Na obálce čísla 1/2018 časopisu Sovak je zachycena Úpravna vody Klečůvka. V rozhovoru s předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., Ing. Svatoplukem Březíkem se mimo jiné dozvíte o rekonstrukci úpravny vody v Tlumačově,…
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., zpracoval internetovou aplikaci ČISTÍRENSKÉ KALY, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci…
Jako každý rok i v roce 2017 vodárenské společnosti informovaly zákazníky především před obdobím vánočních svátků o negativních důsledcích, které jsou způsobeny zejména vyléváním tuků do kanalizace v zimním období. Jako příklad lze uvést vyjádření…
V časopise The Source 10/2017, který vydává International Water Association (IWA), vyšel pro řadu ekologů kontroverzní příspěvek Když se stromy stávají nepřítelem od autorky Helen Poulos, která se na Wesleyanské univerzitě v Connecticutu zabývá mimo jiné…
Obálka čísla 12/2017 časopisu Sovak je tentokrát věnovaná společnosti ČEVAK a. s. O spolupráci statutárního města České Budějovice s ČEVAK a. s. se více dozvíte v úvodním rozhovoru s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou. Krátké vyjádření poskytnul…
S účinností od 1. 10. 2017 byla na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, založena Česká agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) jako státní příspěvková organizace. Zřizovatelem ČAS je Úřad pro…
Přestože zástupci členských zemí Evropské unie v Odvolacím výboru Evropské komise odhlasovali dne 27. 11. 2017 pětileté prodloužení licence na používání glyfosátu, Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje návrhy na omezení používání této účinné látky,…
Podle Agentury životního prostředí (Environmental Agency – EA) Velká Británie do roku 2027 nesplní závazné požadavky na cílovou kvalitu vod. Již dříve James Bevan, výkonný ředitel agentury, řekl poslancům parlamentního výboru pro životní prostředí,…
Obálka čísla 11/2017 časopisu Sovak je věnovaná společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., a kromě správní budovy je zde vyobrazena i čerpací stanice Vsetín-Ohrada. V úvodním článku shrnuli Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel výše uvedené společnosti…
POLAR TV odvysílala 28. listopadu v Eko magazínu, týdeníku o ekologii a přírodě v Moravskoslezském kraji, reportáž z konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017. 
V červenci tohoto roku došlo ke změně zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví novelou zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Zákon byl vydán ve Sbírce zákonů a nabyl účinnosti dne 1. 11. 2017. V zákoně je dána povinnost…