Archiv časopisu Sovak 2014

12/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ČOV Mnichovo Hradiště
Vlastník a provozovatel:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

František Klouček, Tomáš Žitný
Ukončení regionálního projektu Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II     1

Tomáš Žitný, Jiří Hruška
Projekt byl pro nás velkou výzvou – rozhovor s vedoucím oddělení vodohospodářského rozvoje
a investic Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Ing. Františkem Kloučkem          6

Tomáš Žitný
Pokračování obnovy vodohospodářských objektů na Mladoboleslavsku    8

František Kožíšek, Andreas Korth, Hana Jeligová, Jaroslav Šašek, Petr Pumann, Reik Nitsche
Distribuce pitné vody bez zbytkové chemické dezinfekce: zdůvodnění, strategie a případová studie          10

Lenka Fremrová
Nové normy z oboru kvality vod        15

Vodoměr flowIQ® 3100, kompaktní a zároveň robustní řešení       17

Ladislav Jouza
Skončení pracovního poměru           18

Miroslav Pfleger
BioZinalium® – nová povrchová ochrana trubek z tvárné litiny       20

Jiří Novák, Petra Oppeltová
Optimalizace ochranných pásem vodního zdroje Vranov ve smyslu platných právních předpisů a praktických zkušeností    22

Můžete chtít opravdu cokoliv od vašeho informačního systému? S QI je to možné!           25

Josef Ondroušek
Bezpečnost práce – nedílná součást provozního řádu kanalizace    26

Životnost armatur dle ČSN EN 1074          29

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…       31


Rejstřík ročníku 2014    33

 

11/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde.

titulní strana:
Úpravna vody Hradec Králové
Vlastník: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
Provozovatel: Královéhradecká provozní, a. s.


Lukáš Netušil, Jan Vlček
Rekonstrukce úpravny vody Hradec Králové         1

Pavel Král, Petr Navrátil, Pavel Dobiáš
První poznatky ze zkušebního provozu rekonstruované ÚV Hradec Králové    5

Veronika Bergrová
Modernizovaná úpravna vody Hradec Králové  byla slavnostně předána do provozu        9

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými  vodovody v České republice v roce 2013          10

Miroslav Vykydal
Konference Pitná voda 2014 – ohlédnutí  nejen směrem k Táboru       14

Karel Komzák, Martin Staněk
Dostavba a rekonstrukce kanalizace v Brně  16

Management odpadů – nové pole  působnosti vodárenských podniků       18

František Kožíšek
Voda a ebola         20

Příslušenství k inteligentním vodoměrům       21

Tomáš Hloušek
Výskyt pesticidů v ÚN Klíčava a jejich  odstraňování na ÚV Klíčava    22

Ladislav Jouza
Péče o dítě a právní ochrana    24

BAIO®plus Systém – Formule mezi  armaturami           25

Jiří Batěk, Silvie Heviánková,  Kateřina Nesvadbová
Přínos anoxické fáze v regeneraci  aktivovaného kalu        26

Můžete sami ovlivnit vývoj vašeho  informačního systému? S QI to jde snadno!            29

Soutěž vodohospodářská stavba roku 2014        30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…         31

 

10/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde.
titulní strana:
Čistírna odpadních vod Liberec

Vlastník: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Provozovatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Iveta Kardianová
Čistírna odpadních vod Liberec   1
 
Iveta Kardianová
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.,  jsou územní rozlohou a velikostí  provozovaného majetku největší  společností v ČR   3

Šárka Kročová
Zajištění požární bezpečnosti staveb  z vodárenských systémů pro veřejnou  potřebu   5

Renata Biela, Tomáš Kučera
Sledování účinnosti sorpčních materiálů na odstraňování niklu i jiných kovů z vody   8

Petr Münster, Marie Doleželová
Výpočet množství srážkových vod  odváděných do kanalizace   10

Tomáš Molnár, Richard Harnett
Analýza účinnosti viacvrstvového filtra – poloprevádzkový model   11

READy Suite – snadný a efektivní způsob  odečítání spotřeb   15

Radka Hušková, Karel Frank
Poznámky k novele vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou  a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly  pitné vody   16

Jiři Hruška
Stavební škola ve Vysokém Mýtě zahájila  nový školní rok – rozhovor s ředitelem  školy Ing. Pavlem Vackem   18
 
Michal Žoužela, Vladimír Hamouz,  Pavel Vacek, Lubomír Kříž
Výstavba hydrotechnické laboratoře  na Stavební škole ve Vysokém Mýtě   21
 
Ladislav Jouza
Právní změny odpočinku po práci   24

Inkrustace minerálních látek  na konstrukčních materiálech   25

Jiří Lipold Zkušenosti se zaváděním nových  informačních technologií ve společnosti  ČEVAK a. s.   26
 
Domovní čistírna odpadních vod od firmy Bazénplast – nejúspěšnější čistírna  odpadních vod   27
 
Antropogenní dopad na jakost surové vody   28

Vladimír Kosík
Rekonstrukce ČOV Nehvizdy s technologií  membránové separace MBR   29

Andrea Benáková Připravuje se seminář Dezinfekce vyčištěných odpadních vod   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31
 

9/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde.
titulní strana:
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. – úpravna vody


Pavel Adler, Oldřich Darmovzal, Ladislav Lejsal, Petr Vedra
Rekonstrukce ÚV Kroměříž – nové technologické postupy – vyhodnocení 2. etapy zkušebního provozu   1

Ladislav Lejsal a kol.
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se stavbou „Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž “obdržela prestižní
„Cenu hejtmana Zlínského kraje“   10

Peter Bartoš
Vodoměr flowlQ® 3100 – kompaktní, jednoduchý, vysoce přesný   11

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za roky 1990–2013   12

Marek Coufal
Expozice azbestu při rekonstrukcích vnějších azbestocementových potrubí   14

VOLUTE® – originální japonská technologie pro odvodňování kalů   17

Marcel Gómez, Jaroslav Krejčí
Rekonstrukce kalového hospodářství ČOV Bystřany – systém Rotamix®   18

Ladislav Jouza
Ochrana osobnosti zaměstnance v pracovněprávních vztazích   22

Petr Konečný
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro legislativu a ekonomiku (EU3),
5.–6. 6. 2014, Paříž   24

Ondřej Beneš
EUREAU má nové logo   24

Antibakteriální materiály – význam a aplikace   25

Richard Bejr
Odběratelské smlouvy – nové trendy a nároky na informační systém společnosti   26

Bezpolymerová úprava vápenných kalů před odvodňováním   28

Jaroslav Hlaváč
Šedesátiny doc. Ing. Milana Látala, CSc.   30

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…   31


7-8/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde.
titulní strana:
Správní budova společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Josef Daniš, Michal Korabík
Stručná historie vodárenství v regionu působnosti společnosti  Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.   1

Jiří Hruška
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s., jsou moderní společností –  rozhovor s ředitelem Ing. Michalem Korabíkem  4

Dušan Libosvár
Provoz vodovodů a úpraven vod na Valašsku   6

Roman Pilař, Michal Vrána
Likvidace odpadních vod u společnosti VaK Vsetín, a. s.    8

Jaromír Kudlík
Čistá řeka Bečva II   10

Jana Říhová Ambrožová, Jaroslav Říha, Pavlína Adámková, Vladimíra Škopová 
Prodloužení doby provozu filtračních náplní vzduchových filtrů impregnací nanočásticemi stříbra   12

Hajnalka Ősziová, Ernest Šturdík
Primárna dezinfekcia UV žiarením   16

Jiří Wanner
Problémy při aplikaci BAT   20

MULTICAL® 62 – výkonný ultrazvukový vodoměr nejen  pro uzlové body vodárenských sítí   23

Daniel Smutek
Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah  na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování   24

Miroslav Klos
Konference IWA WaterLoss 2014 aneb „Nebuďte chytří,  buďte hloupí!“   31

Michal Žoužela, Petr Sýkora
Právní a technické předpisy definující oblast měření objemu  vypouštěných odpadních vod do vod povrchových   34

Ján Ilavský, Danka Barloková, Karol Munka
Využitie oxidu ceričitého v úprave vody   38

Jan Toman
Novinka občanského zákoníku – pachtovní smlouvy   41

Metodické doporučení Národního referenčního centra pro pitnou  vodu „Zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní  sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody“   42

Claudie Castell-Exner
Deset let plánu bezpečného zásobování vodou – koncepce WHO   48

Jan Plechatý
Informace o valné hromadě Svazu vodního hospodářství ČR   51

Řízení a měření ve vodárenství představuje  časopis Automa 7/2014   51

Ladislav Jouza
Zaměstnávání cizinců   52

Nadzemní hydranty z produkce JMA – to nejlepší na trhu   53

Odstraňování vybraných organických látek z pitné vody  kombinací technologie s práškovým aktivním uhlím  a membránovou filtrací   54

Ladislav Jouza
Vznik pracovního poměru podle nového občanského zákoníku   58

František Kožíšek, Petr Pumann
Aktualizované stanovisko Státního zdravotního ústavu  k zdravotnímu riziku azbestocementového potrubí   60

Karel Fuchs 
Vzpomínka na Ing. Petra Havlíčka   62

Semináře… školení… kurzy… výstavy…   63


6/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
ČOV Letohrad – výstavba nové biologické linky.
Vodovody a kanalizace Jablonné nas Orlicí, a.s.

Lubomír Fiedler
Intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace Letohrad   1

Zdeněk Sedláček
Moderní vyhledávací technika a snižování  ztrát vody v síti ve společnosti Vodovody  a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.   4

Bohuslav Vaňous
Konference Podzemní vody ve vodárenské  praxi 2014   6 

Vladimír Vokřál
Obchodní činnost společnosti Vodovody  a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.    8

Svatopluk Šeda
Rizikové činnosti ovlivňující vodárenské  využívání podzemních vod (studny, vrty  pro tepelná čerpadla, vsakování vod)   9

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů  a kanalizací ČR 2014   11

Užitečné funkce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup   17

EKO®plus Měkkotěsnicí šoupátko třmenové –  nové řešení, nové možnosti oblasti použití   17

Pavel Chudoba, Radovan Šorm, Libor Novák, Ondřej Beneš
Právo na odlišný názor, podpořený reálnými  provozními údaji   18

František Kožíšek
Bonnský vodní vagón   21

Marcela Dvořáková
Vodní bar putuje s Veolií už deset let.  21

Martin Fencl, Joerg Rieckermann, Petr Sýkora, David Stránský, Vojtěch Bareš
Je reálné využívat mikrovlnné spoje  mobilních operátorů pro měření srážek?   22

David Stránský
Ocenění prof. Wannera, čestného  člena CzWA, Medailí Josefa Hlávky   26

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. – široká škála nabízených služeb   27

Ladislav Jouza
Zaměstnanec a zaměstnavatel  v pracovněprávním vztahu   28

Ladislav Vondrák, Pavel Peroutka
Vzpomínka na Ing. Vladimíra Kendíka   29

Václav Janda 
K osmdesátinám prof. Ing. Pavla Pittera, DrSc.   29

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady  EUREAU 8.–9. 5. 2014, Oslo, Norsko   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31
 

5/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde  

titulní strana:
Provozní budova Šuperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s.

Jan Havlíček, Jana Barešová, Martin Polášek
Podpora obchodních procesů v Šumperské  provozní vodohospodářské společnosti   1

Ondřej Beneš
Výstupy z jednání evropské občanské  iniciativy „Right2Water" v Evropském parlamentu   6

Sumarizace reakce Evropské komise  na veřejné slyšení občanské iniciativy "Right2Water" v Evropském parlamentu   6

Stanovisko SOVAK ČR k právu člověka  na vodu   7

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti  Světového dne vody 2014   8

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže  „Vodohospodářská stavba roku 2013“   12

Josef Kutil, Michal Dohányos, Jana Zábranská
Reálná fakta proti mýtům a generalizacím   18

Užitečné funkce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup   25

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU  pro pitnou vodu EU1    26

Jaroslav Kunc
Nejlevnější neznamená nejlepší   27


Ing. Josef Beneš pětaosmdesátníkem   28

Osmdesát pět let Ing. Vladimíra Pytla   28

Jiří Hruška
Ohlédnutí s jubilanty   29

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31 

Samostatně neprodejná příloha časopisu: 

Úplné znění novelizované vyhlášky  č. 428/2001 Sb. (ve formátu PDF na CD)


4/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Plně automatizovaná čerpací stanice Bruska, Praha 6.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Karel Frank
Přehled vybraných informací z publikace Ministerstva zemědělství  Vodovody a kanalizace ČR 2012   1

Jan Potužák, Jindřich Duras, Vladimír Rohlík
Bodové zdroje a problematika  jejich hodnocení   6

Pavel Chudoba, Radovan Šorm,  K. Sýkora, Libor Novák., Ondřej Beneš 
Mýty, fakta a realita v kalovém  hospodářství   10

Moderní dispečink v Praze – pátá generace  řízení vodohospodářské infrastruktury   1

Monika Košlerová ČOI
Kontroly domovních čistíren  odpadních vod   16

Ladislav Jouza
Změny v právní ochraně majetku zaměstnavatele   18

Je elektrolýza in-line vhodná k dezinfekci  pitné vody?   20

MŽP vyhlásilo novou dotační výzvu  na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV   23

Vladimír Pytl
Konference Financování vodárenské  infrastruktury 2014   24

Nový fenomén na trhu uzavíracích klapek   25

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU  pro odpadní vody EU2,  30.–31. 1. 2014, Malta   26

Petr Kocourek
Povodně 2013   28

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31

Nová kniha o vodě pro děti: Nevšední  výprava   33


3/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
ÚV Vyšní Lhoty, neutralizační stanice.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.

Pavel Punčochář
Voda a energie – téma letošního Světového  dne vody   1

Petr Šváb, Jaromír Janoš, Pavel Vacek
Národní soustava kvalifikací ve vodárenství   3

Pavel Punčochář
IV. mise českých vodohospodářů  do Izraele
– 2. část Návštěva vodohospodářských pracovišť   5

Marek Liška, Karel Forejt, Milan Koželuh, Kateřina Soukupová a Václav Tajč
Problematika výskytu pesticidů v povodích  vodárenských zdrojů   9

Jiří Hruška
Žena s energií na rozdávání
– rozhovor s technickou ředitelkou Pražských vodovodů a kanalizací Ing. Radkou Huškovou  14

Vodohospodářská stavba roku 2013 – přihlášené stavby   17

Výzkum možností využití malých turbín ve vodárenských sítích   22

READy Suite, moderní způsob odečítání  spotřeby energií   25

Ondřej Beneš
Mimořádné jednání představenstva EUREAU  21. 1. 2014, Brusel, Belgie   26

Zdeněk Horáček, Martin Bohuslav
Zamyšlení nad některými změnami  ve vodárenství přicházejícími s novým  občanským zákoníkem   27

Jaroslav Hlaváč
Osmdesátiny prof. RNDr. Josefa  Malého, CSc.   30

Ondřej Unčovský Nekupujte dehydrátor v pytli!   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31


2/2014 - celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Osazení šnekového čerpadla na ČOV.
Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Milan Míka
Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.  završila deset let své činnosti   1

Ondřej Beneš, Radka Hušková
Vodohospodáři podporují zavádění  správné zemědělské praxe při hospodaření  s pesticidy   4

Pavel Punčochář
IV. mise českých vodohospodářů  do Izraele – 1. část.  Výstava WATEC 2013   5

Josef Nepovím
Uveřejňování informací a dokumentů  na internetu společnosti   9

Michal Vrána, Roman Pilař
Zajištění důkazu neoprávněného vypouštění  odpadních vod do veřejné kanalizace   10

Anna Janušová
Nový předpis pro bioplynové stanice Technická doporučení GAS (TDG) G 983  Bioplyn, skládkový a kalový plyn   16

Ludmila Žaludová 
Změny odběratelských smluv od roku 2014  18

Mülheimský systém vodného   20


Užitečné funkce ultrazvukových vodoměrů Kamstrup   23


Marek Coufal
Historické materiály používané pro výstavbu vodovodů v Čechách a na Moravě   24


Kateřina Vosková
Bezvýkopová oprava netěšného zaústění kanalizačních přípojek do řadu   28

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31
 

1/2014- celé číslo ke stažení v PDF zde
titulní strana:
Biologická čistírna odpadních vod Pardubice.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Miroslav Kos
Úvodník   1

Aleš Hudec
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice v roce 2014 slaví 20. výročí  svého založení   2

Aleš Hudec
Dotace nám pomohly realizovat investiční  výstavbu – rozhovor s ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Ing. Josefem Fedákem   3

Jan Pilař
Modernizace Biologické čistírny odpadních  vod Pardubice   4

Zuzana Jonová
V Olomouci proběhla konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací   10

František Kožíšek
Jaké povinnosti má provozovatel veřejného  vodovodu vůči vnitřnímu vodovodu   13

Jana Novotná
Tři roky úspěšné realizace projektu  v SOVAK ČR   16

Jiří Novák, Milan Látal, Petra Oppeltová
Problematika sucha v podmínkách  Vodárenské akciové společnosti   18

Josef Ondroušek
Z jednání komise BOZ a PO   22

Odečty, které Vám usnadní správu  Vašich měřidel   23

Ladislav Jouza
Pracovní poměr na dobu určitou – změny  v právní úpravě   24

Libor Machan
Atraktivní nabídka odborného vzdělávání  v oboru VaK   25

Ladislav Bartoš, Petr Dolejš, Ondřej Beneš, Bohdana Tláskalová, Ondřej Vavrečka, Jiří Červenka

Optimalizace instrumentace pro návrh  a provoz procesu koagulace a filtrace   26

„Megatrendy“ a vodní hospodářství   29

Ludvík Koumar
Ing. Jan Nesměrák osmdesátníkem   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…   31