Archiv časopisu 2020

12/2020

Titulní strana: Ultrafiltrační jednotka na úpravně vody Svobodka, provozovaná Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary, a. s. (Vodakva)
 

Antonín Jágl, Zdeněk Frček, František Bartoš, Věra Štafflová

Jak se Vodakva vyrovnává se změnami podmínek pro svoji činnost?         1

Ivana Weinzettlová Jungová

Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2020      9

Plunžrové ventily SAINT-GOBAIN PAM       16

Petra Vašíčková, Vilém Žák, Jakub Hrdý, Magdaléna Krásna, Miroslava Krzyžánková

Virová agens v odpadních vodách a projekt SOVAK ČR při testování        17

Igor Bodík

2020 – rok zrušených konferencií      22

Z regionů     24

Josef Nepovím

Novela zákona o obchodních korporacích ve vztahu k s. r. o.           29

Radka Hušková

Zpráva z říjnového jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1    32

Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva z říjnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2           34

Nekrolog – Ing. Janka Buchlovičová  37

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020  39

Rejstřík 2020         41

 

11/2020

Antonín Šlechta

Voda Červený Kostelec – jedna z mnoha malých vodáren     1

Antonín Šlechta

Hospodárné nakládaní s pitnou vodou za pomoci dálkových odečtů vodoměrů  v pevné odečtové síti      2

Albín Dobeš

Úskalí regulace a jejich možná řešení  v oboru vodovodů a kanalizací           6

Největší solární sušárna na světě      7

Martin Lukeš

Benchmarking a provozní evidence vodovodních a stokových sítí  ve skupině Veolia  9

Svatopluk Šeda

Renesance vodárenské hydrogeologie        12

Vladimír Havlík

Režimy kruhových spadišť s přímým nátokem       16

 

Vliv konstrukce těsnicí manžety centrických uzavíracích klapek na provozní náklady        21

 

Z regionů     22

 

Některé poznatky a zkušenosti v souvislosti s používáním fotoelektrochemické technologie stanovení spotřeby kyslíku       24

 

30. narozeniny WOMBAT, s. r. o.        27

 

Glosa k odkazu profesora Šerka        29

 

Josef Nepovím

Vliv zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích na právní prostředí vodárenských akciových společností           30

 

10/2020

Titulní strana:Vodojem Loděnice (VAK Beroun)

Dagmar Dvořáková

Priority PVK a PVS jsou si velmi blízké – rozhovor s předsedou představenstva PVS Ing. Pavlem Válkem, MBA, a generálním ředitelem PVK Ing. Petrem Mrkosem       1

 

Jiří Rosický, Jakub Kovařík, Jan Lukeš

Modernizace Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově             4

 

Jiří Rosický, Aleš Mucha

BioCNG na Ústřední čistírně odpadních vod v Praze  12

 

Vratislav Kunc, Petr Sýkora

Chytrá nemocnice    14

 

Ilona Líkařová

Praha, město vody a biodiverzity              18

 

Dálkové odečty vodoměrů zvyšují bezpečnost práce     20

 

Michal Beneš

Řešení kybernetické bezpečnosti u provozovatelů základních vodohospodářských služeb           22

 

Zuzana Nováková, Jana Zuzáková, Petr Sýkora, Martin Srb, Robert Kvaček

Výzkumné projekty jako významná součást inovací ve vodním hospodářství    24

 

Poklopy a mříže SAINT-GOBAIN PAM 2. část             29

 

Z regionů       30

 

Ondřej Beneš

Aktuálně z legislativy Evropské unie        32

 

Milena Tomešková

Změny v oblasti pracovního práva            33

 

Jiří Hruška

Ve věku 75 let zemřel Josef Ondroušek              35

 

9/2020

Titulní strana:Vodojem Loděnice (VAK Beroun)

Jiří Hruška

VAK Beroun – bilance a plány. Rozhovor s ředitelem VAK Beroun Mgr. Jiřím Paulem, MBA     1

Jiří Novák, Petra Oppeltová

Ochranná pásma vodních zdrojů z pohledu právního i praktického  4

Jiří Sedláček

Kybernetická bezpečnost  11

Miroslav Dundálek

Stavba ČOV Přerov – kalová koncovka byla slavnostně zahájena  12

Víte, co se děje ve vaší vodárenské síti?            13

Michal Žoužela, Markéta Škrancová, Jiří Ježek

Stanovení množství odlehčovaných odpadních vod do řeky Svratky využitím přelivů stavidlové komory na přítoku do ČOV Brno-Modřice         14

Poklopy a mříže SAINT-GOBAIN PAM  22

SMART Metering voda        23

Z regionů       24

Tamara Pacholská, Pavla Šmejkalová, Zuzana Nováková

Odstraňovanie pesticídnych látok z pitnej vody pomocou pokročilých oxidačných procesov           26

Jiří Skalický

Odborné vzdělávání na vodohospodářské škole ve Vysokém Mýtě      31

 

7-8/2020

Titulní strana: Zpřístupnění ČOV Olomouc veřejnosti během dne otevřených dveří. Objekt provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 

Pavel Valkovič

Nové řídicí středisko Hubgrade ve Zlíně           1

 

Petra Vachová, Tomáš Kutal, Marta Urbánková

Moderní trendy rekonstrukce úpraven vody využitím membránové technologie. Doplnění nanofiltrace jako terciárního stupně úpravy na ÚV Domašov nad Bystřicí       3

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2020        7

Pavel Punčochář

Pohled na budoucnost zdrojů pitné vody v České republice       10

 

Lenka Fremrová

Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení        16

Jana Zuzáková, Jana Kabátová, Zuzana Nováková, Jana Říhová Ambrožová, Lenka Vavruš­ková

Kontrola mikrobiologické kvality vody s využitím průtokové cytometrie – zkušenosti z procesu úpravy pitné vody 18

Robert Kořínek, Alena Kristová

Přínosy výzkumného projektu o věžových vodojemech     25

Miloš Dian

Rekonštrukcia aeračného systému ČOV Levice       30

Miroslav Kos

Zpráva OECD k financování zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod a povodňové ochrany         34

Josef Nepovím

K problematice umístění ovládacích armatur vodovodních přípojek  38

Z regionů    40

Vladimír Havlík

Hydraulické výpočty spadišť s přímým nátokem        44

Ivana Weinzettlová Jungová

Informační servis vodárenských společností    48

Iva Librová

Komunikační nástroje VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.      51

Využití potrubí z tvárné litiny INTEGRAL          53

Veronika Hanušová, Josef Jansa, Michal Hejduk

Testování možnosti postdenitrifikace za pomoci bionosičů Levapor        54

Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2           56

 

6/2020

 

Jan Adámek

Voda, vzácná samozřejmost…      1

 

Lukáš Nohejl, Adam Rýdl

Novela zákona o obchodních korporacích se zaměřením na vodárenské akciové společnosti    4

 

Pavel Punčochář

Využívání vodních zdrojů v Evropě a situace v České republice       7

 

Michael Pohořelý, Jaroslav Moško, Matěj Hušek

Spalování stabilizovaného čistírenskéhokalu pro recyklaci fosforu – náhled do Evropy      12

 

Radka Hušková

Zpráva z květnového jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1         18

 

Ondřej Beneš, Lenka Fremrová

Technické normy oboru vodovodů a kanalizací – quo vadis?  20

 

Jak odhalit plýtvání vodou? Pomocí chytrých vodoměrů!             22

 

Plunžrové ventily pro regulaci velkých tlakových spádů     23

 

Z regionů       24

 

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha st., Adéla Šimůnková

Vzduchotechnika, provoz a údržba vodojemů včetně vhodné realizace filtračních sestav osazovaných do větracích průduchů        26

 

Česká voda – Czech Water, a. s.: Váš dodavatel nejen pro vzduchotechniku     31

 

5/2020

Titulní strana: Věžový vodojem SmVaK Ostrava v Petřvaldu na Karvinsku, který má akumulační kapacitu 500 metrů krychlových pitné vody.

 

Marek Síbrt

Koronavirus prověřuje naši připravenost – rozhovor s generálním ředitelem SmVaK Ostrava Ing. Anatolem Pšeničkou    1

Ladislav Tuhovčák, Jan Ručka, Tomáš Kučera, Roman Bouda, Lenka Kolářová, Jan Turčínek

Posuzování rizik veřejných vodovodů v působnosti SmVaK Ostrava       5

Marek Síbrt

Strom života: hravě k novým vědomostem o vodě v hlavě          9

Výběr podzemních a nadzemních hydrantů v praxi        11

Tomáš Mackuľak, Tomáš Csank, Lucia Birošová

Koronavírus SARS-CoV-2 v odpadových vodách – možné riziko?             12

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019    16

Dánská zkušenost: detekce úniků vody je mnohem rychlejší a ušetří statisíce          20

Ivana Weinzettlová Jungová

Kvalita pitné vody z pohledu odborníků       22

Z regionů       24

Svatopluk Šeda

Hydrogeologický průzkum              27

Sanace azbestocementového potrubí bezvýkopovou technologií            30

 

4/2020

Titulní strana: Stavba retenční nádrže A v Hranicích, Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

Vilém Žák

Úvodník          1

Ivana Weinzettlová Jungová

Dotace jsou pro nás příležitostí k rychlejší realizaci důležitých investic – rozhovor s ředitelem společnosti VaK Přerov Ing. M. Dundálkem       2

Jindřich Mrva

Oprava kanalizačního sběrače 1 200/1 800 na Komenského ulici v Přerově          3

Jindřich Mrva

Oprava vodovodní shybky pod řekou Bečvou v Přerově         4

Jana Říhová Ambrožová

Témata řešená na konferenci Vodárenská biologie 2020 v Praze     7

Prvky armatur snižující hygienická rizika pro pitnou vodu       11

Miroslav Kos

Vyhodnocení spotřeby a produkce energie na českých ČOV             12

Nové možnosti online monitoringu a odečtů spotřeby vody: lze je provádět i v odlehlých lokalitách bez možnosti připojení k datové a elektrické síti           18

Dana Baudišová, Petr Pumann, Vladislav Jakubů

Stanovení koliformních bakterií na CCA agaru              20

Ivana Weinzettlová Jungová

Financování vodárenské infrastruktury  24

Z regionů       26

Josef Nepovím, Miroslav Černý

Výkup akcií v akciové společnosti na základě squeeze-out, neboli vytěsnění       28

Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1           31

 

3/2020

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Klatovy a Čistírna odpadních vod Měčín, Šumavské vodovody a kanalizace a. s. – 25 let

 
Václav Kutil, Michal Vlček

Šumavské vodovody a kanalizace a. s. slaví 25 let provozování       1

 

Pavel Punčochář

Voda a změna klimatu – téma Světového dne vody v roce 2020      4

 
SAINT-GOBAIN PAM v roce 2020           7

 

Petra Vrabcová

Modernizace úpravny vody v Herlíkovicích       8

 

Jan Plechatý

Stavby přihlášené do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2019             11

 
Z regionů       18

 

Ondřej Beneš, Radka Hušková

Shrnutí dopadu nových legislativních opatření EU na obor VaK v ČR     20

 

Ocenění ze Švýcarska: Nejlepší inovací se stal „naslouchající“ vodoměr společnosti Kamstrup          24

 

Filip Wanner

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku      26

 

Miroslav Kos

Hodnocení směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991, o čištění městských odpadních vod              29

 

Veletrh IFAT 2020: Umělá inteligence v nakládání s odpady          31

 

2/2020 

Titulní stránka: Nový věžový vodojem v areálu vodojemů v Ohrazenicích u Turnova

 

Milan Hejduk, Andrea Bímová, Petr Pěnička

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska     1

Milan Hejduk

Nepromarnili jsme šanci        5

Jan Plechatý

Národní dialog o vodě  6

Radka Hušková, Marek Liška

Mezinárodní konference hodnocení rizik léčiv v životním prostředí       10

Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody        12

Je těžká protikorozní povrchová ochrana GSK přežitek?          17

Josef Nepovím, Miroslav Černý

Zamyšlení nad některými problémy valných hromad vlastnických akciových společností VaK  18

Jakub Hejnic, Martin Srb, Jiří Wanner

Vliv dlouhotrvajícího sucha na produkci a kvalitu odpadních vod a provoz ČOV  21

Svatopluk Šeda

Sedmý ročník konference Podzemní vody ve vodárenské praxi přede dveřmi           25

Z regionů    26

Ivana Weinzettlová Jungová

Konference Počítáme s vodou 2019       28

Jaroslav Jásek

Dvě studny – mezi legendami a fakty     30

 

č. 1/2020

Titulní strana: Nevyužívaná věž starého kladenského vodojemu prošla ojedinělou přestavbou

Oldřich Vlasák Úvodník      1

Bohdan Soukup

Unikátní proměna: nevyužívaný vodojem zase kypí životem       2

Pavel Jeníček, Alexandra Milobedzka

Mikroplasty v odpadních vodách a v čistírenských kalech           6

Marek Helcelet

24. národní konference o bezvýkopových technologiích    9

Životnost uzavíracích klapek ovládaných pohony     11

Josef Nepovím

Měření dodávky pitné vody a novela zákona o vodách      12

Miroslav Kos, Michal Dohányos

Kalový den 2019           14

Milan Hejduk, Ondřej Šimůnek

Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje i likvidace odpadních vod 18

Ivana Kabelková

Problematika odlehčovacích komor z pohledu technických norem      20

Z regionů    24

Nárůst teploty vody ve vodárenských systémech      26

Jana Říhová Ambrožová

Kniha Management of Water Quality and Quantity  30

Iva Čiháková

Zemřel prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc.    31