Archiv časopisu Sovak 2008

12/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody v Podhradí u Vítkova

 
Eva Špirochová
Správná technická koncepce, vysoká kvalita a nepřetržitý rozvoj = 50 let Ostravského oblastního vodovodu – rozhovor s generálním ředitelem společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., doc. Dr. Ing Miroslavem Kynclem       1

Jiří Komínek
Ostravský oblastní vodovod – desetiletí rekonstrukcí a modernizací       3

Roman Bouda
Řízení prací na vodovodních sítích – provozní činnosti pod kontrolou          6

Jan Tlolka
Rozvoj v oblasti čištění odpadních vod u společnosti SmVaK Ostrava, a. s.       8

Lumír Pavelek
Systém vyjadřování ke stavbám v SmVaK Ostrava, a. s.     10

František Němec
SOVAK ČR uspořádal seminář Plán financování obnovy         14

Jiří Kubeš
Zkušenosti z obcí, které jsou vlastníkem i provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a připravují plán financování obnovy         14

Miroslav Pfleger
VIATOP – mříže z tvárné litiny    16

Josef Ondroušek
Seminář BOZ a PO byl součástí znojemských oslav           18

Jiří Pelikán
Poznatky z činnosti orgánů inspekce práce            19

Vilém Zeiner
Půlkulaté narozeniny Střední průmyslové školy stavební v Lipníku nad Bečvou            21

Znečištění vod pesticidy v Německu        24

Eva Cyhelská
Konference s mezinárodní účastí „Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích“      26

Pavla Finfrlová, Pavel Loskot
Management srážkových vod na území města Hradec Králové        28

Jaroslav Hlaváč
Osmdesátiny Ing. Věroslava Klimeše       30

Jiří Paul
Josef Mladič sedmdesátníkem      30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

Rejstřík 2008          33

 

11/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV pro průmyslovou zónu u automobilky TPCA v Kolíně.

 
Radek Bílý
Kolínský Vodos odstartoval úspěšnou sérii Dnů infrastruktury v oblasti kanalizační techniky              1

Radek Bílý
VODOS, s. r. o., má kanalSERVIS      4

Zdeněk Jaroš
Z historie vodovodu ve Znojmě        5

Znojmo oslavilo 130. výročí zahájení provozu svého prvního veřejného vodovodu           7

Jiří Hruška
Pro boj se ztrátami vody jsou na Znojemsku dobře technicky vybaveni – rozhovor s ředitelem divize Znojmo VAS, a. s., Ing. Zdeňkem Jarošem      8

Josef Ondroušek
Podmínky ochrany zdraví při práci nově       10

Severočeská vodárenská společnost – 15 let práce a nových výzev             14

František Kožíšek
Ohlédnutí za táborskou konferencí PITNÁ VODA 2008      15

Tomáš Hloušek, Hynek Kloboučník, Martin Hartman
Opatření pro zlepšení kvality vody dodávané z ÚV Klíčava         16

Jiří Koranda
Elektronická fakturace         18

Malé výkonné kalové čerpadlo         18

Radka Hušková
Zpráva ze říjnového zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1        20

Projekty vodovodů v Palestině a Mauretánii          24

Jiří Hruška
Memorandum o zajištění kvality vody z vodárenského zdroje Švihov          26

František Němec
Mezinárodní kongres a výstava IWA 2008 ve Vídni           27

František Kožíšek
Za vyšší kvalitu surové vody             28

Memorandum Dunaj, Mása a Rýn 2008      28

Odešel doc. Ing. Jan Mičín, CSc.        31

Semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

10/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Část technologie ČOV Polička.
Ve výřezu: dosazovací žlab po rekonstrukci, ČOV Jevíčko.

 
Pavel Binka
Patnáct let VHOS, a. s.     1

Milan Lánský, Tomáš Hloušek, Miloslava Melounová
Limity povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a jejich dopad        4

Jan Plechatý
Plány oblastí povodí jsou připomínkovány veřejností       6

Rostislav Kasal, Pavel Dvořák
Vodovodní přivaděč pro zásobení úvalského regionu z Káranských řadů          7

Dana Pokorná, Josef Máca, Jana Zábranská, Lucie Čechovská
Odstraňování vysokých koncentrací dusičnanů z odpadních vod pomocí imobilizované kultury       12

Pavel Pitter
Ukazatel celkový nebo veškerý?          16

Miroslav Pfleger, Miroslav Dvořák
Projekt Praha-Západní město: řešení vodovodů a kanalizací z tvárné litiny Saint-Gobain PAM            18

Milan Kubeš
Oprávnění vstupu kontrolních orgánů do vodárenských objektů          20

Vladimír Havlík
Výpočet hydraulických parametrů při proudění částečně ucpanými česlemi         22

Alena Vrbová
Vyšla kniha „100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje“         24

Recyklace komunálních odpadních vod pro použití v Olympijském parku 2008 v Pekingu       26

Jubileum Ing. Miloslavy Melounové          29

Lze přerušit dodávku vody při nezaplacení zálohových plateb?       29

Semináře… školení… kurzy… výstavy…        31

 

9/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Věžový vodojem Nový Hradec Králové

 
Pavel Loskot, Petra Stárková
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. – třetí rok v podmínkách oddílného modelu           1

Karel Kratzer, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2007        6

Miroslav Kos
Příklady technologií velkých ČOV v zahraničí spolufinancovaných z fondů EU         9

Pavel Punčochář
Cílená a dlouhodobá péče o vodní zdroje přináší úspěchy       12

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha
Provozně odzkoušené filtrační jednotky – řešení eliminace sekundární kontaminace vzduchem        14

Lenka Fremrová
Nové normy z oboru jakosti vod          18

Vladimír Pytl
Konference Podmínky přijatelnosti vodohospodářských projektů v období 2007–2013         22

Jaroslav Jásek
Padesát let od smrti Antonína Engela, architekta Podolské vodárny        24

Oprava tekoucích hrdel technologií vnitřních nerezových pasů IRB 360        26

Institut environmentálních služeb a „malá voda“        27

Ondřej Beneš, František Kožíšek
Co se děje za vodoměrem? Možné scénáře revize evropské směrnice pro pitnou vodu       28

Plán obnovy vodovodů a kanalizací       30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

7-8/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody Nebanice.
Vlastník a provozovatel: CHEVAK Cheb, a. s.
Na menším snímku sídlo společnosti.

 
Jiří Hruška
Chtěla bych přidat další úspěšné roky na konto společnosti CHEVAK Cheb, a. s. – rozhovor s ředitelkou společnosti a členkou jejího představenstva
Ing. Michaelou Polidarovou       1

Ivan Korol, Michaela Polidarová
Intenzifikace ČOV v Aši a odkanalizování přilehlých obcí       3

Jiří Růžička, Michaela Polidarová
Rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně 2007–2008        8

Václav Kovář, Richard Ondruch
Rekonstrukce ČOV Mariánské Lázně a historie odkanalizování města Mariánské Lázně         11

Jiří Hruška
14. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2008         16

Jaroslav Šrail
9. ročník Vodárenské soutěže zručnosti      18

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2007“           20

Zlatá medaile – soutěž o nejlepší exponát       23

AURA – cena za nejpůsobivější expozici        24

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2008           25

Iveta Žabková
Připravovaná rekonstrukce ČOV Jablonné v Podještědí      32

Tomáš Mahel
Zkušební provoz čistírny odpadních vod Bystřice nad Pernštejnem       36

Petr Chaloupka
Výstavba vodovodního systému města Toma (Burkina Faso), projekt Zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2004–2007       39

Marie Michalová
Využití kalu z komunálních ČOV v ČR – současnost a výhled      43

Petr Nohel, Jaroslav Záhora, Lukáš Mejzlík
Sledování úniku minerálního dusíku z půd různých ekosystémů v ochranném pásmu vodního
zdroje II. st. Březová nad Svitavou        48

Jaroslav Hlaváč
Poznámka k problematice nitrátů ve vodních zdrojích       51

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v České republice za rok 2007      52

Jan Plechatý
Jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR          54

Milan Beran, Jaroslav Synáč
Vodoměry, které přinášejí zisk     56

Zjišťování ztrát vody pomocí monitoringu spotřeby        58

Vladimír Pytl
Valná hromada Československé asociace vodárenských expertů (ČSAVE) 2008       60

SOVAK ČR vydal příručku Zásady pro využití bezvýkopových technologií v oboru vodovodů a kanalizací       61

Jaroslav Hlaváč
Ing. Milan Kubeš pětašedesátníkem      62

Semináře … školení … kurzy … výstavy       63

 

6/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodárenský areál Heraltice, na menším snímku vodojem Žákova zahrada v Třebíči.
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a. s.

 
Jiří Hruška
Potřeba zdrojů pitné vody skupinových vodovodů a vodárenských soustav je v dlouhodobém výhledu pokryta – rozhovor s
ministrem zemědělství Mgr. Petrem Gandalovičem       1

Jaroslav Hedbávný
Historie a současnost vodárenství na Třebíčsku          3

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2008        5

Václav Mergl
Pracovní seminář v Tatranské Štrbě      10

Jana Krejčířová
Povinnost předání celkového vyúčtování výpočtu ceny pro vodné a stočné na MZe k 30. 6.       12

Josef Ondroušek
Studijní návštěva bezpečnostních a požárních techniků v Paříži       14

Posouzení stavu materiálu litinového potrubí z Káranských přivaděčů          16

Vladimír Havlík, Ivana Kabelková, Radovan Haloun
Výsledky rešerše problematiky odlehčovacích komor jednotné kanalizační sítě s recipienty       18

Ladislav Jouza
Zákazy prací platí i pro muže     23

Michal Dolejš, Dušan Záhrobský
Protipovodňová ochrana pražské stokové sítě           24

Mezinárodní ocenění české vědy – prof. Jiřímu Wannerovi byla udělena medaile Williama Dunbara          29

Odešel Ing. Oldřich Pazdera      30

Příprava konference „Nakládání s vodami v urbanizovaných povodích“ je v plném proudu            30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

5/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody Švařec, ve výřezu hala filtrace.
Provozovatel Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 
Dana Meissnerová
Výstava VODOVODY–KANALIZACE vede k lepší komunikaci mezi odborníky, státní správou a samosprávou – rozhovor
s 1. místopředsedou SOVAK ČR a generálním ředitelem Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., Ing. Miroslavem Nováčkem         1

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2008          2

František Barák
Několik pragmatických poznámek k ceně vody            4

Karel Frank
Možnosti dosažení předepsaných standardů nejlepších dostupných technologií ve stávajících ČOV            8

František Kožíšek, Petr Pumann, Jaroslav Šašek, Daniel Weyessa Gari
Nouzové zásobování pitnou vodou.

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou vodu     14

Jaroslav Jásek
Sdružení Feka        21

Ondřej Beneš
Zpráva o činnosti představenstva EUREAU a pracovní skupiny EU3 v roce 2007      24

Ladislav Jouza
Zápočet přestávek do pracovní doby      25

Petr Řehák, Vladimír Hermann
Stanovisko k zákonu o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)        26

Ludvík Koumar, Miroslav Kos
Rozloučení s Ing. Jaroslavem Skorkovským          30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

4/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Most-Chanov

 
Jiří Hruška
Plánované strategické investice v našem regionu ohroženy nejsou – rozhovor s generálním ředitelem SVS Ing. Miroslavem Harciníkem a
generálním ředitelem SčVK Ing. Ondřejem Benešem, PhD.      1

Iveta Žabková, Ondřej Beneš, Milan Hruša, David Votava
Rekonstrukce ČOV Liberec – zkušenost do dalších let         5

Ondřej Beneš, Miroslav Harciník
Evropská legislativa a dopad na provozovatele a vlastníky infrastruktury           11

Seznam akceptovaných žádostí o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí schválených řídicím orgánem
k poskytnutí podpory v prioritní ose 1 – 1. výzva        14

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1       16

Revize Směrnice pro pitnou vodu 98/83/EC.

Konference akcionářů, zahajovací setkání – 23. října 2007. Stanovisko EUREAU      18

Miroslav Pfleger
Nejspolehlivější vodovodní a kanalizační systémy z tvárné litiny       20

Ladislav Jouza
Uschování dokladů v osobním spise zaměstnance          22

Jaroslav Fuka, Miroslav Kos, Jan Blahák
Zdroje vzduchu velkých ČOV – unikátní výměna turbodmychadel na ÚČOV Praha        24

Milan Uher
Vyhodnocení provozní spolehlivosti a nákladů na ATS      28

František Němec
SOVAK ČR uspořádal seminář Provoz a údržba kanalizačních sítí        29

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

3/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Beroun, ve výřezu sídlo společnosti VaK Beroun, a. s.

 
Jiří Hruška
Budoucnost vidím pozitivně – rozhovor s ředitelkou akciové společnosti Vodovody a kanalizace Beroun Ing. Evou Krocovou      1

Dny infrastruktury ukážou obcím a městům jak na kanalizace       2

Pavel Jeníček
Trendy v kalovém hospodářství čistíren odpadních vod z globálního pohledu       4

Přístup IAWR k aplikaci kalů z ČOV na zemědělské pozemky            7

František Němec
Proběhly dva semináře SOVAK ČR na aktuální témata           8

Lenka Mátlová
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Pivovaru Velké Popovice           10

Irene Hanke, Heinz Singer
Výskyt herbicidu glyfosát v povrchových vodách       13

Jana Říhová Ambrožová, Jana Hubáčková, Iva Čiháková
Postup a řešení projektu o vlivu stavebního a konstrukčního uspořádání vodojemů na jakost akumulované pitné vody            16

Jiří Kašparec, Oldřich Hladký
Integrace řízení stokových sítí a ČOV do centrálního vodárenského dispečinku      18

Lenka Fremrová, Alena Čapková
Prověření TNV v oblasti jakosti vod       22

Petr Špalek
Nové odvětvové technické normy vodního hospodářství        26

Theodor Fiala
Kritéria výběru a použití jednotlivých trubních materiálů pro výstavbu stokových sítí v Saudské Arábii          28

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

Samostatně neprodejná příloha:
Usnesení vlády ČR ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod

 

2/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Historické pražské věžové vodojemy:
Mazanka v roce 1910 (vlevo), Letná koncem roku 1919 (vpravo nahoře) a Zelená Liška v roce 1908 (vpravo dole). Archiv PVK, a. s.

 
Pavel Punčochář
Nulové vypouštění průmyslových odpadních vod     1

Jan Vilímec
Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v odpadních vodách a jeho vztah k ukazateli CHSKCr      3

Jan Ručka, František Kožíšek, Ladislav Tuhovčák, Václav Mergl
Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU       6

Stanislav Absolon, Marek Helcelet
Zkušenosti s provozováním kanalizací budovaných v rámci kolektorové sítě v historickém jádru Brna       8

XXIV. ročník celoslovenskej súťaže zručnosti        10

Elena Fatulová
Stav implementácie smerníc EÚ v odbore vodovodov a kanalizácií na Slovensku         12

Václav Šťastný, Eva Pospíšilová, Lucie Schönbaurová
Vliv aplikace rozdrcených organických odpadů z domácností na provoz a funkci domovních čistíren odpadních vod     14

Jaroslav Vorálek
K článku o výzkumném záměru VÚV T. G. M. Praha „Vliv aplikace rozdrcených organických odpadů z
domácností na provoz a funkci domovních čistíren odpadních vod“          17

Josef Nepovím
Stanovisko k umístění ovládacích armatur vodovodů a kanalizací v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací            18

Pavel Chudoba, Radka Rosenbergová, Jiří Šolc, Ondřej Beneš, Ota Melcher
Vliv připravované Vyhlášky o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na provozovatele ČOV         19

Radka Hušková
Využívání komerčních metod zkoušení (kitů) v hydroanalytických laboratořích      22

Tatiana Šimková
Pitná voda 2007 v Trenčianskych Tepliciach       24

Milan Míka
Pohled na definici pojmu obnova ve vztahu k plánům financování obnovy           26

Za Ing. Josefem Černohorským       27

Odbourávání léků při čištění odpadních vod           28

Semináře… školení… kurzy… výstavy…              31

 

1/2008 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Letovice, provozovatel Vodárenská akciová společnost, a.s.,
divize Boskovice

 
František Barák
Úvodník 2008             1

Jiří Hruška
Nestanovuji si nesplnitelné cíle, rozhovor s ředitelkou divize Boskovice Vodárenské akciové společnosti, a. s.,
RNDr. Miloslavou Soldánovou          2

Jiří Hruška, František Němec, Jana Šenkapoulová
5. ročník konference „Provoz vodovodních a kanalizačních sítí“ v Karlových Varech     4

Carlos Varela
Moderní trendy v oblasti čištění odpadních vod         7

Vladimír Havlík, Renata Veselá
Problematika stanovení specifické potřeby vody     10

Evropská komise schválila Operační
program Životní prostředí 2007–2013         14

Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na „Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů
pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007–2013“, předložených EK 6. srpna 2007        16

Jaroslav Hlaváč, Milan Látal
Vodárníci na Slovensku se vzdělávají za podpory EU           20

Pavel Loužecký
Inovace čištění odpadních vod ve Šluknovském výběžku       22

Cementace potrubí ze železných materiálů v Německu         24

Životní jubileum prof. Ing. Michala Dohányose, CSc.        26

Jaroslav Jásek
Technické památky zemí Visegrádské čtyřky     28

Ing. Josef Gut šedesátníkem        29

Karel Frank, Jana Krejčířová
Aktualizace programového vybavení pro zpracování Vybraných údajů majetkové a provozní evidence za rok 2007      30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…              31