Archiv časopisu Sovak 2010

12/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV České Budějovice
Provozovatel: ČEVAK, a. s.


Jitka Kramářová
Fúze je složitý proces – rozhovor s generálním ředitelem společnosti ČEVAK Ing. Jiřím Heřmanem       1

ČEVAK, a. s.     2

Jiří Stara
V Českých Budějovicích se sešli členové komise pro úpravny vody        3

Jan Maršák
Provozovatelé vodohospodářských zařízení a ohlašování do IRZ podle zákona č. 25/2008 Sb. za rok 2010       4

Ondřej Beneš
Výroční zasedání představenstva EUREAU v Lisabonu       9

Eva Špirochová
Severomoravské vodovody a kanalizace se vyrovnávají s povodňovými škodami          10

Dagmar Haltmarová
Povodňové škody v Severočeské vodárenské společnosti     11

Miroslav Pfleger
Vodovodní systém z tvárné litiny BLUTOP      12

Petr Sýkora, Michal Žoužela
Měření průtoků a proteklého množství odpadních vod
Část III. – posuzování funkční způsobilosti měřicích systémů průtoků a proteklého množství odpadních vod užívaných
v profilech s volnou hladinou      14

Je třeba hovořit stejnou řečí     18

Pavel Chudoba, Radka Rosenbergová, Ondřej Beneš
Jakými způsoby lze docílit energetické soběstačnosti ČOV?        19

HOBAS® podepírá Curych       25

Stále hlouběji s troubami HOBAS®, Austrálie      27

Matěj Vácha
Konference Veřejné zakázky a koncese 2010 ve světle evropských dotací       28

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1        29

Profesor Jiří Wanner obdržel Cenu IWA          30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

Rejstřík 2010          33

 

11/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Funkční historická strojovna v areálu úpravny pitné vody v Ostravě-Nové Vsi.
Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace, a. s.


Kamila Grymová
Probíhající rekonstrukce ČOV Heřmanice II    1

Lubomír Macek
Proběhl seminář Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury     6

Petr Sýkora, Michal Žoužela
Měření průtoků a proteklého množství odpadních vod. Část II. – měřicí systémy průtoků a proteklého množství odpadních
vod užívané v profilech s volnou hladinou        7

Ladislav Herčík, Lenka Koudelová, Renáta Kadlecová
Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody        12

Nádrže s rákosím zneškodňují vodárenské kaly       16

Ivana Kabelková, Gabriela Šťastná
Ověřování zahraničních metodik posuzování vlivu dešťových oddělovačů na recipienty – případová studie Janské Lázně      18

Ladislav Švec, Ladislav Rainiš, Soňa Beyblová, Josef Drbohlav
Poznatky z provozu a kalového hospodářství ÚV SOUŠ        25

Iveta Višňanská
Životní jubileum docenta Jaroslava Hlaváče      29

Josef Ondroušek
Pan Novák a anděl potřetí        30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2010      33

 

10/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Plzeň, provozovatel Vodárna Plzeň, a. s.

 
Jiří Hruška
Věřím, že Vodárna Plzeň, a. s., se nemusí bát o budoucnost... Rozhovor s generálním
ředitelem a členem představenstva Ing. Miloslavem Vostrým          1

David Dvořák
Aktuální novelizace zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona a jejich
dopad do oboru vodovodů a kanalizací      6

Michal Dolejš, Dušan Záhrobský
Čištění a revize Karlínské shybky na kmenové stoce B        8

Stanislav Hampl
Desetiletá zkušenost s provozem vodovodu Přelouč zdravotně zabezpečeným UV zářením       12

Petr Sýkora, Michal Žoužela
Měření průtoků a proteklého množství odpadních vod. Část I. – právní předpisy        15

Miroslav Kos, Vladimír Mikule
Uhlíková stopa společnosti Hydroprojekt CZ     18

Ladislav Jouza
Přestávky v práci při psychické zátěži       21

Miroslav Pfleger
Odvodnění mostu Čekanice – tvárná litina Integral      22

Milan Uher
Odvodnění kalů na malých ČOV pomocí spirálového dehydrátoru      24

Výroba zelené energie a vodní hospodářství v Německu       27

Ludmila Hosnedlová
Radiační ochrana. Doporučení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) z roku 2009        29

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

Samostatně neprodejná příloha:
Úplné znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

 

9/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Hradec Králové,
budova postdenitrifikačního (PDN) filtru


Pavla Finfrlová
ČOV Hradec Králové začala plnit přísnější požadavky na kvalitu odpadní vody vypouštěné v citlivých oblastech       1

Pavel Loskot
Plán obnovy vodovodů a kanalizací – užitečný nástroj pro udržitelný rozvoj vodárenské infrastruktury       4

Eva Radkovská, Michal Sklenář, Jan Kobr
Hospodaření s vodou ve skupině Veolia Voda      5

Lenka Fremrová
Nové normy z oboru jakosti vod      6

Milan Jurenka, Michal Korabík
Kanalizační síť ve městě Vsetín       8

WAGO – řidicí systém pro ČOV       10

Ivana Pomykačová, František Kožíšek, Daniel Weyessa Gari, Vladimíra Němcová, Ludmila Nešpůrková
Problematika arsenu v pitné vodě v České republice      12

Oldřich Kůra, Milan Kubeš
SmartBall se představil na WATENVI v Brně       16

HOBAS®: příběh o úspěchu     18

Potrubí HOBAS® již 30 let v provozu celulózky         19

HOBAS® CZ: začátky v roce 1992      20

Zdeněk Hradil
Zkušenosti s aplikací štěrbinového drenážního rychlofiltru Triton ve vodárenské praxi         21

Lenka Výborná
Mezinárodní kongres s odbornou výstavou IWRM 2010        24

Petr Šváb
Vzdělávací program SmVaK Ostrava, a. s., získal dotaci z Evropského sociálního fondu       26

Nebezpečí při využívání internetu roste          27

Jana Štulajterová
Súčasnosť a budúcnosť vodárenských spoločností na Slovensku        28

František Kožíšek
Vzpomínka na Ing. Václava Michka          29

Semináře … školení … kurzy … výstavy …  31

 

7-8/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV I Mladá Boleslav,
vlastník a provozovatel Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

 
Tomáš Žitný
Skupinový projekt „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod“ byl dokončen         1

Radovan Šorm, Pavel Otta
Intenzifikace ČOV I Mladá Boleslav-Neuberk – příprava, realizace, provoz     5

Otakar Pavlík, Tomáš Žitný
Rekonstrukce malých věžových a zemních vodojemů na Mladoboleslavsku      8

Otakar Pavlík
Připomínáním historie a vodárenských tradic k návratu hrdosti na vodárenské řemeslo      11

Zdeněk Horáček
Pohled na velkou novelu vodního zákona č. 150/2010 Sb. a její vztah k oboru vodovodů a kanalizací     14

Jiří Hruška
16. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2010      17

Jaroslav Šrail
11. ročník Vodárenské soutěže zručnosti       20

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2009“        22

Zlatá medaile – soutěž o nejlepší exponáty     26

AURA – cena za nejpoutavější expozici  27

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2010     31

František Bouc
Češi vodu nekradou, neznají však její cenu,
říká šéf Veolie Philippe Guitard (rozhovor s představitelem společnosti Veolia Voda Česká republika)      34

Ondřej Beneš
Výroční zasedání EUREAU se letos konalo v Praze         36

Karel Frank
Monitoring jakosti pitné vody     38

Ladislav Jouza
Kdy nápoje od zaměstnavatele zdarma     43

Václav Janda
Konference Pitná voda – Tábor 2010       44

Petr Beránek, Alois Ježík
Pískové filtry a laminátové nádrže Polytex      45

Ekosklady a záchytné vany pro chemické látky      46

František Míčko, Svatopluk Dorda, Vladimír Pliska
Účinné řešení společné protikorozní ochrany ocelových potrubí proti bludným proudům      47

Lubomír Macek
Připraven je seminář Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury      51

Pavel Peroutka
Seminář – „Aktuální otázky ekonomiky a cenotvorby v oboru VaK“     52

David Stránský, Ivana Kabelková, Jiří Vítek, Ludmila Žaludová, Milan Suchánek, Marek Maťa
Studie proveditelnosti koncepce nakládání se srážkovými vodami v urbanizovaných územích          54

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2009      58

Jiří Komínek
Přivaděč pitné vody pro Karvinou je provizorně zabezpečen      60

Vladimír Pytl
Konference Financování vodárenské infrastruktury       61

Josef Nepovím
Úrok z prodlení nově        62

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         63

 

6/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody v Praze-Podolí

 
Marcela Dvořáková
Pražské vodovody a kanalizace zpřístupnily vodárnu v Podolí pro veřejnost      1

Krátce o akciové společnosti Pražské vodovody a kanalizace      2

Marcela Dvořáková
Vodu z kohoutku nabízí stále více restaurací     3

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2010          4

Josef Beránek
Hospodárnost systémů využití dešťové vody v budovách      9

HOBAS® se stává XXL. Mikrotuneláž s troubami OD 3000 pod Varšavou          13

Protlačovací tlakové trouby HOBAS® pod ostrovem Lido v Benátkách     15

HOBAS® protlačovací trouby rozšiřují kanalizační síť na severu Melbourne       15

Lenka Fremrová
Prověření norem z oboru jakosti vod      16

Ondřej Beneš
Klaus podepsal Lisabon, co to znamená pro vodohospodáře?           17

Vladimír Pytl, Jiří Hruška
Měly by být vytvořeny podmínky pro postupnou integraci vlastníků – rozhovor s Ing. Pavlem Peroutkou,
předsedou Ekonomické komise SOVAK ČR      21

Ladislav Jouza
Osobní spisy zaměstnanců v roce 2010 a povinnosti zaměstnavatelů       23

Miroslav Pfleger
Systém BLUTOP – první zkušenosti ze staveb       24

Změny klimatu a zásobování pitnou vodou: důsledky, potřeba jednání, možnosti přizpůsobení se        26

Dagmar Haltmarová, Iveta Kardianová
Došlo k podpisu dodatku provozní smlouvy mezi SVS a SčVK          30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…           31

 

5/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody Švařec

 
Jiří Hanousek, Pavel Viščor
Úpravna vody Švařec       1

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2010      4

Karel Frank
Stavby pro úpravu vody – analýza dat za rok 2008     9

Aleš Kačírek
Informace ze zasedání výkonné komise EUREAU 3 – Nizozemí, Haag, 11.–12. 2. 2010       14

Pavel Jakšl
Řízení provzdušňování aktivace ČOV na čistírnách opadních vod      15

Jiří Stara
Úpravna vody České Budějovice      18

Šárka Pudilová
Dekontaminace podzemních vod po chemické těžbě uranu pro DIAMO, s. p.     20

Prognózy poruch a hodnocení vodárenských sítí – zkušenosti z Berlína       23

Josef Nepovím
Stanovisko k úhradě pevné složky u dvousložkové formy vodného a stočného       26

Renáta Kollarczyková
Náš přístup k hospodaření s vodou se za posledních 20 let naprosto změnil      28

Miroslav Kos
Za Ing. Jiřím Benešem     30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

4/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Plovoucí čerpací stanice surové vody z nádrže Vranov

 
Jaroslav Hlaváč
Interview s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnosti, a. s., Ing. Miroslavem Klosem      1

Jiří Novák, Jaroslav Hedbávný, Ladislav Šigut
Vodárenský odběr z nádrže Vranov nad Dyjí je téměř ve všem zvláštní       2

Jana Šenkapoulová
Ekonomický přístup provozovatele ke snižování ztrát vody    5

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2008       8

Ladislav Jouza
Pracovní poměry pracujících důchodců    12

Vlákna z ušlechtilé oceli v nosných vrstvách pro vodojemy na pitnou vodu s poškozeným podkladem       13

Michael Barchánek
Čistírny odpadních vod versus bioodpady – 2. část      16

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 5. 3. 2010 v Berlíně     19

Petr Dolejš, Klára Štrausová
Sledování vodárenské filtrace počítačem částic      20

HOBAS® Německo – Rekonstrukce šachet hospodárně a efektivně     24

Odvodnění mostů s trubním systémem HOBAS®          26

Napojení objektů na veřejné stokové sítě pomocí čerpacích stanic          27

Ilja Bernardová
Za Ing. Josefem Vostrčilem, CSc.    30

Jarmila Božíková, Jozef Kriš, Jaroslav Hlaváč
Za profesorom Jozefom Martoňom          30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

3/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Pardubice-Dubina – shybka pod Chrudimkou, kotvení před zatopením

 
Pavlína Straková, Jan Pilař
Skupinový projekt Labe – Loučná naplnil svůj cíl – rozhovor s ředitelem a. s.
Vodovody a kanalizace Pardubice Ing. Josefem Fedákem     1

Pavlína Straková, Jan Pilař
Pardubický projekt Labe – Loučná byl úspěšně dokončen     3

Josef Nepovím
Právní prostředí akciové společnosti po novelách v roce 2009      5

František Kožíšek, Václav Čadek, Hana Jeligová
Výskyt humánních léčiv v pitných vodách     7

Michael Barchánek
Čistírny odpadních vod versus bioodpady – 1. část      14

Co ovlivňuje vývoj odběrů vody v Německu            18

Jaroslav Hlaváč, Jana Šenkapoulová, Ladislav Tungli
Faktorová analýza spotřeby vody        20

Vladimír Havlík
Hydraulický výpočet sběrných žlabů     23

Miroslav Pfleger
BLUTOP nový systém trubek a tvarovek z tvárné litiny         26

Ladislav Jouza
Úprava nemocenské pro směnné provozy      29

VODARENSTVI.CZ – zdroj informací pro širokou veřejnost i média     30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

2/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Jedna z komor dvoukomorového zemního vodojemu Kožova Hora.
Provozovatel: Středočeské vodárny, a. s.

 
Jiří Hruška
Hlavní prioritou je přístup k zákazníkovi – rozhovor s generálním ředitelem a. s. Středočeské vodárny Bc. Anatolem Pšeničkou        1

Hynek Kloboučník
Monitoring hladin podzemních vod          3

Josef Chramosta, Hynek Kloboučník
Správa lesa patří mezi důležité činnosti vodárny      4

Josef Kyncl
Vznik a použití systému EVIS ve společnosti Středočeské vodárny       5

Josef Nepovím
Oceňování nepeněžitých vkladů po novele obchodního zákoníku      8

Vojtěch Bareš, Petr Sýkora, David Stránský
Denní průběh hmotnostního toku CHSK jako prostředek pro stanovení balastních vod ve stokových systémech: případová studie Praha     9

Ondřej Beneš, Jiří Hruška
WATEC 2009   14

Renáta Kadlecová
Semináře o hodnocení zdrojů podzemních vod       16

Lucie Houdková, Jaroslav Boráň, Ladislav Bébar, Luděk Pospěch
Možnosti využití kalů z ÚČOV Praha        18

Výroba energie ve vodárenských sítích      22

Zdeněk Polák
Provozování požárních hydrantů     25

Jan Vilímec
Tuky a oleje jako důležitý ukazatel kvality odpadních vod         26

Ladislav Jouza
Předčasný starobní důchod a výdělek     28

Ceník inzerce v časopise Sovak 2010      29

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU ve Varšavě         30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…       31

 

1/2010 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Hodkovice nad Mohelkou, vlastník Severočeská vodárenská společnost, a. s.

 
Miroslav Kos
Principy udržitelného rozvoje budou určovat rozvoj oboru VaK     1

Dagmar Haltmarová, Jiří Hruška
Konec přechodného období nemusíme očekávat s obavami – rozhovor s předsedou
představenstva SVS, a. s., Petrem Skokanem        2

Dagmar Haltmarová
Vybrané strategické investice Severočeské vodárenské společnosti, a. s.       3

Jaroslav Krejčí
Rekonstrukce ČOV Podbořany        4

Iveta Žabková
Probíhající rekonstrukce ČOV Bílina a Želénky       8

Jaroslav Krejčí
Probíhající rekonstrukce ČOV Louny      12

Zuzana Jonová
V Senátu se hovořilo o hrozbě nedostatku vody a sucha     15

Jaroslav Raclavský
Venkovní podtlakové systémy stokových sítí – 2. část      16

Zuzana Jonová, Ondřej Beneš
Konference SOVAK ČR „Provoz vodovodních a kanalizačních sítí“     20

Odborník na software pro Vaši firmu       23

Vladimír Mikule
Mezinárodní konference Flotace ve vodárenství         24

Výhodné spojenectví firem pro dodávky ICT řešení v oblasti vodovodů a kanalizací     26

Možnosti snižování nákladů v managementu vodoměrů      28

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31