Archiv časopisu 2019

č. 12/2019

Titulní strana: Úpravna vody Ostrava-Nová Ves

Vojtěch Janoušek

Úvodník      1

Libor Frydrych

Praktické zkušenosti s čištěním studní metodou Hydropuls ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.     2

Věra Očenášková, Petr Tušil, Danica Pospíchalová, Diana Marešová, David Chrastina, Tereza Šafránková, Eva Bohadlová

Čistá voda – zdravé město. Komunální odpadní voda jako diagnostické médium hlavního města Prahy  5

Ivana Weinzettlová Jungová

Ohlédnutí za konferencí Provoz vodovodů a kanalizací 2019        9

Jiří Wanner

Seminář Voda pro 3. tisíciletí v Senátu PČR      16

Z regionů    20

Miroslav Pfleger

SAINT-GOBAIN PAM CZ v roce 2019    21

Ondřej Beneš

Zápis z jednání představenstva EurEau v Rumunsku        22

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Rumunsku           24

Filip Wanner

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Rumunsku        28

Rejstřík 2019       33

 

č. 11/2019

Titulní strana: 90 let Podolské vodárny (1929–2019), provozovatel Pražské vodovody a kanalizace, a. s., správce Pražská vodohospodářská společnost a. s., vlastník hl. m. Praha

Kryštof Drnek

90 let Podolské vodárny        1

Ivana Weinzettlová Jungová

Proměna dat v informace aneb výhody smart meteringu – rozhovor s Ing. Petrem Sýkorou, Ph. D., technickým ředitelem Pražských vodovodů a kanalizací, a. s.  5

Jaroslav Šašek

Odběry a vyšetřování velkoobjemových vzorků vody – užitečný nástroj pro zpracování a verifikaci posouzení rizik vodárenských systémů          8

Lenka Kozlová

Vodárenská nádrž Klíčava    12

Mezinárodní soutěž zručnosti Water Final V4     15

Vodoměry Kamstrup flowIQ® 2200 odhalily, kde se nacházejí skryté úniky vody – případová studie        16

Miroslav Kos

Opět registrována rekordní produkce čistírenských kalů         18

Josef Reidinger

Výzkumný program Prostředí pro život  20

Alena Nižnanská

Hydroanalytika 2019     22

Z regionů    24

Marek Síbrt

Sportovní zápolení vodohospodářů v Ostravě    26

Tomáš Urban

Slavíme 100 let Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka       28

Filip Harciník

11th Eastern European Young Water Professionals Conference v Praze          31

 

č. 10/2019

Titulní strana: Úpravna vody Plzeň, na spodním snímku Chabalova filtrace

Dana Veselá

VODÁRNA PLZEŇ: Velké investiční akce za námi, další velké před námi – rozhovor s generálním ředitelem Ludvíkem Nesnídalem       1

Dana Veselá

VODÁRNA PLZEŇ – 130 let úpravny vody na Homolce         5

Josef Nepovím

Uzavřít odběratelskou smlouvu písemně – zákonná povinnost pro provozovatele i odběratele          8

Akustická detekce úniků vody – efektivní způsob snižování ztrát     10

Ivana Weinzettlová Jungová

SOVAK ČR slaví 30 let od svého vzniku           12

Řešení od Popron Systems si poradí s téměř každým firemním procesem      18

Jak inovativní bezvýkopová technologie Vertiliner pro rekonstrukci revizních šachet pomáhá v praxi           20

Miroslav Kos

Snížení koncentrace farmaceutických reziduí v čistírenských kalech a v produktech recyklace fosforu    22

Z regionů    24

Průtoková cytometrie – mikrobiologie bez dlouhého čekání na výsledky  26

Odešel doc. RNDr. Hubert Fadrus, CSc.          31

 

č. 9/2019

Titulní strana: Vodárenská věž Dobřany. Válcový věžový vodojem vysoký 25 m s obsahem 250 m3. ČEVAK a. s.

Jitka Kramářová
Zákazníci mohou mít vodu pod kontrolou           1

Josef Nepovím

Opět k povinnosti placení úhrad za odvádění srážkových vod         4

Šárka Václavková, Veronika Kerberová, Tomáš Krejčí, Martin Krňávek, Pavel Maléř, Michal Šyc
Čistírenské kaly – legislativa a praxe v EU         7

Miroslav Kos

Čtyři top inovace v oblasti čištění odpadních vod            11

Jiří Hruška

Obor vodovodů a kanalizací se zařadil mezi síťová odvětví – rozhovor s Ing. Janem Plechatým o transformaci a vývoji oboru VaK  12

 

Kamstrup představuje nový vodoměr: flowIQ® 2200 vodu i „slyší“            14

 

Vladimír Havlík
Hydraulické výpočty ČOV  16

Některé poznatky ze sanace vodojemu montovaného z prefabrikátů          21

WHO požaduje další výzkum v oblasti mikroplastů a zásah proti znečištění plasty       23

Z regionů       24

Ján Ilavský, Danka Barloková, Andrej Slávik
Poloprevádzkové skúsenosti z membránovej filtrácie v ÚV Jasná         26

Vít Petřvalský, Pavel Dušek, Martin Grundman
Kamerový průzkum v 21. století    30

 

 

7-8/2019

Titulní strana: Obnova přivaděčů prameniště Nebanice – relining bez mezikruží

Václav Šmíd, René Hamberger

Obnova přivaděčů prameniště Nebanice         1
 

Zuzana Nováková, Jana Zuzáková, Veronika Vlachová, Bohdana Tláskalová, Petr Sýkora

Kontinuální multiparametrický monitoring kvality pitné vody vstupující do pražské distribuční sítě       7

 

Vít Kodeš, Radka Hušková

Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody  12

 

Tomáš Hloušek, Jiří Paul, Petra Pašková

Posouzení rizik systémů zásobování pitnou vodou z pohledu provozovatele       15

 

Ivana Weinzettlová Jungová

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019       18

Soutěž o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2019     24

Soutěž o nejlepší expozici 2019     26

Soutěž žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť oboru instalatér           27

16. ročník Vodárenské soutěže zručnosti         28

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2019    30

 

Lukáš Nohejl

Pojem veřejná instituce podle informačního zákona ve vztahu k vodárenství         34

 

Renata Hermanová

Historie úpravny vody v Brně-Pisárkách           38

 

Ondřej Beneš

Jednání valné hromady a představenstva EurEau v Německu          42

 

Radka Hušková

Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1     44

 

Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – květen 2019     46

 

Jiří Hruška

Důvodů pro sdružování bylo mnoho – rozhovor s historicky prvním předsedou SOVAK ČR Ing. Miroslavem Rieglem       48

 

Z regionů    50

 

Termická hydrolýza za vyhnívacími nádržemi snižuje provozní náklady          54

 

Zdeněk Polák

Novelizace nařízení vlády č. 339/2017 Sb. pro práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru        57

 

Možnosti potlačení turbulence při průtoku potrubím           58

 

6/2019

Titulní strana: Úpravna vody Tlumačov 

Svatopluk Březík

Voda až na prvním místě       1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2019   5

Josef Nepovím

Převod peněžních prostředků do základního kapitálu vodárenských společností         8

Výměna armatur se starými „SIGMA“ evidenčními čísly          11

Dana Pokorná, Zdeněk Varga, Jana Zábranská

Biologická transformace CO2 z bioplynu na biomethan       12

Úspěšně proběhla výstava VODOVODY–KANALIZACE 2019          17

PAS 1075  18

Informační systém QI – prověřené řešení pro vodárenství  21

Z regionů 22

Vladimír Havlík, Zdeněk Pliska, Bernadette Noake

Přístupy k odvádění srážkových vod z urbanizovaných území        24

Nové filtry pro zásobování vodou v Duisburgu         29

 

5/2019

Titulní strana: Dno spadiště v ulici Nad Novou Libní

Tomáš Fliegl

Vodohospodářská infrastruktura je historicky významně podfinancována – rozhovor s předsedou představenstva PVS Ing. Pavlem Válkem, MBA      1

Petr Mrkos

Adaptační strategie na změnu klimatu v hlavním městě Praze          4

Petr Bureš

Spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem     6

Doprovodný program výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019          11

JOB-ka       13

Vodárenská soutěž zručnosti         14

ZLATÁ VOD-KA 2019 – soutěž o nejlepší exponáty 21. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2019       14

Fotosoutěž VODA 2019         14

Instalace systému Franklin Electric HES v Březové nad Svitavou        16

Od inteligentních měřidel po komplexní řešení     18

Přijďte se podívat, jak se digitalizuje vodárenství          20

BMH stále nové technologie           22

Potrubí z tvárné litiny PAMatuje na bezvýkopovou obnovu a instalaci potrubních sítí      24

Automatická tlaková stanice Grundfos Hydro MPC – řešení bez kompromisů    26

PAS 1075  28

Jindřich Procházka,Tomáš Brabenec, Petra Hrušková, Tomáš Munzar

Zkušenosti s provozem mobilní membránové úpravny ve Vyšším Brodě           32

Z regionů    38

Marek Coufal

Ohlédnutí za konferencí VODA ZLÍN 2019          40

Josef Nepovím

Převod infrastrukturního majetku VaK do vodárenských společností         42

 

4/2019

Josef Nepovím

K problematice práv a povinností kvalifikovaných akcionářů z řad měst a obcí          1

Petr Kašička

Úspěšná prezentace českých vodohospodářských firem v Chorvatsku           5

Jan Plechatý

Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2019, vyhlášení vítězných staveb soutěže Vodohospodářská stavba roku 2018       6

Radka Hušková

Strategický přístup k léčivům v životním prostředí      14

Jan Šefl

Filtrace systému Puech-Chabal úpravny vod v Plzni      16

Vliv mechanických vlastností tvárné litiny na konstrukci armatur  19

Případová studie: Jak zaznamenat 100 procent spotřeby vody?  20

Ivana Weinzettlová Jungová

Financování vodárenské infrastruktury  22

Z regionů    26

Ochrany potrubí z tvárné litiny proti agresivitě půdy a proti bludným proudům     28

Barbora Veselá

Povinnost připojení se na kanalizaci pro veřejnou potřebu    30

Marek Síbrt

SmVaK Ostrava: Časopis veřejnosti i zaměstnancům  31

 

3/2019

Titulní strana: Úpravna vody Turnov-Nudvojovice

Milan Hejduk

Rekonstrukce úpravny vody Turnov-Nudvojovice     1

Milan Hejduk

Přístupy Vodohospodářského sdružení Turnov k obnově majetku a k nové výstavbě     3

Pavel Punčochář

Světový den vody 2019 – téma Voda pro všechny je významné i v České republice       5

Filip Wanner, Radka Hušková

Náklady na odstraňování pesticidů a jejich metabolitů při výrobě pitné vody           8

Libor Novák, Martin Srb

Provozní zkušenosti s aktivačními systémy pracujícími v nutričně deficitních podmínkách fosforu      9

Případová studie: Výměna vodoměrů přinesla lepší služby a nižší náklady       16

Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody        18

Potrubí z tvárné litiny PAMatuje na uložení do agresivní půdy při výskytu bludných proudů           22

Z regionů    24

Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 – leden 2019       26

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 – únor 2019  28

Miroslav Kos

Názory na budoucí využívání čistírenských kalů         30

 

2/2019

Titulní strana: Vodojem Kněžmost

Jan Sedláček

25 let akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav          1

František Klouček

Paradigma inovovaného řešení akumulace vody pro menší aglomerace           3

Vladimír Stehlík

Zkušenosti z provozování skupinového vodovodu Mladá Boleslav bez použití dezinfekčních prostředků      6

Pavel Otta

ČOV II Mladá Boleslav – zkušenosti z rekonstrukce objektu kalového hospodářství        8

Tomáš Žitný

Kanalizační tlakový přivaděč místo výstavby pěti malých ČOV    10

Peter Lukáč, Miloš Dian

Porovnanie spotrieb elektrickej energie na ČOV v pôsobnosti ZsVS, a. s.  12

Vladimír Havlík

Řešení hydraulického rázu jako součást technického návrhu trubních systémů     18

Povinná certifikace výrobků pro rozvody pitné vody          23

Z regionů    24

Josef Nepovím, Karel Frank

K obnově vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu    26

Rekonstrukce vodárny Kühlsen      30

 

1/2019

Oldřich Vlasák

Úvodník      1

Tomáš Hloušek, Vladimír Dragoun, Vít Procházka, František Martínek

ČOV Kladno-Vrapice, rekonstrukce a zkušební provoz        2

Miroslav Kos

Rekordní produkce čistírenských kalů     6

Josef Nepovím

Co přinesla další novela vodního zákona?       7

Ivana Weinzettlová Jungová

Nové webové stránky SOVAK ČR a newsletter pro řádné členy           11

Ivana Kabelková

Ohlédnutí za konferencí Počítáme s vodou      12

Jiří Wanner, Libor Novák, Miroslav Kos

Nový pohled na čištění odpadních vod jako nástroje k dosažení dobrého stavu vod    16

Z regionů    20

Vladimír Havlík

Možnosti numerického řešení hydraulického rázu       22

Jaroslav Jásek

Stromový vodojem        27

Marián Bilanin, Igor Bodík, Miloš Dian, Miroslav Hutňan

Zhodnotenie 10. bienálnej konferencie AČE SR Odpadové vody 2018       28