Archiv časopisu Sovak 2013

12/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde     
titulní strana:
Čistírna odpadních vod Hranice.
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.


Miroslav Dundálek
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.,  oslavují 20. výročí založení společnosti      1

Jindřich Mrva
Nový zdroj pitné vody pro obec Radslavice    3

Karel Frank
Jakost surové povrchové vody ve vybraných  ukazatelích s vazbou na technologii  úpravy vody   5

Jiří Hruška
Ochrana vod je komplexem činností –  rozhovor s ředitelem odboru ochrany vod
Ministerstva životního prostředí Ing. Karlem Vlasákem   10

Jaroslava Palasová, Richard Burda
Stanovení barvy vody  12

Josef Švábek
Inženýrská činnost při projektování vodohospodářských staveb  14

Michal Žoužela, Pavel Zubík, Pavel Zeiner
Stanovení průtoku bodovou a integrační  metodou využitím vodoměrné vrtule  v konfuzoru měrného žlabu typu Parshall   18

Peter Bartoš
Kompaktní a přesný vodoměr  s robustní konstrukcí   22

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady  EUREAU 24. 10. 2013, Bonn, Německo   24

Josef Nepovím
Vodovody a kanalizace po rekodifikaci soukromého práva   26

Ladislav Lejsal
Nově zrekonstruovaná úpravna vody  Kroměříž   28

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31

Rejstřík 2013   33

 

11/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde    
titulní strana:
Armaturní komora vodojemu CENTR u Hroznatína na Třebíčsku.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.


Voda a lidé – partneři pro život:  VAS je společensky odpovědnou firmou  1

Jan Plechatý
20 let od transformace a privatizace podniků  z oboru vodovodů a kanalizací   8

David Stránský, Ivana Kabelková
Aktuální stav hospodaření se srážkovými  vodami v urbanizovaných územích  v České republice   11

Jana Šenkapoulová
Jak řešit odtok srážkových vod  ze stavebních pozemků?   15

Marcela Zrubková
Odvádění srážkových vod z území  v působnosti SmVaK Ostrava a. s.  16

Miroslav Kos
Bylo nám nalito čistého vína!   18

Zdeněk Holcman
VI. Setkání IT odborníků – Kamenná  chaloupka 2013   22

READy – nový způsob odečtu vodoměrů   23

Ladislav Jouza
Vyšší minimální mzda – vliv na práva  zaměstnanců   24

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady  EUREAU 27. 6. 2013, Záhřeb, Chorvatsko   26

Miroslav Kos
Světový den vody 2014 – motto „Voda  a energie“   27

Renata Hermanová
Oslavy 100 let od uvedení I. březovského  vodovodu do provozu   28

Alena Nižnanská
Pátá konference Hydroanalytika 2013   29

Soutěž vodohospodářská stavba roku 2013   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31

 

10/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde     
titulní strana:
Hala filtrace ÚV Černovír.
Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.


Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2012   1

Ilja Kašík, Zdenka Boháčková
Akreditovaný systém evidence odběrných míst vzorků vody s využitím mobilní aplikace   5

Jiří Lipold
Žížaly v jižních Čechách zhodnocujíčistírenské kaly   6

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha, Pavlína Adámková, Vladimíra Škopová, Marie Karásková, Lubomír Kubáč, Jaroslav Lev, Jiří Palčík
Perspektivní využití fotokatalyticky aktivních nátěrů a nanotechnologií k ošetření povrchův provozu úpraven vody   7

Eduard Hanslík, Diana Marešová, Eva Juranová
Vliv atmosférických testů jaderných zbraní a významných jaderných havárií na obsah radioaktivních látek v povrchových vodách na území České republiky   12

Úspora až 50 % při pořízení přístrojové techniky       16

Josef Ondroušek
Bezpečnost práce – součást provozního řádu vodovodu        18

Jana Novotná
Podstatné změny projektu vzdělávání financovaného z ESF OP LLZ       21

Ultrazvukový vodoměr MULTICAL 21      22

Ladislav Jouza
Nová právní úprava posuzování zdravotní způsobilosti k práci     24

Srozumitelná a otevřená komunikacepod novým logem     26

Železité bakterie ve vodárenských studních      28

Miroslav Kyncl
Za Helmutem Grygarčíkem      30

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

Příloha: Úplné znění zákona č. 274/2001 Sb.,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (samostatně neprodejná)

 

9/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde     
titulní strana:
ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice


Iveta Kardianová
Dvacet let akciové společnosti
Severočeské vodovody a kanalizace        1

Jiří Hruška
Kohoutková versus balená – na straně výrobců pitné vody z veřejných vodovodů stojí fakta. Rozhovor s členem představenstva SOVAK ČR Ing. Ondřejem Benešem, Ph.D., MBA, LL.M.        4

Jana Šenkapoulová
Požární bezpečnost staveb – normové požadavky a praxe    7

Kamstrup nabízí vysoký komfort při dálkovém odečtu vodoměrů      9

Jiří Kašparec, Milan Lindovský, Miroslav Feikus
Centrální dispečink jako nástroj na zvýšení provozní bezpečnosti kanalizačních sítí    10

Antonín Zajíček, Tomáš Kvítek
Vliv cíleného zatravnění infiltrační oblasti na koncentrace dusičnanů v drenážních vodách      14

Jiří Batěk
Přednosti a nevýhody nejčastěji používaných technologií aktivačního procesu     18

Kamila Šuraňová
ÚČOV Ostrava – postupná rekonstrukce aktivace          22

JAROX Vřetenové šoupátko – novinka v portfoliu JMA      25

Ladislav Jouza
Dočasná pracovní neschopnost a porušení léčebného režimu       26

Lenka Fremrová
Normy pro charakterizaci kalů, bioodpadu a půd       28

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…        31

 

7-8/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde     
titulní strana:
Vodárna Káraný
provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.


Ladislav Herčík, Jaroslav Jásek
Sto let Káranské vodárny    1

Martin Milický, Libor Gvoždík, Jaromír Šantrůček
Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery    7

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za roky 1990–2012      12

Jiří Hruška
18. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2013     14

Jaroslav Šrail
Vodárenská soutěž zručnosti 2013     20

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2012“      22

Soutěž o nejlepší exponát Zlatá VOD-KA 2013    27

Soutěž o nejlepší expozici      28

Jiří Hruška
Vyhodnocení fotosoutěže VODA 2013       30

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro odpadní vody EU2, 30.–31. 5. 2013      33

Josef Ondroušek, Jiří Kučera
Pracovní úrazovost v oboru VaK    36

Geotermie – teplonosné látky a ochrana podzemních vod    39

Lucie Křiklavová, Lukáš Valecký, Tomáš Dub,
Libor Novák, Tomáš Lederer

Metody obrazové analýzy aktivovaných kalů a biofilmů     42

Jan Plechatý
Informace o valné hromadě SVH ČR      47

Jiří Hruška
Červnové povodně 2013     48

CzWA Vás zve na 10. bienální konferenci VODA 2013    54

Peter Bartoš
Nový vodoměr – kompaktní, jednoduchý, vysoce přesný      55

Robert Kořínek, Jiří Polák
Vodárenské věže. 5. část (závěrečná): Průmysl, dráha a další zajímavosti     53

Karel Vaněk
Východočeský SOVÁČEK se sešel v Adršpachu      62

Semináře… školení… kurzy… výstavy…    63

 

6/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Cheb – regenerace kalu.
provozovatel: CHEVAK Cheb, a. s.


Michaela Polidarová, Daniela Petrovičová,
František Smrčka, Aleš Mucha
Projekt „Chebsko – environmentální opatření“ ukončen     1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2013     6

Jiří Hruška
Úspěšné vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude výsledkem naší společné práce – rozhovor s vedoucím odboru ochrany vod Státního fondu životního prostředí Mgr. Jaroslavem Heikenwälderem       11

Martin Bohuslav, Zdeněk Horáček
Pět nejvýraznějších momentů nového občanského zákoníku ve vztahu k oboru vodovodů a kanalizací      12

Robert Kořínek
Vodárenské věže. 4. část: Soumrak elegance vodárenských věží a cesta do současnosti       14

Jiří Batěk, Jan Tlolka
Vliv recirkulace na zásobu aktivovaného kalu v aktivaci     18

Martin Fencl, Barbora Vašková, Petr Sýkora
Vliv plošného rozložení deště na relevanci návrhových blokových dešťů používaných na území hl. města Prahy     20

HOBAS® – přináší řešení    23

Gustavo Andres Cuesta Cordoba, Ladislav Tuhovčák, Ladislav Haška, Pavel Viščor, Miloslav Tauš
Modelování koncentrace chloru ve vodovodní síti      24

Ladislav Jouza
Otazníky kolem výpovědní doby    28

Nouzové zásobování pitnou vodou jinak – zkušenosti z Berlína     29

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…        31

Aktuální fotografie z povodní 2013    3. str. obálky

 

5/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde    
titulní strana:
100 let březovského vodovodu 1913-2013.
Provozovatel: Brněnské vodárna a kanalizace, a. s.


Pavel Viščor
100 let I. březovského vodovodu    1

Vladimír Habr, Jiří Ježek
Kanalizační dispečink Brněnských vodáren a kanalizací, a. s.       5

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2013    6

Robert Kořínek
Vodárenské věže. 3. část: Vrcholná díla v meziválečném období     12

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1     16

Lenka Fremrová
Nové normy z oboru kvality vod     18

Ladislav Jouza
Vstupní lékařské prohlídky před zaměstnáním     20

Zdeněk Polák
Pracovnělékařské služby od 1. 4. 2013 nově     22

Stanovisko německého Svazu komunálních
podniků (VKU): další opatření v oblasti šetření vodou nemají smysl     23

Financování, aktuální legislativa, ale i kaly
nebo čištění odpadních vod – rozhovor s Ing. Janou Ostrou z firmy Exponex     23

Doprovodný program výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2013       25

Vodárenská soutěž zručnosti     28

Zlatá VOD-KA 2013 – soutěž o nejlepší exponáty 18. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2013    28

Fotosoutěž VODA 2013     28

Vodohospodářská stavba roku 2012    29

Nová generace zpětných klapek      36

WEST – software pro simulaci procesů na čistírnách odpadních vod    38

Novinky v sortimentu firmy TITAN-METALPLAST s. r. o. – obchodního zastoupení firmy GEORG FISCHER +GF+      39

HENNLICH: Čerpadla pro úpravny vody     40

Chytré měření   42

Vladimír Havlík
Výpočet hydraulického rázu       44

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EUREAU 14. 3. 2013, Brusel, Belgie    48

Alena Sládečková
Významné životní jubileum Ing. Jany Hubáčkové, CSc.       49

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       51

 

4/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde     
titulní strana:
ČOV Beroun
Vlastník a provozovatel: Vodovody a kanalizace Beroun a. s.


Vladimír Stehlík
Požární zajištění staveb a možnosti vodovodu pro veřejnou potřebu    1

Lukáš Pacek, Pavel Švehla, Josef Radechovský, Helena Hrnčířová, Jiří Balík
Zkrácená nitrifikace odpadní vody s vysokou koncentrací N-amon            2

Radka Němcová, Martina Weiglová
Přihlášky pohledávek v rámci insolvenčního řízení         6

Stanislav Čech, Daniel Smutek
Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč       8

Komplexní nástroje pro řešení úniků vody         13

Miroslav Kos
Dezinfekce vyčištěných odpadních vod       14

Robert Kořínek
Vodárenské věže. 2. část: Průmyslová revoluce a nová renesance ve vodárenství       16

Obnova jakosti podzemních a povrchových vod po povrchové těžbě hnědého uhlí    20

Géza Csörnyei, Nikolay Kudryavtsev, Sergey Kostyuchenko, Sergey Volkov, Anna Khan, Denis Levchenko
Moderní dezinfekční metody pro úpravu pitné vody v Budapešti       25

HENNLICH: Na ČOVkách jako doma         28

Dálkové odečty na míru      29

Jana Hubáčková
K významnému životnímu jubileu prof. RNDr. Aleny Sládečkové, CSc.         30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…      31

 

3/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ÚČOV Ostrava-Přívoz
provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.


Kamila Grymová
Čistírny odpadních vod na Ostravsku ve správě Ostravských vodáren a kanalizací a. s.      1
 
Pavel Punčochář
Světový den vody slaví dvacáté výročí    6

Jiří Hruška
Žadatelé budou méně zatěžováni zbytečnou byrokracií – rozhovor s prvním náměstkem ministra životního prostředí
Ing. Martinem Frélichem       8

Petr Vašek, Radka Hušková, Simona Pytlová
Národní akční plán udržitelného používání pesticidních látek a jeho význam pro vlastníky a provozovatele vodovodů     10

Peter Bartoš
MULTICAL®62 – přesný vodoměr s důrazem na komunikaci     13

Libor Novák, Radovan Šorm, Pavel Chudoba, Ondřej Beneš
I ve slepých uličkách je nutno vzít „rozum do hrsti“       14

HOBAS® – přináší řešení    17

Josef Nepovím
Novinky katastru nemovitostí v roce 2013 a změny v roce 2014    18

Ondřej Beneš
Vyhodnocování a zveřejňování uhlíkové stopy je nyní povinností volně obchodovatelných vodohospodářských společností
ve Velké Británii       19

Robert Kořínek
Vodárenské věže.
1. část: Nejstarší vodní věže        20

Jana Novotná
Vzdělávání administrativních pracovníků v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost      24

Jiří Heřman
Co postrádá dnešní diskuse o regulaci vodohospodářského sektoru?      26

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…       31
 

2/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Pramen svatého Vojtěcha.
vlastník a provozovatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a. s.


Kateřina Kvapilová
Kutnohorský vodovod     1

Vladimír Freml
Realizace vodohospodářského projektu Kutnohorsko – Čáslavsko      5

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2011        7

P. Jeníček, J. Kutil, O. Beneš, V. Todt, J. Zábranská a M. Dohányos
Může anaerobní stabilizace kalů uspokojit energetické požadavky čistírny odpadních vod?    10

Jana Šenkapoulová
Trendy v hospodaření se srážkovými vodami z pohledu provozovatele kanalizace     14

Karel Hartig, Miroslav Kos
Ve slepých uličkách mějme oči otevřené        17

Jiří Batěk, Jan Tlolka
Jak skutečně pracuje kaskádová aktivace      19

Monika Pullmanová
Pomalý termický rozklad – energie z čistírenských kalů      22

Marek Coufal
Překládání přivaděčů DN 400 a DN 500 v Jihlavě          23

Jan Lázňovský
Kulatý stůl k zabezpečení odborného vedení vodního hospodářství podniků         24

Lucie Vytlačilová
Úpravna vody Meziboří se dočkala rozsáhlé rekonstrukce   26

Ultrazvukový vodoměr MULTICAL 21    27

Jana Ostrá
„VOD-KA“ dostává jasnější „barvu a říz“     28

Ondřej Beneš
Novinky v seznamu prioritních látek    30

Vladimír Pytl, Bohumil Müller
Odešel Ing. Josef Šinták          30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…          31

 

1/2013 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Vodojem
Horní Cetno.
vlastník a provozovatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.


Miroslav Kos
Úvodník        1

Zahájení skupinového projektu „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II“        2

František Klouček, Tomáš Žitný
Realizace skupinového projektu Mladoboleslavsko II byla zahájena      4

Jiří Hruška
Věřím, že obor vodovodů a kanalizací bude samofinancovatelným – rozhovor s ředitelkou SOVAK ČR Ing. Miloslavou Melounovou     8

Pavel Král, Václav Hošek
Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Hradec Králové – instalace PDN filtru – provozní zkušenosti a
řešené otazníky       10

Miroslav Kyncl, Silvie Langarová, Tereza Kučerová
Poznatky z benchmarkingu evropských vodárenských společností        14

Pavel Punčochář
Ohlédnutí za III. misí českých vodohospodářů do Izraele       17

František Kožíšek
Kvalita laboratoře je zrcadlem úrovně vodárenské společnosti           21

Vladimír Pytl
Děláme vodě cestu přes dvacet let      24

Josef Nepovím
Společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci soukromého práva právního řádu ČR      26

Petr Dolejš, Jindřich Procházka, Michal Dohányos, Kateřina Fliegerová,
Lenka Štrosová, Jakub Mrázek, Miroslav Kajan, Jana Šulcová
Využití anaerobních hub ve dvoustupňové fermentaci         28

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…        31