Archiv časopisu Sovak 2012

12/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Velké Meziříčí.
Provozovatel: VAS, a. s., divize Žďár nad Sázavou

 

Eva Stehnová
Zkušební provoz ČOV Velké Meziříčí    1

Pavel Punčochář
Aktuální informace k problematice vodovodů a kanalizací     5

Radka Hušková
Pesticidy ve zdrojích vody, možnosti odstranění; národní akční plán (NAP) k zajištění udržitelného používání pesticidů v ČR         8

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 8.–9. 11. 2012, Vitoria-Gasteiz, Španělsko        13

Jana Novotná
Dva roky realizace projektu vzdělávání financovaného z ESF OP LLZ              15

Pavel Pitter
Některé terminologické nepřesnosti v hydrochemických, hydroanalytických a vodohospodářských publikacích       16

Jana Caletková
Zabezpečení dodávek pitné vody v případě mimořádných událostí             18

Miroslav Pfleger
Trubní vodojem Ostrovačice z tvárné litiny DN 2000             22

Jan Plechatý
Čínská delegace navštívila SOVAK ČR            24

Soutěž Vodohospodářská stavba roku 2012      26

Petr Krejčí
Značení všech odborných evropských výrobců tvarovek z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou           27

Vladimír Pytl
Bylo pokřtěno 2. vydání Příručky provozovatele úpravny pitné vody      28

Zdeněk Polák
Problematika očkování proti hepatitidě          29

Jaroslav Hlaváč, Milan Kubeš
Rozloučení s Ing. Arnoštem Krčmářem           30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…          31

Rejstřík 2012     33

 

11/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
 titulní strana:
Jižní pohled na ČOV Olomouc-Nové sady.
Vlastník: Statutární město Olomouc.
Provozovatel: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

 

Štěpán Satin
Rekonstrukce ÚV Štítná nad Vláří        1

Karel Frank
Přehled vybraných informací z publikace Modrá zpráva za rok 2011        5

David Dvořák
Dopady novely zákona o veřejných zakázkách do oblasti vodárenství        14

Libor Novák, Pavel Chudoba, Radovan Šorm, Ondřej Beneš
Slepé uličky a problematická technologická řešení v českém čistírenství                 15

Možnosti a omezení využití oxidačních technologií v úpravě pitné vody a čištění odpadních vod           21

Mikuláš Morávek, Pavel Sýkora Srovnání litiny GGG40 a GGG50          25

Kamila Grymová, Leona Zhánělová
Řízení dodávky vzduchu do aktivace pomocí nitrataxových sond      26

Jaroslav Hlaváč, Milan Kubeš
Vzpomínka na Ing. Quido Müllera       31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…          31

 

10/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
 titulní strana:
Věžový vodojem v Hradci Králové.
Majitel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

 

Karel Frank
Sledování jakosti surové vody a její kategorizace podle vyhlášky č. 120/2011 Sb.    1

František Kožíšek, Yveta Kožíšková
Strategie ke snížení průniku zbytků léčiv do surové a pitné vody           4

Jan Tlolka, Karel Hartig
Srovnávací analýza možných způsobů hygienizace kalů          7

Lenka Fremrová
Zrušení TNV 75 7754 Jakost vod – Mikrometoda stanovení akutní toxicity na korýši Thamnocephalus platyurus        10

Ondřej Beneš, Radka Rosenbergová, Pavel Chudoba
Možnosti využití bioplynu z ČOV v plynárenské síti        11

Renata Biela, Tomáš Kučera, Jan Vosáhlo
Účinnost sorpčních materiálů při odstraňování arzenu i jiných kovů z vody         18

Pavel Hucko
Ohlédnutí za konferencí Pitná voda 2012, Tábor   20

Jiří Hruška
18. ročník výstavy VODOVODY–KANALIZACE se blíží – rozhovor s ředitelem Exponexu, s. r. o., Ing. Alešem Pohlem         23

Lucie Vytlačilová
Česká Kamenice má novou čistírnu odpadních vod             25

Jan Toman
Vodárenský regulátor – je potřeba další úřad?       26

Strategie přizpůsobování vodárenských zařízení novým podmínkám     28

Jan Plechatý
Opustil nás významný vodohospodář Ing. Jaroslav Kinkor     31

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…                31

 

9/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Čistírna odpadních vod Beroun.
Provozovatel: Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.

 

Jiří Hruška
Ministerstvo životního prostředí předpokládá vyčerpání všech dotačních prostředků z Operačního programu
Životní prostředí – rozhovor s Ing. Hanou Randovou, ředitelkou odboru ochrany vod MŽP      1

Roman Badin, Jiří Fuxa, Vladimír Fryauf
Odvodňování kalu na ČOV Beroun       3

Ohlédnutí za povodní 2002 v Berouně        5

Radim Staněk, Oldřich Vodička, Jana Zábranská, Jan Bartáček
Denitrifikace odpadních vod z výroby nitrocelulózy   7

Pavel Adler, Miroslav Kyncl
Vývojové trendy v modernizaci úpraven vody za posledních 20 let      11

Jaromír Roučka
Litina s kuličkovým grafitem pro výrobu armaturních odlitků      14

Robert Kořínek
Komínový vodojem – ohrožený druh    16

Josef Nepovím
Zákon o obchodních korporacích         19

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za rok 2011        22

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2 v Řecku            24

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 28. 6. 2012, Helsinky, Finsko             25

Josef Ondroušek
Dvacet let odborné komise BOZ PO     27

Použití keramických membrán při úpravě vody z vodárenských nádrží     29

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…          31

 

7-8/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Rekonstruovaná část ČOV Nový Jičín,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

 

Eva Špirochová
Po dvaceti letech se máme za čím ohlédnout – rozhovor s generálním ředitelem akciové společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem          1

Álvaro Pazos Rodríguez de Rivera
Zavedení řidicího modelu aqualia na mezinárodním poli       3

Lenka Kolářová
Úpravna vody Podhradí – historie, současnost a modernizace vodního díla       4

Jiří Komínek
Revize vodárenské štoly Podhradí – Dolejší Kunčice             7

Jindřich Dostál, Pavel Pavliska
Vodojemy Větřkovice a Alžbětinky – příklady sanací menších objektů v majetku SmVaK Ostrava, a. s.     9

Jan Tlolka
Spolupráce SmVaK Ostrava, a. s., s obcemi sdruženými v rámci Svazku obcí regionu Novojičínska při zajištění odvádění a čištění odpadních vod        12

Marcela Zrubková
Modernizace a rekonstrukce čistíren odpadních vod u SmVaK Ostrava, a. s.      13

Miroslava Goňo
Obnovitelné zdroje elektrické energie využívané u společnosti SmVaK Ostrava, a. s.          15

Adriana Bednaříková, Martin Veselý
Historie systému GIS u SmVaK Ostrava, a. s., aneb jak udržet GIS v maximální míře aktuální             18

Roman Bouda
Problematika provozování vodovodních sítí za extrémního počasí v únoru 2012    20

Petr Šváb
Zhodnocení dvouletého vzdělávacího programu SmVaK Ostrava, a. s., z Evropského sociálního fondu    24

Jiří Hruška
VODA FÓRUM 2012              26

Robert Schröder
Program na zachování vodních zdrojů v Evropě          28

Ondřej Beneš, Ladislav Bartoš, Radka Hušková
Aktivní uhlí a možnosti odstraňování mikropolutantů            29

Helena Divecká, Karel Hartig, Miroslav Kos, Aleš Mucha
Zdůvodnění návrhové kapacity pro záměr „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově“       34

Vladimír Kočí, Martina Klimtová
Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody   37

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2011“       40

Miroslav Kos
,,HYDROPROJEKT CZ, a. s.”, mění jméno na ,,Sweco Hydroprojekt, a. s.”          47

Tomáš Plicka
Automatizovaná sanace betonu ve stísněných podmínkách kanalizačních šachet  48

Josef Nepovím
Ještě k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob     50

Martin Vlček
Účinné řešení neutralizace odpadní, procesní a pitné vody              52

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1   54

Jana Novotná
Vzdělávání v informačních technologiích           56

Bezpečnostní plány kanalizace   57

František Kožíšek, Ivana Pomykačová
Proč se při hodnocení výsledků rozborů pitné vody nebere v úvahu nejistota měření           59

Ladislav Jouza
Srážky ze mzdy        61

Josef Ondroušek
Turistické odznaky – zajímavý způsob propagace      62

Semináře… školení… kurzy… výstavy…            63

 

6/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Odběrový objekt úpravny vody Želivka.
Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

 

Marcela Dvořáková
Úpravna vody Želivka slaví 40 let            1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2012          4

Ladislav Lejsal
V Chropyni byla začátkem května slavnostně otevřena nově rekonstruovaná čistírna odpadních vod          10

Ladislav Lejsal
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně           11

František Kožíšek
Epidemie (z) šedé vody      13

Petr Dolejš, Pavel Dobiáš, Klára Štrausová
Porovnání vybraných filtračních materiálů při použití v jednostupňové a dvoustupňové separaci (flotace–filtrace)            15

Petr Sýkora, Daniel Kahún, Barbora Vašková
Test průtokoměru M4016-KDO   18

Pavel Rubeš
Trestní odpovědnost právnických osob             24

Ladislav Jouza
Skončení pracovního poměru po novele zákoníku práce         26

Zařízení pro usnadnění obsluhy a údržby armatur         28

Alois Měchura, Pavel Koubek
Vzpomínka na Ing. Stanislava Košackého         30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31

 

5/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem Brno-Palackého vrch po rekonstrukci.
Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

 

Renata Hermanová
140. výročí vzniku první vodárenské společnosti v Brně       1

Miloš Kněžínek
Rekonstrukce a opravy vodojemů a akumulačních nádrží provozovaných
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., v letech 1998–2012             4

Vladimír Habr, Alexandra Hradská
Retenční nádrže na jednotné stokové síti města Brna           5

Jiří Hruška
Je třeba posílit dozorovou činnost ČIŽP – rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí Ing. Janem Slancem      8

Pavel Peroutka
Stavební práce a přenesená daňová povinnost            10

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2012              12

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1       18

Program 1. mezinárodní bienální konference VODA FÓRUM 29.–30. 5. 2012 v Praze     22

Josef Janský
20 let HAWLE na českém trhu         26

Společnost SUEZ Environnement/Ondeo v České republice a na Slovensku         26

Jednotka NRBF – odstraňování nutrientů z biologicky čištěných vod     30

KUNST, spol. s r. o., dodavatel technologických celků na klíč      34

Obrazová inzerce

Vodohospodářská stavba roku 2011     40

Jiří Hladík
SVS dokončila rekonstrukci čistírny odpadních vod ve Šluknově   45

Josef Ondroušek
Kam za rekreací      46

Dynamika strategií přizpůsobování infrastruktur vodovodů a kanalizací       48

Jaroslav Hlaváč
Vzpomínka na Ing. Jana Krejčího            50

Semináře… školení… kurzy… výstavy…            51

 

4/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Bojkovice.
Provozovatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.

 

František Barák
Výhledy českého vodárenství po roce 2015      1

Radka Hušková, Pavla Dobrá
Systém zajištění kvality vody v nových vodovodech          3

Jaroslav Hlaváč, Milan Látal
Racionální přístup k inovacím úpraven vod       6

Jana Neckařová
Kolaudace a uvedení do provozu stavby „vodovod Region Jih, II. etapa, 2. a 3. část“   9

KSB na výstavě IFAT 2012/Tlaková kanalizace           11

KSB na výstavě IFAT 2012/Čerpání vody          11

Jaroslav Novák
Tepelná čerpadla na úpravně vody Rečkov – 17 let v provozu        12

Josef Nepovím
K problematice vodovodních a kanalizačních přípojek   14

Inovativní technologie pro regulační armatury ve vodárenství  18

Lucie Vytlačilová
Českolipsko využívá novou čistírnu odpadních vod         20

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2 v únoru 2012       22

Jana Novotná
Vzdělávání TOP managementu   24

Ladislav Jouza
Zapůjčování zaměstnanců podle novely zákoníku práce         25

Zvyšování obsahu huminových látek ve vodárenských nádržích a jeho řešení v SRN      26

Michal Dohányos, Pavel Jeníček
Životní jubileum prof. Ing. Jany Zábranské, CSc.       29

Dušan Rusnák, Štefan Stanko
Zomrel prof. Ing. Pavel Urcikán, DrSc.              30

VODA FÓRUM 2012              30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31

 

3/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem v Chrudimi.
Vlastník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
Provozovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

 

Jiří Hruška
Novela zákona o vodovodech a kanalizacích by mohla platit od listopadu 2013 – rozhovor s
ministrem zemědělství Ing. Petrem Bendlem           1

Josef Hrad
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., v roce 2011 investovala více než 65 milionů korun         4

Michal Beran, Petr Kavalír
Řízení odběru pitné vody ze zdroje Podlažice      5

Pavel Punčochář
„Voda pro potraviny“ – motto letošního Světového dne vody        7

Karel Hartig, Miroslav Kos, Robert Vít
Zpracování čistírenských kalů zplyňováním – cesta k energetické soběstačnosti ČOV         8

Ladislav Jouza
Pracovní doba podle potřeb zaměstnavatele          11

Lenka Fremrová
Nové normy z oboru jakosti vod         12

Robert Kořínek
Druhý dech věžových vodojemů          14

Josef Nepovím
Souběh funkcí        18

Zdeněk Hradil, Pavel Adler, Štěpán Satin
Zkušenosti s ročním provozem štěrbinového drenážního systému Triton na ÚV Štítná nad Vláří     20

Martina Hidvéghyová
Personálne zmeny v Správnej rade AVS        24

Jozef Tarič
Príhovor nového predsedu Správnej rady AVS      24

Jan Plechatý
Stanovisko Svazu vodního hospodářství ČR ke Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod          26

Libor Machan
Některé možnosti odborného vzdělávání v oblasti „malé vody"      28

Ondřej Beneš
Sankce Španělsku za nedostatečné čištění odpadních vod      28

Jaroslav Hlaváč
Doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., šedesátníkem   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…      31

 

2/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Čistírna odpadních vod, Strážnice.
Vlastník a provozovatel: VaK Hodonín, a. s.

 

Gabriela Vlachovská
Nejvýznamnější vodohospodářská stavba na Hodonínsku v roce 2011: „ČS Moravský Písek – ÚV Bzenec, zkapacitnění výtlačného řadu“    1

Karel Frank
Jakost vyráběné a dodávané pitné vody v roce 2010 – závěry z provedené analýzy       3

Daniel Pokorný
Generel chráněných území          7

František Barák, Ondřej Beneš
Reakce SOVAK ČR k dokumentu Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí – Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základních zásad využití těchto území            7

Milena Tomešková
Novela zákoníku práce       8

Jaroslav Raclavský, Renata Biela, Petr Hluštík, Jakub Raček
Využití šedých a dešťových vod v budovách – projekt TAČR           10

Renata Biela
Šedé vody, jejich kvalita a možnost využití       11

František Kožíšek
Šedé vody z pohledu hygienika a legislativy  14

Souhrnné stanovisko EUREAU k použití recyklované šedé vody a využití alternativních zdrojů vody v domácnosti           16

Miroslav Kos
Certifikace budov a šedé vody     18

Helena Vyvialová, David Mareš
Problematika stanovení AOX v odpadních vodách a praktické zkušenosti s odstraňováním rušivých vlivů v laboratoři     19

Jana Novotná
Změny v realizovaném projektu vzdělávání v SOVAK ČR       24

Mega-města ve vodní krizi            24

Zuzana Cabejšková
Občanské sdružení „Česko pije z vodovodu“ upozorňuje spotřebitele na environmentální výhody konzumace vody z vodovodu     25

Magdalena Boukhemisová
Rekonstrukce ČOV a kanalizace v České Třebové odstartovala      25

Potenciální úspory energie ve vodárenském podniku          26

Vladimír Pytl
Senioři vodohospodáři se sešli v Benešově u Prahy            31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31

 

1/2012 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Čistírna odpadních vod, Pivovar Svijany

 

Jiří Hruška
Časopisu Sovak je dvacet let        1

Pavel Fučík
Dvacet let časopisu Sovak očima pamětníka     1

Vladimír Todt, Tomáš Hrubý, Jan Mareš
Zkušenosti s řízením výkonu dmychadel podle analyzátorů N-NH4+ na ÚČOV Praha     3

Ilona Líkařová, Pavel Hruška
Vybrané projekty společnosti Česká voda – Czech Water            8

Pavel Punčochář
Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015        10

Milan Látal, Jaroslav Hlaváč
Umělá infiltrace z hlediska ochrany vod            16

Roční uzávěrku lze zvládnout jednoduše a bez stresu              19

Zuzana Jonová
Konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací proběhla v Ostravě       20

Jan Toman, Jan Plechatý
Samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury malých obcí           22

Cena Jakuba Svatopluka Čecha   25

Zuzana Olejníčková
Stručný obsah vítězné diplomové práce Odstraňování reziduí estrogenů během úpravy vody              25

Energie z přírody, potrubí z HOBAS®     26

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 1–2. 11. 2011, Palermo, Itálie             28

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1 v listopadu 2011   29

Ing. Jan Sedláček šedesátníkem             30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31