Archiv časopisu 2021

12/2021

Titulní strana: Inspekční technologie při diagnostice stavu vodovodního přivaděče DN 800–DN 1 000, propojujícího ZV Kopanina – ZV Kožova hora


Vilém Žák

Úvodník       1


Josef Živnůstek

Vodárny Kladno – Mělník řeší nedostatek pitné vody    2


Pavel Černý

Obříství – rekonstrukce vodovodní shybky  4


Vít Kodeš, Radka Hušková

Pesticidní látky s pravděpodobným výskytem ve zdrojích vody        6


Poziční dokument – vodní hospodářství ČR pro roky 2021–2030        10


Jak vlastnosti potrubí z tvárné litiny pomáhají…? (2. díl)        14


Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací 2021  15


Anketa – Foto a video soutěž VODA 2021  22


Z regionů     26


Kryštof Drnek

Významná osobnost pražské kanalizační scény – Eduard Máslo – se narodila před 160 roky        30


Zemřel prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.     31


Rejstřík 2021        33

 

11/2021

Titulní strana: Historická a současná podoba plzeňských čistíren odpadních vod (ČOV I a ČOV II)

 

Josef Máca

Čekání na čistírnu…       1


Dana Veselá

Plzeňská ČOV II slaví čtvrtstoletí své existence – rozhovor s Ing. Miloslavem Vostrým, členem představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a předsedou představenstva SOVAK ČR      3

 

Dana Veselá

ČOV II Plzeň projektovaná podle tehdy nejmodernějších trendů v oblasti čištění odpadních vod – rozhovor s Ing. Josefem Mácou, Ph. D., technologem odpadních vod společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.  5


Michaela Vojtěchovská Šrámková, Vilém Žák

Kvalita pitné vody z veřejných vodovodů za rok 2020 ve zprávě Státního zdravotního ústavu        6

 

Karel Frank

Stavby pro úpravu vody – analýza provozních dat za rok 2019 zaměřená na výrobu vody      10

 

Miroslav Kos

Standardizace výpočtů spotřeby energie pro systémy čištění odpadních vod    15

 

Dana Baudišová, Kateřina Sovová, Šárka Bobková, Jaroslav Šašek

Využití metody průtokové cytometrie v mikrobiologii vody         17

 

Michal Žoužela, Luboš Stříteský

Usměrňovací prvek pro homogenizaci proudových poměrů v rozdělovacím objektu usazovacích nádrží na ČOV Brno-Modřice         22

 

Z regionů     26

 

Josef Nepovím

K právní problematice vstupu na pozemky a stavby za účelem provozování vodárenské infrastruktury         28

 

10/2021

Titulní strana: Zemní vodojem Jesenice (u Rakovníka), 200 m3, postavený 1905, v roce 2015 byla do vodojemu instalována membránová ÚV. 

 

Hynek Kloboučník

Rakovnická vodárenská společnost – inovátor ve vývoji informačních systémů        1

 

Ondřej Sklenář, Martin Beneš

Moderní metoda inspekce kanalizačních šachet      3

 

Michal Žahour, Roman Badin, Petra Fritschová, Jiří Paul

Rekonstrukce nebo zrušení ČOV, aneb když se do ceny započítají i budoucí odpisy a provozní náklady      7

 

Martin Srb, Ondřej Beneš, Jiří Wanner

Další směřování čistírenských technologií: potřeby, současný výzkum      12

 

Hydroizolace nádrží v čistírnách odpadních vod        20

 

Tomáš Sucháček, Eva Náplavová

Přínosy využití hydraulického simulačního modelu v praxi         22

 

Věnujte se práci – monitoring teplot v laboratoři probíhá automaticky     26

 

Z regionů         28

 

V pražských Radlicích byly instalovány moderní kanalizační trouby POLYCRETE® z polymerbetonu      30

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., mezi oceněnými organizacemi v České republice pro oblast bezpečnosti    31

 

9/2021

Titulní strana: umělecké graffiti na armaturní stanici nedaleko řeky Vltavy v Českých Budějovicích Spletitá cesta vody, které připomíná 330 kilometrů dlouhou vodovodní síť, která se pod krajským městem nachází. Podobně zajímavou fasádu už mají tři budějovické objekty ve správě společnosti ČEVAK a. s.

Lubor Tomanec

Vodárenská společnost Táborsko s. r. o. stanula na prahu dospělosti      1


Filip Wanner

Odborný seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV letos online       4


Jak vlastnosti potrubí z tvárné litiny pomáhají…? (1. díl)        8


Ladislava Matějů et al.

Potřebujeme právní rámec k opětovnému využití vody?         10


František Kožíšek et al.

Recyklace vody v budovách – přínos nebo problém pro provozovatele vodovodů a kanalizací?  21


Hodnocení stavu potrubí – účinný nástroj pro efektivní spravování vodohospodářských sítí  26


Správně provedený obsyp hydrantů – základ jejich spolehlivého fungování  27


Z regionů     28


Miroslav Kos

20 let od klíčového rozhodnutí pro české čistírenství  30

 

7–8/2021

Na titulní straně je zachycen věžový vodojem Moravská Huzová.

 

Antonín Kostrůnek, Jaroslav Pudel

VHS SITKA, s. r. o. – stavba věžového vodojemu Moravská Huzová          1


Petr Grau

30 let od konference IAWPRC Design and Operation of Large Wastewater Treatment Plants v Praze        4


Milan Hruša, Miroslav Kos, Ivo Šorm, Iveta Žabková

30 let od významných změn nejen v českém čistírenství          5


Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z. s., 2021       8

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Trendy digitalizace ve vodárenství     12


Jana Purnochová, Petr Sýkora, Jiří Štrupl

Zavádění BIM do vodohospodářské praxe  14


Ivana Weinzettlová Jungová

BIM a jeho využití           18

 

Ivana Weinzettlová Jungová

Multimédia ve vodárenských společnostech          20

 

Jaroslav Fuka, Miroslav Kos, Michael Pohořelý

Sušení a pyrolýza na ČOV Trutnov – první výsledky zkušebního provozu  24

 

TwinPlant – jaký význam má modelování digitálních dvojčat pro provoz čistírny odpadních vod?  29

 

Jana Říhová Ambrožová

Témata řešená na online konferenci VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2021        30


Hana Mlejnková et al.

Monitoring koronaviru SARS-CoV-2 v odpadních vodách v ČR pro využití v systému včasného protiepidemického varování         34


Lukáš Nohejl

K výkladu pojmu odběratel v případě sdružených kanalizačních přípojek    40

 

Milan Míka

Webinář SOVAK ČR Propojení GIS a oceňování majetku pro VUME a VUPE      43

 

Barbora Tomčalová

Webinář SOVAK ČR Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obor vodovodů a kanalizací           44

 

Z regionů     46

 

Martin Srb

Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., čestným členem International Water Association    51

 

Michaela Vojtěchovská Šrámková, Filip Wanner

Zápis z jednání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku EU3      52

 

Michaela Vojtěchovská Šrámková

Zpráva z jednání EurEau, Communication managers     53

 

Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1  54

 

Kryštof Drnek

100 let plánů pražského vodovodu na užitkovou vodu    56

 

6/2020

Na titulní straně je zachycena stavba retenční nádrže Vinice pod Lochotínským parkem v Plzni.


Dana Veselá

Retenční nádrž Vinice – rozhovor s generálním ředitelem VODÁRNY PLZEŇ a. s. Ing. Jiřím Kozohorským, MBA        1

 

Dana Veselá

Zásadní vodohospodářská stavba pro Plzeň         2


Petr Brož

Průběh výstavby ÚV Želivka z pohledu zhotovitele         4


Richard Schejbal, Jiří Kratěna

Speciální problémy stavebního a strojně-technologického řešení při dostavbě filtrace GAU ÚV Želivka  9


140 let tradice výroby armatur v Hodoníně  16


Z regionů     20


Praktické využití HDD při výstavbě vodovodů a kanalizací z tvárné litiny systém DIREXIONAL® UNIVERSAL Ve        22


Jan Plechatý

Vyhodnocení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020     23


Lenka Fremrová

Nové normy pro analýzu vody a související normy         28

 

Mark Rieder
Úpravna vody Želivka a její další rozvoj
       1

Michal Fiala, Josef Parkán
Filtrace GAU ÚV Želivka a úloha investora  3

Eva Riederová, Petr Tušil
Zlepšení kvality vody z úpravny vody Želivka díky technologii sorpce na GAU      8

Ladislav Sommer, Jiří Kratěna
Modernizace ÚV Želivka – GAU filtrace, projektová příprava stavby        11

Aleš Vocel
Rekonstruovaný zemní vodojem Boseň na Mladoboleslavsku získal ocenění
  18

Z regionů     20

Dvojité odvodnění – nový trend v konstrukci podzemních a nadzemních hydrantů      23

Stručná zpráva EurEau k polyfluorovaným látkám (PFAS)       25

Mgr. Jiří Hruška     31

 

Jan Tlolka

Vývoj snižování množství nečištěných odpadních vod v SmVaK Ostrava a. s.      1


Marek Hrubý, Táňa Matulová, Jan Tureček, Lenka Kolářová

Úpravna vody Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí – modernizace automatizovaného systému řízení        4


Jan Plechatý

Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2020         8


František Kožíšek

Kybernetický útok, nové generické nebezpečí při posouzení rizik      16


Milan Lánský, Jitka Czakojová, Martin Srb, Petr Sýkora

Optimalizace odstraňování fosforu na SVL ÚČOV Praha         18


Z regionů     22


EKOSYSTEM spol. s r. o.         24


Marek Coufal, Pavel Adler

Jak šel čas s konferencí VODA ZLÍN           25


Radka Hušková

Zpráva z jednání komise EurEau pro pitnou vodu EU1  27


Filip Wanner, Marcela Zrubková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2     29


Prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.        31

 

3/2021

Titulní stránka: Úpravna vody Meziboří

 

Mario Böhme

Vodohospodáři ze skupiny Severočeská voda letos realizují 174 staveb     1

 

Vilém Žák

Voda znamená pro různé lidi různé věci      4

Petr Kubala

Nejvyšší hodnota vody    5
 


Pavel Punčochář

Světový den vody 2021 ve stínu pandemie covid-19       7
 


Je Váš kanalizační systém skutečně spolehlivý a bezpečný?  10
 


Ondřej Beneš, Radka Rosenbergová, Pavel Chudoba, Petr Horecký, Dominik Andreides

Bioplyn – kombinovaná výroba energie, nebo produkce biometanu?          11
 


Případová studie: Akustická detekce úniků významně snížila ztráty vody    15Jaroslava Nietscheová, Jan Plechatý

„Suchá“ novela vodního zákona         16Bohdan Soukup

Návrh revidované evropské směrnice o kybernetické bezpečnosti     20Konference Voda 4.0 ve službách infrastruktury    21Z regionů     22Michal Žoužela, Monika Šenková, Luboš Stříteský

Optimalizace hydraulických poměrů rozdělovacího objektu před čtyřmi usazovacími nádržemi na ČOV Brno-Modřice         24

 

2/2021

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Bakov nad Jizerou

 

Miroslav Kos, Jiří Hruška

Úvodník       1


Vladimír Stehlík

Realizace regionálního projektu odkanalizování na Mladoboleslavsku        2


František Klouček

Projevy sucha na Mladoboleslavsku  3


Petr Doškář

Bakov nad Jizerou ČOV – intenzifikace       5


Miroslav Havlas, Aleš Vocel

Obnova vodohospodářských objektů na Mladoboleslavsku pokračuje         8


Tomáš Žitný

Projekt Odkanalizování obcí v povodí Jizery           11


Ivana Weinzettlová Jungová

Webinář SOVAK ČR – Co je nového v legislativě oboru VaK?           15


Aplikácia čerpadla SPIRAM 300 A-D ušetrí ČOV Horný Hričov 39 % nákladov na energie  18


Radka Rosenbergová, Ondřej Beneš, Pavel Chudoba

Na co si dát pozor při projektové přípravě sušárny kalů?          20


Od- a zavzdušňovací ventily v praxi  23


Z regionů     24


Představujeme vám Xylem       26


Marek Helcelet

25. národní konference o bezvýkopových technologiích           27


Jan Kobr, Miloš Lóži

Zabezpečení požární vody na území hl. m. Prahy          29

 

1/2021 – celé číslo ke stažení v PDF zde 

Titulní strana: Plovoucí čerpací stanice surové vody na Vranovské přehradě

 

Vilém Žák

Úvodník       1


Jaroslav Hedbávný

Čerpací stanice surové vody na Vranově  je technickým unikátem  2


Miroslav Kos

Energetické hodnocení kalového hospodářství českých ČOV      4


Miroslav Kos

Produkce čistírenských kalů v ČR v roce 2019  11


Pavlína Hejduková, Lucie Kureková, Tomáš Hejduk, Štěpán Marval, Miroslav Cölba

Zásobování pitnou vodou jako rozvojový potenciál obcí – pohled malých obcí v rámci celorepublikového dotazníkového šetření     12


Petra Szabová, Dóra Varjúová, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík

Vplyv tepelnej úpravy na obsah farmaceutík v kaloch       20


Z regionů     24


Radka Rosenbergová, Beáta Plutová, Pavel Chudoba, Ondřej Beneš

Je čistírna odpadních vod hotspotem pro šíření genetické rezistence?        26