Archiv časopisu Sovak 2007

12/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
Titulní strana:
Vodárna v Praze-Podolí (sídlo Muzea pražského vodárenství).
Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Ve výřezu model čerpacího soustrojí Šítkovské vodárny z roku 1891.

 
Mgr. Jiří Hruška
Poznatky a zkušenosti SOVAK ČR je třeba využít k optimalizaci procesů v českém vodárenství –
rozhovor časopisu SOVAK s novým předsedou představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Ing. Františkem Barákem           1

Jaroslav Jásek
Dvě výročí Muzea pražského vodárenství        2

Ing. František Němec
SOVAK ČR uspořádal seminář Nakládání s kaly z ČOV     4

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
Kvalita vodohospodářských služeb a její hodnocení        7

Ing. Václav Mergl, CSc.
Jednání odborné komise pro úpravny vody      9

Ing. Alena Nižnanská
Konference HYDROANALYTIKA 2007      10

Ing. Martina Javorková, PhD.
Kanalizační sítě v poddolovaném území          10

Ing. Olga Štíchová
Plán financování a realizace obnovy vodovodů a kanalizací – příklad postupu zpracování ve VaK Jižní Čechy, a. s.       12

Vliv protipovodňových opatření na technologii úpravy vody         16

Miroslav Dvořák
Kanalizační systém GRAVITAL – první stavby v ČR       17

Ing. Jaroslav Dvořák, Ing. Martin Staněk
Zkušenosti se zatahováním tkaninového rukávce         18

Co nového ve WILO Praha, s. r. o.?, – rozhovor s Ing. Václavem Zuntem         20

Výskyt vláknitých hub v pitné vodě        22

Ing. Lubomír Macek, Csc.
Plán obnovy vodovodů a kanalizací        25

JUDr. Josef Nepovím a kolektiv
Problematika věcných břemen ve vodárenství       26

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

Rejstřík 2007          33

 

11/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
Titulní strana:
Vodojem Vinice, ve výřezu
historický pohled (provozovatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.)

 
Ing. Josef Fedák, Ing. Zdeněk Janeba, Ing. Josef Hron
Pardubický vodovod oslavuje stoleté výročí           1

Ing. Josef Fedák, Ing. Zdeněk Janeba
Vznik vodárenských soustav a rozvoj společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.        4

Výzkum a vývoj ve vodním hospodářství v roce 2006       6

Ing. Karel Frank
Evidence produkce kalů z čistíren odpadních vod v roce 2006 podle zákona o vodovodech a
kanalizacích č. 274/2001 Sb. v úplném znění          9

Dr. Ing. Pavel Chudoba, Ing. Radka Rosenbergová
Technologická řešení terciárního stupně na čistírně odpadních vod         14

Ing. Lenka Fremrová, Ing. Vladimír Pytl
Výsledky ankety k používání norem v oboru vodovodů a kanalizací            18

Ing. Vilém Rabner
Využití fondů EU v oblasti výstavby a rekonstrukcí vodohospodářské infrastruktury pro odvádění a čištění
odpadních vod, zásobování pitnou vodou        20

Ing. František Barák
Dvě konference – přínos nebo zbytečnost?            21

Ing. Jaroslav Raclavský, PhD.
Výstavba stokových sítí mikrotunelováním         22

Ing. Jan Urbánek
Zkušenosti s vysoušením a vytápěním vodárenských objektů         24

Ing. Albín Dobeš
Impairment – jedna ze základních procedur při plánování obnovy a rozvoje vodohospodářských sítí            26

JUDr. Ladislav Jouza
V pracovním poměru nebo podnikatelsky?       28

Evropské peníze pomohou vyčistit Jizeru        29

Ing. Vladimír Kramář
Rozloučení s Ing. Miroslavem Kupkou           30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

10/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Karlovy Vary – v rekonstrukci, ve výřezu ÚV Březová – potrubí rychlofiltrů
(Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.)

 
Ing. Antonín Jágl
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary jsou partnerem Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech      1

Mgr. Petr Hösl, RNDr. Martin Milický, RNDr. Jaromír Šantrůček
Hodnocení jakosti podzemních vod jímaných pro úpravnu vody Káraný        2

Prof. Ing. Dušan Kevický, CSc., Ing. Štefan Sivák
Využitie satelitného navigačného systému a rádiofrekvenčná identifikácia pre označovanie úložných zariadení       7

Ing. Jana Šenkapoulová, PhD.
Hydraulická modelace vodovodní sítě při havarijních stavech v systému          10

Ing. Milan Svoboda, Ing. Robert Armič Sponza, PhD.
Zpráva o výstavě WATER SOFIA 2007              12

Efektivní odstraňování biologických nárostů – oxidace „na míru ušitým“ peroxidem vodíku       13

Jaroslav Jásek
Sto let Vršovické vodárny         16

Ing. Vladislav Olšina
Celostátní porovnávací zkoušky odběrů odpadních vod na ČOV Kroměříž          18

Ing. Miroslav Tomek
Úpravna vody Ostrožská Nová Ves a úloha automatizace při řízení ÚV        20

Ing. Viola Roubalová
Ohlédnutí za seminářem „Plánování obnovy a rozvoje vodohospodářských sítí“ na Zámku Štiřín           25

JUDr. Ladislav Jouza
Neodvádět pojistné je trestný čin           26

Zdeněk Holcman
5. celostátní setkání IT pracovníků vodohospodářských společností          27

Yingying Wang, Frederik Hammes, Nico Boon, Thomas Egli
Bakterie pronikají přes mikropóry           29

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Hygienické minimum ve Finsku              30

Dvousložková cena vody na jihu Čech            30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

 

9/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Prameniště Rožnov pod Radhoštěm. Ve výřezu správní budova společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

 
Mgr. Jiří Hruška
Dotační politika pro obnovu zejména vodovodních sítí prakticky neexistuje – rozhovor s
ředitelem a. s. Vodovody a kanalizace Vsetín RNDr. Leopoldem Orságem       1

Ing. Jaromír Kudlík
Projekt Čistá řeka Bečva     3

Ing. Miroslava Vaculíková
Obchodní politika společnosti VaK Vsetín       4

Ing. Dušan Libosvár
Centrální dispečink provozu vodovodů a ÚV společnosti VaK Vsetín       5

Milan Jurenka
Dispečink odpadních vod společnosti VaK Vsetín      7

Ing. Karel Kratzer, CSc., MUDr. František Kožíšek, CSc.
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2006        10

Bc. Pavel Hruška
Česká voda – Czech Water, a. s., – nová společnost skupiny Veolia Voda             12

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
WEX 2007 – konference nového stylu            14

Ing. Petr Sýkora, Ing. Milan Suchánek
Vyhodnocení provozu průtokoměru OCM Pro na stálém měrném profilu ACK – ÚČOV Praha            16

Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně           21

Zájem německých vodárníků o výzkum v oboru          22

Ing. Miroslav Kos, CSc.
Garantování výkonu aktivačního procesu       25

Ing. Lenka Fremrová
Norma pro návrh programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků vod        28

Rámcovou smlouvu o spolupráci“ uzavřely Energie AG Bohemia a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze            29

Proběhla konference Využití evropských fondů ke splnění závazku České republiky v oblasti odvádění a čištění odpadních vod       30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

Příloha:
Nařízení vlády č. 229/2007 Sb. ze dne 18. července 2007, kterým se mění NV č. 61/ 2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 

7-8/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Historicky první vodojem vodovodu města Klatovy z roku 1903. Ve výřezu ČOV Klatovy.
Provozovatel Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.

 
Václav Kutil
Klatovy – Čisté město      1

Projekt „Klatovy – Čisté město“ z pěti úhlů pohledu – rozhovor s účastníky stavby projektu             2

Mgr. Jiří Hruška
13. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2007           5

Ing. Jaroslav Šrail
8. ročník Vodárenské soutěže zručnosti        6

Ing. Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Nejlepší stavby vodního hospodářství v roce 2006“          8

Zlatá medaile – soutěž o nejlepší exponát        12

AURA – cena za nejpůsobivější expozici         13

Start Operačního programu Životní prostředí          18

Ing. Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v České republice za rok 2006      19

Ing. Karel Frank
Čistírny městských odpadních vod – analýza dat za rok 2005 z vybraných údajů provozní evidence čistíren odpadních vod podle
zákona o vodovodech a kanalizacích             20

Ing. Miroslav Král, CSc., Ing. Jan Plechatý
Problematika vodovodů a kanalizací v Plánu hlavních povodí České republiky      30

Ing. Miloslava Melounová
Certifikace v oboru vodovodů a kanalizací     32

Ing. Milan Šanta
Informace o systému certifikace v plynárenství       32

Ing. Ondřej Beneš, PhD.
Zpráva z jednání valné hromady a představenstva EUREAU v Paříži dne 15. 6. 2007       34

JUDr. Ladislav Jouza
Může zaměstnavatel snížit mzdu?       35

Karel Plotěný
Zápach je řešitelný problém        36

Ing. Lenka Fremrová
Zasedání technické komise CEN/TC 308 Charakterizace kalů      38

SOVAK ČR nabízí bezplatně příručky BOZ      39

Josef Ondroušek
Nové předpisy bezpečnosti práce při stavebních činnostech      40

Plánovitá obnova – cesta k úspoře provozních nákladů na vodovodní síť      46

Ing. Jiří Šejnoha
Značení trub a příslušenství pro vodovody a kanalizace          48

Ing. Ladislav Tuhovčák, CSc., Ing. Jan Ručka, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Václav Mergl, CSc.
Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – projekt WaterRisk        50

Ing. František Kujan
XXII. Setkání vodohospodářů v Kutné Hoře          53

Jaroslav Jásek
Město a voda (Praha, město u vody)        54

JUDr. Josef Nepovím
Placení srážkových vod z parkovišť obchodních, kulturních domů, hotelů a dalších nemovitostí sloužících k
podnikání (§ 20 odst. 6 zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu)         55

Ing. Milan Kubeš
Povinnosti vlastníka a provozovatele (nejen) „obecního“ vodovodu pro veřejnou potřebu           56

Ing. Jiří Sedláček
Srovnání rekonstrukcí ČOV Kombiblok          58

Semináře … školení … kurzy … výstavy        63

 

6/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Historický vodojem v areálu společnosti Středočeské vodárny, a.s., Kladno - Rozdělov. Ve výřezu stoka kanalizace v Mělníku.


Mgr. Jiří Hruška
Pro Středočeské vodárny, a. s., je prioritou vysoký standard služeb pro koncové zákazníky - rozhovor s
generálním ředitelem Středočeských vodáren, a. s., Ing. Bohdanem Soukupem, PhD., MBA        1

Ing. Tomáš Hloušek, PhD., Ing. Iveta Žabková
ČOV Stochov - rekonstrukce a provoz nové ČOV       3

Zdeněk Nedvěd, Ing. Tomáš Hloušek, PhD., Ing. Bohdan Soukup, PhD., MBA
Mělnické povodně 2002 versus 2006        6

Ing. Tomáš Hloušek, PhD.
Shrnutí rekonstrukce a dvou let provozu ÚV Klíčava po pětileté odstávce        9

Ing. David Votava, Ing. Ondřej Beneš, PhD., MBA
Pohled provozovatele a majitele na novelu nařízení vlády č. 61/2003 Sb.       13

Určování odstranitelnosti jednotlivých organických látek při úpravy pitné vody        18

MUDr. František Kožíšek, CSc.
Pesticidy jsou problém, ale jeho řešení leží jinde        20

Ing. Lenka Fremrová
Norma pro odběr vzorků vod pro mikrobiologickou analýzu         22

Ing. Miroslav Tomek
Zkušenosti se snímáním hladiny       23

Miroslav Zapletal
Tlaková kanalizace z pohledu dodavatele technologie       24

Zahájení projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy"        25

Ing. Lenka Fremrová
Nové normy z oboru jakosti vod       27

Ing. Vladimír Pytl
Konference Projekty soudržnosti s vodohospodářským zaměřením         29

Semináře... školení... kurzy... výstavy...      31

 

5/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody Brno-Pisárky, portál štoly násosky I. březovského vodovodu v prameništi Březová nad Svitavou,
plynojemy na ČOV Brno-Modřice


Bc. Pavel Horňák, Ing. Miroslav Nováček
Komunikace se zákazníkem ve společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.     1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2007       2

Ing. Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2007       7

Ing. Vladimír Pytl
Vodárenská konference International Water Management Days 2007       12

Ing. Vladimír Chaloupka
Reálnost splnění závazku České republiky z hlediska čistoty vod do roku 2010       13

JUDr. Ladislav Jouza
Příplatky ke mzdě      16

Dr. Jiří Kučera
Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí       18

Ing. Michal Sklenář
Hodnocení kritérií hospodaření s vodou        20

MUDr. František Kožíšek
Pesticid na černé listině kvůli ohrožení pitné vody        24

Tvárná litina pro vodovody a kanalizace. Novinky NATURAL a GRAVITAL       25

Záznam z 6. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 6. 3. 2007        26

Záznam ze 7. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 5. 4. 2007       26

JUDr. Josef Nepovím
Platnosti povolení k odběrům povrchových a podzemních vod (nakládání s vodami)
včetně problematiky domovních studní       28

MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann
Exkurze na vodárně z pohledu hygieny        30

Semináře... školení... kurzy... výstavy        31

 

4/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Letecký pohled na hráz přehrady Římov


Jihočeský vodárenský svaz a Vodárenská soustava        1

Ing. Milada Nikodemová, MBA, Ing. Petr Šváb, MSc.
Budování integrovaného systému řízení ve společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.      2

RNDr. Marcela Dvořáková, Ing. Martina Hamalová
Pražské vodovody a kanalizace, a. s., získaly stříbrný certifikát ISO na všechny činnosti      4

Ing. Andrea Benáková, Ing. Olga Krhůtková, prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
Identifikace nitrifikačních bakterií pomocí fluorescenční in situ hybridizace - ČOV Budapešť-Jih      5

RNDr. Milan Matoušek
Kontaminace vod pesticidy      8

Ing. Radka Hušková
Komentář k článku "Kontaminace vod pesticidy"      10

JUDr. Jan Bistranin
Problematika vztahu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu k pojmům "nemovitost - věc movitá"     11

JUDr. Josef Nepovím
Vlastnické vztahy k pozemkům v pásmu hygienické ochrany       12

TESLA, a. s. - dodavatel v oboru úpraven vody      13

Jaroslav Jásek
Industriál - paměť - východiska       14

JUDr. Ladislav Jouza
Změny v doručování pracovněprávních písemností       16

Přesná lokalizace míst úniku vody pomocí korelátorů       18

Ing. Bohuslav Vaňous
SEZAKO - stále o krok napřed!      19

Ing. Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1 - únor 2007        20

Ing. Lenka Fremrová
Nové odvětvové technické normy vodního hospodářství        21

Ing. Lenka Fremrová
Normy pro charakterizaci kalů       22

Ing. Václav Mergl, CSc.
Kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví z pohledu provozovatele VaK       25

Odstraňování netěsností na trubních sítích       27

Ing. Jan Tlolka
Kontrola provozovatele nad dodržováním kanalizačních řádů       28

Mgr. Jozef Barna
Pred rokom bolo v Bratislave otvorené Vodárenské múzeum        30

Semináře... školení... kurzy... výstavy...     31

 

3/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Most-Chanov


Ing. Ondřej Beneš, PhD.
Hledejme koncepční řešení      1

Ing. Ondřej Beneš, PhD., Ing. Jaroslav Živec
Aktuální problémy provozovatele v oblasti zásobování pitnou vodou       2

Ing. David Votava
Přístup vlastníka k aktuálním problémům v zásobování pitnou vodou      5

Ing. Iveta Žabková, Ing. Milan Hruša
Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavby kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří      6

Ing. Ladislav Bartoš, Ing. Jana Michalová, Ing. Ondřej Beneš, PhD.
Instalace UV-lamp na úpravnách vod Severočeské vodárenské společnosti, a. s., provozovaných Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a. s.      7

RNDr. Pavel Punčochář, CSc.
Zvládání nedostatku vody - téma letošního Světového dne vody       10

Ing. Tomáš Kutal, CSc., Ing. Ladislav Cabejšek
Praktické zkušenosti s využitím membránových separačních metod pro úpravu pitné vody        12

Membránová technologie v úpravě vody       16

Vývoj membránové techniky k úpravě odpadních vod       18

Ing. Markéta Dvořáková, Ing. Monika Chorvátová, Ing. Martin Pečenka, Ing. Iveta Růžičková, PhD.
Využití membránové technologie pro separaci aktivovaného kalu       20

Záznam z 5. jednání představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR dne 23. 1. 2007        23

JUDr. Ladislav Jouza
Údaje a informace o zaměstnanci      24

Novinky u systémů z tvárné litiny pro vodovody       25

Ing. Radka Hušková
Řeší Rámcová vodní směrnice kvalitu surové vody v ČR?        26

Ing. Radka Jestříbková
Spokojenost zaměstnanců Ostravských vodáren a kanalizací se zvyšuje - rozhovor s personálně-právní ředitelkou Mgr. Jarmilou Božoňovou       27

JUDr. Ludmila Žaludová
Vodovodní a kanalizační přípojky podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)       29

Semináře... školení... kurzy... výstavy ....     31

 

2/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Hradec Králové, ve výřezu zákaznické centrum společností Královéhradecká provozní, a. s.,
a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.


Ing. Radka Máslová
Královéhradecká provozní, a. s. je největší vodárenskou společností ve východních Čechách       1

RNDr. Miroslav Vykydal
Zahraniční systémy zabezpečení pitné vody      3

Ing. Olga Krhůtková
Konference "Odpadové vody 2006" - Tatranské Zruby      6

Doc. Ing. Juraj Námer, PhD.,Ing. Peter Ďuroška, Ing. Štefan Bukovič
Dostavba ČOV Poprad-Matejovce - projekt, príprava, realizácia        7

Ing. Theodor Fiala
Dosavadní zkušenosti s kameninovými protlačovacími troubami v České republice      12

Ing. Dalimil Kotas, Ing. Vladimír Pytl
XI. konference o bezvýkopových technologiích NO-DIG 2006 Litoměřice       14

Ing. Radka Hušková
Aplikace hygienického minima v praxi      15

Josef Ondroušek
Vyškovští vodaři staviteli rozhledny      19

Statistika poruch na vodovodech - výsledky z DVGW z let 1997 až 2004       20

Doc. Ing. Svatopluk Korsuň, PhD., Ing. Pavel Spitz, PhD.
Exaktní optimalizace návrhů tlakových vodovodních sítí       23

Josef Ondroušek, Ing. Olga Krhůtková
Seminář Aktuální otázky BOZ A PO - Znojmo 2006      25

Jak zajistit hospodárný provoz studní      25

Semináře... školení... kurzy... výstavy...       31

 

1/2007 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV SmVaK Ostrava, a. s., v Novém Jičíně.
Ve výřezu snímek ze slavnostního zahájení provozu po rekonstrukci, zprava doleva:
zástupce společnosti aqualia v ČR Francisco Jiménez Medina, místostarosta města
Nový Jičín Ing. Vladimír Bárta, hejtman MS kraje Evžen Tošenovský a
generální ředitel SmVaK Ostrava, a. s., doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl


Ing. Miroslav Kos, CSc.
Úvodník 2007       1

Mgr. Jiří Hruška
Aqulia je společnost s moderní strategií - rozhovor s ředitelem společnosti aqualia pro střední a
východní Evropu Francisco Jiménezem Medinou       2

Mgr. Eva Špirochová
Na český vodárenský trh přichází nový operátor s mezinárodní působností - španělská společnost aqualia, člen skupiny Grupo FCC      3

Ing. Jana Krejčířová
Zhodnocení průběhu předávání a zpracování dat majetkové a provozní evidence za rok 2005        6

Ing. Olga Krhůtková, Mgr. Jiří Hruška
Čtvrtá konference "Provoz vodovodních a kanalizačních sítí" proběhla v Poděbradech      10

Ing. Terezita Čermáková, Pavel Pobříslo
Provozní zkušenosti s podtlakovou a tlakovou kanalizací      12

JUDr. Ladislav Jouza
Změny ve skončení pracovního poměru      16

Ing. Bohdana Tláskalová, Ing. Radka Hušková
Monitoring vodárenské nádrže Švihov a jejích přítoků      18

Doc. Ing. Miloslav Drtil, PhD., Ing. Elena Rajczyková, CSc., Ing. Karol Kucman, CSc.
Vybrané aktuálne legislatívne predpisy v SR a ich vplyv na mestské ČOV        23

Mgr. Josef Dziama
Stanovisko právní komise SOVAK ČR k zákonu č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů      28

Vybrané veletrhy a výstavy v roce 2007      29

Semináře... školení... kurzy... výstavy...       31