Archiv časopisu Sovak 2011

12/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Čistírna odpadních vod České Budějovice

 
Jiří Hruška
Plnění podmínek přijatelnosti u některých vodohospodářských projektů je stále aktuálním tématem – rozhovor s ministrem
životního prostředí Mgr. Tomášem CHALUPOU      1

Božena Čermáková, Jiří Stara
Rekonstrukce úpravny vody Dobřany     4

Zuzana Keprtová
Využívání vodních zdrojů podzemních vod v lokalitě jihočeských pánví         6

Miroslav Kyncl, Silvie Langarová, Vojtech Dirner
Nástin opatření v zásobování vodou v období sucha          10

Dagmar Haltmarová
Dokončení kanalizačního výtlaku Podbradec–Mšené-lázně  12

Josef Nepovím
Problematika osvobození placení srážkových vod a připravovaná novela zákona
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu          13

Pavel Pitter
Čtvrtá konference Hydroanalytika 2011          15

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů k 20. výročí založení Svazu vodního hospodářství ČR           16

Michaela Polidarová, František Smrčka
Projekt „Chebsko – environmentální opatření” je ve stadiu realizace          18

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2011       22

František Kožíšek, Hana Jeligová, Václav Čadek, Ivana Pomykačová
Problematika výskytu léčiv v pitné vodě z pohledu spotřebitelů a výrobců vody         24

Josef Ondroušek
Aktuální otázky bezpečnosti práce a požární ochrany – seminář ve Znojmě        27

Josef Nepovím
František Barák šedesátníkem      29

Jana Ostrá
I. mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 2012         29

Václav Mergl, Tomáš Hloušek
Jednání odborné komise úpraven vody SOVAK ČR      30

Projekt vzdělávání v SOVAK ČR je v plném proudu      31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31

Rejstřík 2011       33

 

11/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Ostrov
Vlastník: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Provozovatel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. (VODAKVA)

 
Zdeněk Frček
Stříbro – modernizace a intenzifikace ČOV – poznatky z připravy a realizace stavby     1

František Bartoš
Vývoj dispečerských technologií v akciové společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary      6

Jiři Doubrava
Metoda dezinfekce pitné vody na úpravně vody Žlutice      7

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2010     9

Význam technických parametrů trub a tvarovek z tvárné litiny      12

Michal Sedláček, Jan Řehoř
Využití kontinuální betonáže v podzemním stavitelství           14

Prezentace šroubových dmychadel
LUTOS   17

Daniel Žárský
Energetický audit na ÚČOV Ostrava          18

Jak implementovat informační systém       21

Dezinfekce ve vodovodní síti – pro a proti              22

HOBAS® potrubí chrání přírodní park Veio před znečištěním          24

Renata Hermanová
Město Brno získalo dotaci na rekonstrukci a dostavbu kanalizace       26

Dagmar Haltmarová
SVS zakončila rekonstrukci ČOV Stráž pod Ralskem           27

Ivana Awwadová
Novela vodního zákona změnila systém záloh u podzemních vod          28

Vladimír Pytl
Ing. Věroslav Žák se dožívá 80 let             28

Pavel Pitter
Veličiny a jednotky – změny a doporučení              29

Milan Míka
Pilotní koncesní řízení ve vodárenství na Táborsku bylo dokončeno        30

Vzpomínka na Zdeňka Sedláčka               31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…             31

 

10/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Čistírna odpadních vod Třinec

 
Miroslav Kyncl
Vodovody a kanalizace v průmyslové oblasti Ostravska      1

Jiří Komínek
Rekonstrukce přivaděče DN 800 Doubrava–Karviná bezvýkopovými technologiemi           3

Roman Bouda
Využití telemetrie GSM v provozu vodovodní sítě SmVaK Ostrava, a. s.       6

Dagmar Haltmarová
Rok poté… – rozhovor s generálním ředitelem Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Ing. Miroslavem Harciníkem         9

Vladimír Havlík
Využití vírových separátorů při odvodnění urbanizovaných území       10

Marie Polešáková
Průměrné rozpočtové ceny dopravní a technické infrastruktury            14

Jitka Kramářová
XXXIV. Vodohospodářské sportovní hry           18

Stopování znečištění vody k jeho zdrojům        20

Úspěšná integrace dat v rámci jednoho informačního systému ve VHOS, a. s., Moravská Třebová     21

Libor Novák, Radovan Šorm, Pavel Chudoba, Ondřej Beneš
Praktické ověření řízené nitrifikace kalové vody technologií nárostové kultury MBBR s nosiči biomasy ve vznosu           22

Ochrana pitné vody při hašení požárů      27

Ondřej Beneš
Skupina Veolia Water zveřejnila environmentální výsledky za rok 2010         29

Josef Ondroušek
Přehled pracovních postupů         30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31

 

9/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulni strana:
ÚČOV Ostrava

 
Jiří Hruška
Je třeba vnímat aktuální potřeby rozvoje a rekonstrukcí infrastruktury – rozhovor s generálním ředitelem a prokuristou
Ostravských vodáren a kanalizací, a. s., Ing. Petrem Konečným, MBA      1

Kamila Grymová
Rekonstrukce ČOV Heřmanice II.          2

Kamila Grymová, Jiří Batěk
ÚČOV Ostrava – zkoušky postdenitrifikace v přívodním žlabu do dosazovacích nádrží       5

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2010      8

František Kožíšek
S ochrannými nápoji se to má trochu jinak: není důvod vylučovat pitnou vodu           10

Ondřej Beneš, Michal Hájek
Vodohospodářská výstava v Bombaji     12

Základem efektivní spolupráce je kvalitní komunikace         13

Petr Dolejš, Václav Janda, Jiří Kratěna, Josef Drbohlav, Milan Látal, Jaroslav Hlaváč
Teorie tvorby vloček perikinetickou a ortokinetickou koagulací a její význam pro praxi      14

Dagmar Haltmarová
SVS zahájila rekonstrukci úpravny vody Jirkov              17

Šárka Kročová, Milan Lindovský
Vodárenství a jeho provozování v souvislosti se změnami krizového zákona k 1. lednu 2011         18

Vladimír Pytl
Klub seniorů vodohospodářů na VaK Mladá Boleslav              23

Josef Ondroušek
Pitná voda pro Tišnov a okolí – 80 let městského vodovodu          24

Petr Tausch
Krizové situace ve vodním hospodářství a prostředky vytvořené k jejich zvládání         28

Virtuální voda a vodní stopa          30

Jana Štulajterová
Letošní konference AVS se věnovala zákazníkům    31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…             31

Samostatně neprodejná příloha:
Úplné znění příloh vyhlášky č. 428/2001 Sb.

 

7-8/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Klatovy.
Ve výřezu provozní budova.

 
Jiří Hruška
Poskytovat kvalitní služby za přijatelnou cenu – rozhovor s předsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti
Šumavské vodovody a kanalizace Václavem Kutilem             1

Jiří Hruška
17. mezinárodní vodohospodářská výstava WATENVI 2011        3

František Pekař
12. ročník Vodárenské soutěže zručnosti         5

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2010“        7

Zlatá medaile – soutěž o nejlepší exponáty         12

AURA – cena za nejpoutavější expozici          12

Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2011           17

Jana Novotná
Významné posílení vzdělávání členských organizací SOVAK ČR        20

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2 – květen 2011       22

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 16.–17. 6. 2011, Aarhus, Dánsko        23

Vladimír Pytl
Seminář Energetická náročnost vodohospodářských staveb        24

Jan Toman
Co ukázal olomoucký projekt rekonstrukce kanalizace        26

Ondřej Beneš, Pavel Chudoba
Metody energetické optimalizace provozu ČOV        27

František Míčko, Vladimír Pliska, Pavel Pyszko
Progresivní způsob řešení protikorozní ochrany chrániček         30

Jiří Kozelský
Kvalitní porovnání vodovodního potrubí ze šedé litiny v letech 1890–1994 s ohledem na jeho poruchovost
ve městě Brně     35

Kanalizační trubky z plastů        39

Ondřej Beneš
Zpráva ze světové konference a výstavy IWA Montreal 2010        40

John D. Dyson, Ryan Hess, Temple Ballard
Flotace rozpuštěným vzduchem – stará osvědčená technologie rozšířená na nové vysokorychlostní aplikace v úpravě vod         42

So-Ryong Chae, Mark R. Wiesner
Environmentální aplikace fulleronových nanomateriálů v úpravě vody       47

B. Rabaud, J. Baron, A. Ragot, A. Bruchet, J. P. Duguet, K. Glucina
Jaká jsou rizika dlouhodobé degradace plastových trubek z pohledu kvality vody?        51

HOBAS® trubní systém pro odvodnění mostů; Skupina HOBAS® na cestě za spokojeným zákazníkem 56

Hana Doleželová
Služby v oboru vodovodů a kanalizací v EU – komparace České republiky a Německá         59

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…      63

 

6/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Úpravna vody Švařec. Ve výřezu armaturní prostor filtrů.
Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 
Jiří Hruška
Chci své kolegy motivovat – rozhovor s generálním ředitelem akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace
Ing. Ladislavem Haškou       1

Martin Kubát
Informace o spolupráci BVK, a. s., a Masarykovy univerzity      3

Pavel Svoboda
Kalibrační laboratoř vodoměrů a opravny vodoměrů Brněnských vodáren a kanalizací      3

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2011        4

Michal Dohányos, Josef Kutil
Bioplyn – zdroj energie na ČOV       10

Lenka Fremrová
Prověření norem z oboru jakosti vod       1

Jan Zapletal
Optimalizace provozu hydrodynamických čerpadel       17

Miroslav Pfleger
Posouzení stavu 100 let starých litinových trubek ze sléváren v Pont-à-Mousson        20

Pavel Novák, Tomáš Hejduk
Problematika návrhu ochranných pásem vodních zdrojů ve vztahu ke katastru nemovitostí        22

Zajištění zásobování pitnou vodou po přírodních katastrofách       26

Technický informační systém jako součást podnikového řešení         28

Josef Nepovím
K vlastnictví majetku vodovodu nebo kanalizací neznámého vlastníka        29

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…         31

 

5/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Baliny (Třebíč) včetně rozhledny a antény pro přenos dat.
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a. s.

 
Miroslav Klos, Jaroslav Hlaváč
Vodárenská akciová společnost, a. s., její současné postavení a kondice     1

Jaroslav Hlaváč, Milan Látal
Možná úskalí implementace rizikové analýzy ve vodárenství     3

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2011       5

Zdeněk Strnad
Pojem „vodní dílo“ a náklady zkušebního provozu vodního díla jako ekonomicky oprávněné náklady     11

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 18. 3. 2011, Modra, Slovensko      12

Juraj Barborik
Nové vydání normy EN 545:2010 Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich spojování pro
vodovodní potrubí – požadavky a zkušební metody        14

Vladimír Pytl
Proběhla konference Financování vodárenské infrastruktury 2011      17

STOPAQ® – Samozaceliteľná viskózno-elastická protikorózna izolácia         18

Nový systém v oddělení odbytu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín      19

Petr Dolejš, Klára Štrausová
Hodnocení provozu vodárenských filtrů a výběr vhodných filtračních materiálů      20

Šárka Kročová
Ochrana vodních poměrů a vodárenství v ČR      23

Odstraňování uranu při úpravě pitné vody      25

Vladimír Pytl
Ochrana zdrojů pitné vody      29

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…     31

 

4/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ÚČOV v Praze – kolona s aktivním uhlím na čištění bioplynu.
Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s. – VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Jiří Hruška
Množství fakturované pitné vody neustále klesá – rozhovor s generálním ředitelem Veolia Voda pro ČR Ing. Martinem Bernardem, MBA         1

Ondřej Beneš
Plnění požadavků směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod v zemích Evropské unie     3

Ondřej Beneš, Pavel Chudoba, Světlana Plášilová
Měření pachů na čistírnách odpadních vod – legislativa, metodika a praktické výsledky       7

Josef Nepovím
Výplata tantiém      10

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Březolupy – I. etapa         11

Lucie Javůrková, Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha
Možnosti využití geotextilie na pomalém pískovém filtru        12

Lenka Trchalíková, Ivana Křenková
Dotované vzdělávání pro zaměstnance Vodárenské akciové společnosti         17

Radka Hušková
Opatření k ochraně vodních zdrojů (Směrnice 2009/128/ES)      18

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2 v únoru 2011       21

Lukáš Dvořák, Marcel Gómez, Iveta Růžičková
Vliv stupně předčištění odpadní vody na zanášení membránového bioreaktoru       22

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1        24

Optimalizované plány proplachů vodovodních sítí     26

Lenka Fremrová
Zrušené odvětvové technické normy vodního hospodářství      29

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…     31

 

3/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Klokoty

Milan Míka
Představení Vodárenské společnosti Táborsko       1

Milan Míka
Nová provozní smouva VST a smluvní investice      2

Jan Jíška, Milan Míka
Náprava stavu kanalizační soutavy aglomerace Táborsko – stavba I – štola     5

Karel Frank
Vodovodní řady a kanalizační stoky v ČR – analýza dat      8

Josef Ondroušek
Nové předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany      14

Miroslav Pfleger
Dodávané vodovodní systémy z tvárné litiny Saint-Gobain PAM    18

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2009        20

Mikrotuneláž s potrubím DN 1800 chrání řeku Seinu. Potrubí HOBAS® jako sběrač deštové vody      23

Implementace v Hodoníně byla úspěšně dokončena       25

Zdeněk Cigler, Otakar Cigler
Praktické poznatky a zkušenosti získané při provádění sanací a oprav podzemních objektů     26

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…         31

Samostatně neprodejná příloha časopisu SOVAK č. 3/2011:
Nařízení vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

 

2/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Holešov, anaerobní reaktor s granulovanou biomasou a interní recirkulací.
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 
Jiří Hruška
Voda je trvalým odkazem a dědictvím – rozhovor s ředitelem a předsedou
představenstva a. s. Vodovody a kanalizace Kroměříž Ing. Ladislavem Lejsalem      1

Ladislav Lejsal
V Hulíně byla otevřena rekonstruovaná čistírna odpadních vod       4

Lumír Škvarlo
Optimalizace nákladů na tepelné hospodářství v čistírně odpadních vod Holešov          7

František Kožíšek
Aktualizované stanovisko SZÚ k použití fosforečnanů k úpravě vody         13

Miroslav Kyncl
Obnova vodovodních sítí – aktuální problém        15

Jiří Šejnoha
Poruchovost stokových sítí volba stavebních materiálů, městské standardy         18

Ivan Kováčik
Nová ČOV a odkanalizování obcí v Olomouckém kraji díky dotaci EU        23

Ladislav Jouza
Změny v náhradě mzdy za pracovní neschopnost          24

Šárka Kročová
Vodovody a jejich význam v krizovém plánování         25

Audity energetické efektivnosti odhalují potenciální úspory      28

Lenka Slavíková
Databáze Světové banky IB-NET a její využitelnost pro potřeby oboru vodovodů a kanalizací v ČR          30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…            31

 

1/2011 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Nebovidy.
Majitel: Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí.

Miroslav Kos
Časopis SOVAK vychází již 20 let     1

Jaromír Machálek, Miloš Brzák
Vírský oblastní vodovod dokončen         2

Pavel Punčochář
Teze rozvoje oboru vodovodů a kanalizací pro „Koncepci vodohospodářské politiky
ministerstva zemědělství pro období 2011–2015“       4

Zuzana Jonová
Konference SOVAK ČR Provoz vodovodních a kanalizačních sítí v Plzni       7

František Barák
Vize a předpoklady koncepce oboru vodovodů a kanalizací po roce 2010        11

Vladimíra Němcová, František Kožíšek, Hana Jeligová
Kontaminace pitné vody kovy u spotřebitele      13

Dagmar Haltmarová
Severočeská vodárenská společnost dokončila dvě významné stavby       16

Richard Schejbal
Beton ve stavbách pro výrobu a zásobování pitnou vodou      18

Ondřej Beneš
Evropský soudní dvůr zamítl žalobu Evropské komise na Velkou Británii
za neplnění směrnice 271/91/EEC       23

Milan Míka
Výjezdní zasedání komise pro vlastníky infrastrukturního majetku        24

Zásobování pitnou vodou a změny klimatu     25

Josef Ondroušek
Premiéra opět v Šumperku      28

Vladimír Pytl
Odešel RNDr. Karel Kamberský       29

Miloš Dian
Výstava Aqua 2010 v Trenčíně         31

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31