Archiv časopisu Sovak 2006

12/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Hlinsko. Provozovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a. s.


Ing. Petr Jirků
Vodárenská společnost Chrudim, a. s.      1

Mgr. Petr Kavalír, PhD.
Vodní zahrada na ČOV Hlinsko        2

Ing. Miroslav Král, CSc., Ing. Jan Plechatý
Právní předpisy ve vodním hospodářství - aktuální přehled      3

Ing. Miroslav Kupka
Vodojemy 2006      7

Ing. Jana Šenkapoulová, PhD.
Provozní optimalizace objemů vodojemů       8

Ing. Martina Veselá, PhD.
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2      10

Co pijeme     12

Ing. Karel Frank
Jakost vody ve vodovodech       12

Hana Večerková (s přispěním Zuzany Kohoutové)
Balené vody. Kterou si nalít?       12

Balené pitné vody - test kvality       13

Hana Večerková
Balená voda? Není vůbec nutná - rozhovor s prof. Ing. V. Jandou, CSc.       16

RNDr. Leopold Orság, Ing. Michal Korabík
Prameniště Rožnov - obnova jímání a technologického zařízení       18

Prof. Ing. Pavel Urcikán, DrSc., doc. Ing. Dušan Rusnák, PhD.
Ako dimenzovať stoky navrhované v rovinatých terénoch        21

Ing. Milan Koníř, Ing. Josef Fojtů, Ing. Jiří Tajdus
Řízení prací na vodovodních sítích s podporou IT       24

JUDr. Milena Tomešková
Nový zákoník práce (z. č. 262/2006 Sb.)        26

Michaela Zachová
Přípravy výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2007 jsou v plném proudu - rozhovor s
vedoucí manažerkou projektu Ing. Janou Ostrou        28

Záznam ze 4. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 7. 11. 2006        29

Ing. Lenka Fremrová
Nové odvětvové technické normy vodního hospodářství       30

Semináře... školení... kurzy... výstavy ...       31

Rejstřík 2006        33

 

11/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Benátky nad Jizerou po celkové intenzifikaci (VaK Mladá Boleslav, a. s.)


Ing. Vladimír Stehlík
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a Integrovaný systém řízení      1

Ing. Miroslav Čuban, Ing. Tomáš Žitný
Čistírna odpadních vod Benátky nad Jizerou po celkové intenzifikaci      2

Ing. Tomáš Žitný
Projekt "Mladoboleslavsko - čištění a odkanalizování odpadních vod"      4

Ing. Ladislav Nádvorník
Voda a já      5

Ing. Jaroslav Kinkor
Odborný seminář 100 let čištění odpadních vod v Praze       6

Dr. Helmut Blöch
Čištění odpadních vod - mezník evropské strategie ochrany vod       7

Prof. Eberhard Sickert
Historie a dnešní stav čištění odpadních vod v Hamburku      9

RNDr. Jana Říhová-Ambrožová, PhD., Ing. Jana Hubáčková, CSc., doc. Ing. Iva Čiháková, CSc.,
Ing. Tomáš Hloušek, PhD., Ing. Ondřej Beneš, PhD.
Využití výsledků hydrobiologického auditu pro revizi harmonogramů čištění akumulací pitné vody      12

Ing. Josef Beránek
Využití dešťových vod v budovách v rámci komplexu odvedení vod z obcí      16

Ing. Vladimír Pytl
Seminář "Mimořádné události a krizové situace"      20

JUDr. Ludmila Žaludová
Řešení krizových situací dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu      21

Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., Ing. Josef Kutil, prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Jak nejlépe využít energii z kalů?        25

Ing. Lenka Fremrová
Nové normy z oboru jakosti vod       29

Semináře ... školení ... kurzy ... výstavy...      31

 

10/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
VaK Nymburk, a.s. - ČOV Nymburk, ČOV Benátecká Vrutice a vodojem Sadská


Ing. Miloš Petera
Aktivity akciové společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk       1

Ing. Josef Borecký
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s., v číslech       2

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Jde o budoucí kvalitu surové vody       3

Ing. Miroslav Kos, CSc.
Best International Practice      5

Ing. Dagmar Haltmarová
Integrovaný projekt Severočeské vodárenské společnosti "Podkrušnohoří" byl úspěšně zakončen      9

Inhibitory koroze v oblasti pitných vod      13

Ing. Bohdana Tláskalová
Legislativní přístup k dávkování (poly)fosforečnanů v ČR       16

Ing. Jiří Šejnoha
Byla vydána publikace "Čištění stok"      16

Dr. Ing. Jarmil Vyčítal
V Evropě jsem začal jednat nejprve v Praze - rozhovor s prezidentem firmy NOBEL-SYSTEMS Michaelem Samuelem       18

Jaroslav Jásek
Berlínské vodovody a kanalizace 1840-1940       19

Ing. Vladimír Pytl
Seminář "Možnosti optimalizace provozu vodárenských systémů"       21

Ing. Jana Vondrysová, doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Produkce organického substrátu fermentací čistírenských kalů       22

RNDr. Lívia Tóthová, PhD., Marta Beňáková
Luminotox - skríningová metóda pre hodnotenie toxických účinkov pitných vôd      26

Ing. Vladimír Pytl
Kniha "Voda pro všechny - Vodárenské soustavy v ČR"      29

Semináře... školení... kurzy... výstavy...       31

 

9/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Ilustrační fotografie z bezvýkopových technologií


Ing. Oldřich Kůra
Využívání bezvýkopových technologií v oblasti vodovodů a kanalizací      1

Prof. RNDr. Miloš Karous, DrSc., RNDr. Josef Vorel
Geologický, geotechnický a geofyzikální průzkum projektovaných tras kolektorů pod dnem řeky        2

Ing. Karel Franczyk
Špičkové bezvýkopové technologie na projektech ISPA Ostrava       4

Ing. Jiří Bezrouk
Využití close fit technologie pro extrémně dlouhé sanace      6

Ing. Jiří Zima
Aplikace zkušeností z bezvýkopových technologií z Mariánských Lázní do lázní Karlovy Vary      7

Ing. Petr Pösinger, PhD.
Sanace kanalizační sítě obce Josefov metodou starlineŽ 3000UV      9

Ing. Jiří Zima
Osobní vzpomínky na historii bezvýkopových technologií v Ústí nad Labem      10

Doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc., prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.
Informace z konference "IWA SPECIALIZED CONFERENCE - SUSTAINABLE SLUDGE MANAGEMENT",
Moskva 29.-31. 5. 2006      12

Průmyslová zóna Nošovice (10 km vodovodního potrubí za 30 dnů)       14

Ing. Jiří Novák, doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc.
Jarní povodně v roce 2006 na jihozápadní Moravě a zkušenosti z jejich průběhu       16

Ing. Peter Michalčák
Ostrava má nový kamerový systém       19

Ing. Richard Schejbal, Ing. Miroslav Hrabě
Rekonstrukce dvojice vyhnívacích nádrží Ústřední čistírny odpadních vod v Praze       20

Zemřel Ing. Ivo Kostka       26

Mgr. Eva Špirochová
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., mají nového majitele       26

Jaroslav Jásek
Výstava Voda pro Prahu       27

JUDr. Václav Pech
Kdo hradí navrtávací pásy a uzávěry?       28

Josef Ondroušek
Ochrana před výbuchy       30

Semináře... školení... kurzy... výstavy...      31

 

7-8/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Beroun a ve výřezu sídlo společnosti VaK Beroun, a. s.


Ing. Eva Krocová
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.     1

Mgr. Jiří Hruška, Ing. Olga Krhůtková
12. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 2006      3

Vyhlášení vítězných staveb soutěže "Nejlepší stavby vodního hospodářství v roce 2005"       7

Zlatá medaile - soutěž o nejlepší exponát       10

AURA - cena za nejpůsobivější expozici        11

Carla Bisseling
Implementace rámcové směrnice v Nizozemsku - od konceptů k realizaci      16

Ing. Jens Jedlitschka
Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku a dalších významných předpisů EU
souvisejících s odpadní vodou ve vybraných podunajských zemích - Situace v Německu (Podunajská část)       20

Prof. Dr. Ing. Helmut Kroiss
Implementace Rámcové směrnice EU pro vodní politiku v Rakousku       26

Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Ing. Elena Rajczyková, PhD.,
Implementácia Rámcovej smernice pre vodnú politiku - prehľad legislatívnych predpisov týkajúcich sa
čistenia odpadových vôd v Slovenskej republike       29

Ing. Vladimír Pytl
Vodovody a kanalizace v letech 1990-2005      32

Ing. Miloslava Melounová, Ing. Karel Frank
Stavby pro úpravu vody - analýza současného stavu v ČR z vybraných údajů provozní evidence staveb pro úpravu vody      34

Ing. Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1        37

Doc. Ing. Vladimír Havlík, CSc., Dr. Ing. Jarmil Vyčítal,Ing. Karel Hartig, CSc.
Zlepšení životního prostředí v povodí řeky Bregalnice v Makedonii       38

Záznam z 2. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 24. 5. 2006       41

Ing. Lenka Fremrová
Návrh na zrušení normy pro stanovení NEL metodou infračervené spektrometrie       41

Ing. František Fedor
30. výročí úpravny vody Hradiště. Situace v zásobování vodou v 50. a 60. letech 20. století        42

Ing. Lenka Fremrová
Normy pro odběr vzorků vod, kalů a sedimentnů     45

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
Zpráva ze 2. zasedání představenstva sdružení EUREAU       46

Ing. Olga Krhůtková, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA
Výstava ÖKO-AQUA v Debrecenu       47

RNDr. Martin Milický, Mgr. Michal Polák
Simulace proudění podzemní vody pro hodnocení množství a jakosti podzemních vod jímaných pro Úpravnu vody Káraný      48

Ing. Viola Strnadová
Jaké nové myšlenky přinese konference o dešťových vodách?       55

Ing. Jan Foller, Ing. Jiří Jelínek
Provozní zkušenosti se zpracováním čistírenských kalů technologií OSS - oxyterm sludge
systemŽ na čistírně odpadních vod Tetčice      56

Je potřebné, aby partnery silných provozovatelských organizací byli zejména odborně silní vlastníci - rozhovor s ředitelem
Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o., Ing. Milanem Míkou      59

Doc. Ing. Jaroslav Hlaváč, CSc
Nová učebnice "Vodárstvo I" od našich sousedů je použitelná i u nás      60

Prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
Za prof. ing. Františkem Čihákem, DrSc.     62

Semináře ... školení ... kurzy ... výstavy...      63

 

6/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Stará pražská Lindleyova čistírna, která byla uvedena do provozu před 100 lety,
ve výřezech aktivační nádrže pražské ÚČOV a kanalizační stoky pod Staroměstským náměstím.
Správce: Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s., člen skupiny Veolia Voda


Jaroslav Jásek
Sto let moderního pražského kanalizačního systému      1

Ing. Karel Rezek
Současnost a budoucnost čištění odpadních vod v Praze      7

Ing. Jan Palas
Ekotechnické muzeum a péče o památky kanalizace a veřejné hygieny      12

Mgr. Jiří Hruška
Prestiž SOVAK ČR roste - rozhovor s předsedou představenstva Ing. Otou Melcherem      14

Ing. Jan Plechatý
Valná hromada Svazu vodního hospodářství ČR     15

Ing. Milan Kubeš
Vývoj spotřeby vody v Brněnské vodárenské soustavě po r. 1989     16

Ivan Vavro
Zkušenosti s čištěním kanalizace technologií "sacího bagru"      19

Ing. Olga Krhůtková
Ohlédnutí za mezinárodním veletrhem a kongresem WASSER/GAS BerlIn 2006       20

Ing. Alena Nižnanská, Ing. Pavel Bernáth
Mezilaboratorní porovnávání odběrů vzorků surových a odpadních vod       22

Zápis z 1. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 20.4.2006      24

Obchodní úsek akciové společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné n. O.       25

Ing. Ondřej Beneš
Zpráva ze zasedání představenstva organizace EUREAU      26

JUDr. Zdeňka Vondráčková, Mgr. Ing. Antonín Rája
Nový zákon o veřejných zakázkách a výběrová řízení na dodávku energií       27

Antonín Láznička
Tichá vzpomínka - rozloučili jsme se s Ing. Kratochvílem        28

Josef Ondroušek
Nové předpisy bezpečnosti práce - 3. část: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.     28

Z tisku      30

Semináře... školení... kurzy... výstavy...       31

 

5/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
koláž, Vodárenská akciová společnost, a. s.


RNDr. Miroslav Vykydal
Vodárenská akciová společnost, a. s.     1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2006       2

Ing. Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti oslav Světového dne vody 2006       7

Ing. Miroslav Král, CSc.
Plánování v oblasti vod v roce 2006     11

Nezmění-li se cenová politika, bez vnějších finančních zdrojů se neobejdeme - rozhovor s ředitelem a
předsedou představenstva Jihočeského vodárenského svazu Antonínem Princem     14

Ing. Karel Frank
Čistírny městských odpadních vod - analýza dat za rok 2004 z vybraných údajů provozní evidence
čistíren odpadních vod podle zákona č. 274/2001 Sb. - 2. část: bilance znečištění na přítoku a odtoku z ČOV      15

Ing. Josef Drbohlav, Milan Drda
Zkušenosti z projektování, výstavby a uvádění do provozu flotační jednotky na ÚV Mostiště     18

Ing. Karel Kratzer, CSc., MUDr. František Kožíšek, CSc.
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2004     22

Mgr. Josef Dziama
Informace o zrušení práv tzv. "Zlaté akcie" a podmínkách jejího převodu na jinou osobu    24

Josef Ondroušek
Nové předpisy bezpečnosti práce - 2. část: Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.      25

Záznam ze 14. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 2. 3. 2006     28

Záznam z 15. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 12. 4. 2006     28

Ing. Petr Špalek
Technické a normativní podklady pro navrhování a provozování čerpacích stanic kalů      29

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Nové požadavky na cementové vystýlky a jejich uvádění do provozu      30

Semináře... školení... kurzy... výstavy...     31

 

4/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Brno - Kohoutovice, ve výřezech větrací šachta kolektoru s novou
kašnou na Zelném trhu a ukládání razícího štítu na stavbě stoky ul. Tkalcovská v Brně.
Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace


Ing. Ladislav Prokop
Vyhodnocení korozního stavu potrubí II. březovského vodovodu      1

Mgr. Jiří Hruška
Projekty s podporou Fondu soudržnosti       4

JUDr. Ludmila Žaludová
Co přinesla novela zákona o vodovodech a kanalizacích ?      5

MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Markéta Chlupáčová, RNDr. Jaroslav Šašek
Prevence ptačí chřipky ve vodárenství       8

Vybudování dobře vybavené vlastnické struktury je nezbytné - rozhovor s Ing. Evou Nesměrákovou,
místopředsedkyní představenstva a ředitelkou akciové společnosti Úpravna vody Želivka      9

JUDr. Zdenka Vondráčková
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a předpisů souvisejících, změna zákona o účetnictví a obchodního zákoníku      10

Ing. Hana Kulanová, Ing. Milan Suchánek, Ing. Petr Sýkora
Dešťové srážky v systému městského odvodnění      11

Preventivní kompletní údržba vodovodní sítě      15

Ing. Karel Frank
Čistírny městských odpadních vod - analýza dat za rok 2004 z vybraných údajů provozní evidence
čistíren odpadních vod podle zákona č. 274/2001 Sb. - 1. část: Počty čistíren odpadních vod a
množství čištěných odpadních vod     16

Ing. Vladimír Pytl
Seminář "Plánování v oblasti vod v ČR"     18

Jaroslav Jásek
Glosa k jedné reklamní ceduli      19

Josef Ondroušek
Nové předpisy bezpečnosti práce - 1. část: Zákon č. 251/2005 Sb.      20

Ing. Bohdana Krčová, Ing. Radka Hušková
Mikrocystin-LR - legislativa, analytika, screeningové výsledky      22

Josef Ondroušek
Kam za rekreací      26

Prezident v Muzeu pražského vodárenství       29

Záznam z 13. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 17. 1. 2006      30

Semináře... školení... kurzy... výstavy...      31

Příloha:
Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů

 

3/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ÚČOV Praha, vizualizace přestavby a rozšíření.
Správce: Pražská vodohospodářská společnost, a. s.

Ing. Karel Rezek
Významně pokročila příprava rozšíření ústřední čistírny odpadních vod v Praze     1

Ing. Jan Palas
Oslavy stého výročí pražské kanalizace       2

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Téma letošního Světového dne vody: Voda a kultura      3

Mgr. Radek Bílý
Cena "Water Globe Award" pro Energii AG Bohemia za projekt Den infrastruktury      4

Ing. Jiří Bezrouk
Sanace vodovodních sítí     6

Ing. Radka Jestříbková
Realizace motivačního programu v Ostravských vodárnách a kanalizacích, a. s., - rozhovor
s Mgr. Jarmilou Božoňovou     7

Ing. Eva Radkovská
Vliv vyhledávání skrytých úniků na objem vody k realizaci a nové metody měření      10

Ing. Michaela Polidarová
Biologické odželezňování a odmanganování       12

Miloslav Chotěnovský
Družice pomáhají      16

Jaroslav Jásek
Plán kanalizace z roku 1668      17

Asanace podzemních vod v přirozeném toku     18

Ing. Miroslav Pfleger
Základní vlastnosti systémů z tvárné litiny a jejich výhody      21

Max Hammerer
Používání statistických dat pro plánování a řízení provozu jako podklad pro
dlouhodobé snižování ztrát z trubní sítě      22

Ing. Vladimír Pytl
Široký záběr činností Vodohospodářského ekologického servisu (VES)      25

MUDr. František Kožíšek
Hygienické požadavky na pitnou vodu u nově kolaudovaných studní pro individuální zásobování        27

Bezpečnostní systém pro pracovníky v terénu      28

Ing. Ladislav Tuhovčák
Centrum dalšího vzdělávání ve vodním hospodářství       29

Ing. Lenka Fremrová
Nové odvětvové technické normy vodního hospodářství       30

Semináře ... školení ... kurzy ... výstavy ...     31

 

2/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Liberec, vlastník Severočeská vodárenská společnost, a. s.


SOVAK ČR vnímáme jako platformu pro společné působení vlastnických a
provozních společností - rozhovor s Ing. Miroslavem Harciníkem      1

Ing. Dagmar Haltmarová
Projekt Lužická Nisa Severočeské vodárenské společnosti před startem realizace      2

Schválen investiční plán 2006 Severočeské vodárenské společnosti      3

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Naplňování požadavků směrnice EU 91/271/EHS v členských státech EU      4

Ing. Rostislav Řežáb, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA
Ztráty vody a vodárenský dispečink      6

Doc. Ing. Pavel Jeníček, CSc., Dr. Ing. Pavla Šmejkalová, prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.,
prof. Ing. Michal Dohányos, CSc., Ing. Josef Horejš, Václav Kutil
Mikroaerace - ekonomická metoda odsiřování bioplynu      8

Ing. Jana Šenkapoulová, Ing. Jakub Dirhan
Cílené snižování úniků vody ve Velké Británii       11

Ing. Ladislav Kvapil
Rekonstrukce ČOV Milotice      14

Ing. Alžběta Boušková, prof. Ing. M. Dohányos, CSc., doc. Ing. Jens Ejbye Schmidt, doc. Ing. Irini Angelidaki
Vliv způsobu změny teplotních podmínek reaktoru na rychlost a průběh adaptace anaerobních mikroorganismů      16

Josef Ondroušek
Městský skupinový vodovod vyškovský má 70 let      20

Trvalá výstava "Svět zážitků - podzemní voda"       22

Ing. Jiří Valdhans
Projekt ISPA - stoková síť města Brna      23

Doc. Ing. Ján Derco, PhD.
Medzinárodná konferencia "Čistenie odpadových vôd a implementácia Rámcovej smernice o
vodách v CEE dunajských krajinách"      25

Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Valné zhromaždenie AČE SR      25

Josef Ondroušek
Pan Novák opět přichází      26

Záznam z 12. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 22. 11. 2005       27

Semináře... školení... kurzy... výstavy...      31

 

1/2006 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Samsonova kašna v Českých Budějovicích, ČOV České Budějovice.
Provozovatel 1. JVS, a. s.


Úvodník 2006     1

Obce a města musejí mít svobodu rozhodování - rozhovor s GŘ 1.JVS, a.s., Ing. Jiřím Heřmanem     2

Ing. Jan Plechatý
15 let Svazu vodního hospodářství ČR     3

Výstava VODOVODY-KANALIZACE poprvé společně s veletrhem ENVIBRNO - rozhovor s
předsedou představenstva SOVAK ČR Ing. Otou Melcherem     5

Ing. Karel Frank
Dosažení souladu typu technologie úpravy a kategorie jakosti surové vody (ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb.)       6

Ing. Jan Jindra, CSc.
Výsledky provozního ověření možnosti dezinfekce vody technologií MIOX      9

Ing.Vladimír Chaloupka, Ing. Karel Frank
Závěry celostátní majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací pro možnosti finančního i
technického plánování rekonstrukce vodovodů a kanalizací do roku 2015      12

Ing. Pavel Švehla, PhD., Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Biologické postupy odstraňování dusíku z kapalné fáze anaerobně stabilizovaných materiálů      14

Ing. Renata Kulhavá, Ing. Bohdana Krčová, Vladimír Okrouhlický
Provozní zkušenosti s hygienickým zabezpečením v distribuční síti      18

Detekce chodu čerpadla nasucho a modernizovaný režim spánku      21

Ing. Jana Michalová
Zkušenosti provozovatele s dezinfekcí a hygienickým zabezpečením vody      22

Ing. Pavel Vacek
Historie a současnost vysokomýtské "Vodotechny"      24

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Novinky v legislativě hygieny pitné vody      26

Josef Ondroušek
Komise BOZ a PO pokračuje v publikační činnosti      27

Vybrané veletrhy a výstavy v roce 2006     28

Semináře... školení... kurzy...výstavy...      30

Ceník inzerce      31