Archiv časopisu Sovak 2015

12/2015 - celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Úpravna vody Klečůvka.
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Vojtěch Jaroš
ArcGIS a GEOM – sedm let moderního Geografického informačního systému na zlínské vodárně       1

Ve Zlíně nejde o cenu či kvalitu vody – rozhovor s Ing. Svatoplukem Březíkem,
předsedou představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.  5

Petr Havel
Inspirace z letošní konference SOVAK ČR Provoz vodovodů a kanalizací        6

Veronika Braunová, Petr Neuschl
Jak vypadal internetový seminář k zavedení kontrolního hlášení?     10

Michal Kriška, Jitka Malá, Helena Králová, Karel Hrich, Miroslava Němcová,
Kateřina Schrimpelová, Tereza Hnátková
Nové technologie pro odstranění dusičnanůze zemědělských smyvů       12

Byl položen základní kámen Nové vodní linky pražské čistírny    18

Neznalost zákona omlouvá?           19

Miroslav Kos
Termochemické zpracování čistírenských kalů    20

S inovacemi QI společně do nového roku!      24

Ladislav Jouza
Promlčení a zánik práva v pracovněprávních vztazích          25

Ladislav Tuhovčák, Tomáš Sucháček, Miloš Tauš
Metodika hodnocení technického stavu vodárenské infrastruktury      26

Kamstrup – Váš spolehlivý partner         30

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

Rejstřík 2015      33

 

11/2015 - celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Č
istírna odpadních vod Ústí nad Orlicí.
Provozovatel:
TEPVOS, spol. s r. o.

Jan Pokorný, Iveta Doležalová
Ukončení druhého největšího vodohospodářského projektu
Pardubického kraje „Ústí nad Orlicí – kanalizace a ČOV“      1

Ivo Šorm, Iveta Doležalová
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Ústí nad Orlicí     5

Jan Pokorný
„Z mého pohledu má dokončená investice jen pozitiva a klady“ – rozhovor se starostou  7

Jan Pokorný
Rozhovor se zástupcem dodavatele      8

Jan Pokorný
Investice zejména do životního prostředí – rozhovor se zástupcem investora 9

Veronika Braunová, Petr Neuschl
Novela zákona o DPH aneb jste připraveni na zavedení kontrolního hlášení?           10

Soňa Beyblová, Ladislav Rainiš
Úpravna vody Bedřichov – doplnění 1. separačního stupně          11

Daniel Kahún, Andrea Holanová, Petr Sýkora
Test průtokoměru Nivus OFR Radar      14

Vliv mechanických vlastností materiálů na konstrukci armatur  19

Kryštof Drnek
Štěchovický vodovod  20

Bezpečné zásobování vodou pro poloostrov Mönchgut na Rujáně – nádrž na pitnou
vodu z prvků systému Flowtite       22

Sociálně únosná cena pro vodné a stočné (SÚC) na rok 2016 dle pravidel OPŽP 2007–2013     23

Ondřej Beneš, Radka Hušková, Petr Konečný, Marcela Zrubková
Zápis ze zasedání komisí (EU1, EU2, EU3), představenstva
a valné hromady EUREAU (5.–7. 10. 2015 Milán) 24

Ladislav Bartoš
Konference u příležitosti oslavy 25 let od založení maďarské vodárenské asociace     2

Ladislav JouzaPracovní volno na vyšetření a ošetření u lékaře       27

Kamstrup PreassureSensor – cesta k vyšší životnosti sítí a snížení ztrát vody        28

Suroviny z vody  29

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

Vyhlášení soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015          3. strana obálky

 

10/2015 - celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Čerpací stanice Bruska v Praze 6.
Provozovatel: Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Lenka Vavrušková, Jana Kabátová, Jan Záveský
Systém dispečerského řízení vodohospodářských zařízení; zobrazení
výsledků analýz pitné vody v GIS a využití mobilní aplikace při vzorkování     1

Radka Hušková, Petr Kocourek
Systém dochlorování pražské distribuční sítě       7

Jaroslav Jásek
Zkušebny vodoměrů hlavního města Prahy           9

Petr Mrkos, Miroslav Vavroušek
Balená pitná voda – doplněk náhradního zásobování v PVK     11

Karel Frank
Analýza produkce kalů z čistíren odpadních vod o velikosti
méně než 2 000 připojených obyvatel          14

Miroslav Kos
Poslední kapka vody            16

Jana Wollnerová, Jan Klír, Jan Haberle
Ochrana vod před dusičnany pocházejícími ze zemědělství           18

Ondřej Beneš
Paříž se chystá na modernizaci systému odkanalizování           20

Jana Koubová, Michal Novák, Barbora Ondrová
Monitoring kvality vody na odtoku z čistírny v Horních Počernicích-Svépravicích
pomocí měření hodnot zákalu          21

Mechanické vlastnosti litin a uhlíkové oceli           25

Ladislav Jouza
Změny v zákoníku práce v oblasti dohod  26

READy Suite – od odečtů ke správě sítě              27

Hospodaření s vodou a civilizační vývoj     28

Vysvětlení určitých klišé technologií CIPP
(postup práce, materiál, odběr vzorků…),
tedy vložek vytvrzovaných na místě stavby             30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…        31

 

9/2015 - celé číslo ke stažení v .pdf  zde

Titulní strana:
Věžový vodojem Kostelíček v Třebíči.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.


Iva Šebková
Nad rámec provozní činnosti se snažíme přiblížit vodárenství veřejnosti
– říká generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Ing. Lubomír Gloc   1

Jaroslav Hedbávný
Věžový vodojem Kostelíček s vyhlídkovou plošinou na Strážné hoře v Třebíči   3

Robert Kořínek
Věžový vodojem Kostelíček je ukázkou zachování industriálního dědictví   5

Pavel Punčochář
7. světové fórum o vodě v Korejské republice   6

Miroslav Kos
Zpráva Evropského účetního dvora
a reakce Evropské komise k provádění směrnice o čištění městských odpadních vod   10

Marek Hopp
Alternující aktivace – využití ojedinělého uspořádání AN na ČOV Nový Jičín   12

350 let společnosti SAINT-GOBAIN   16

Marek Coufal, Jiří Komínek
Přechod přivaděče OOV Baška–Nové Dvory přes řeku Morávku v Dobré   18

Franklin Electric SubDrive® – spolehlivé řešení pro dodávku pitné vody   22

František Kožíšek
Pozor na chlornan sodný: chlorečnany v pitné vodě  24

Přesné měření vody ze Skandinávie   26

Antibakteriální materiály – aby voda zůstala pitnou  27

Vladimír Pytl
Statistické údaje vodovodů a kanalizací v ČR za roky 1990–2014   28

Sanace kanálu GPR profily vejčitého tvaru od firmy Amiantit ve Wismaru
– vlastnosti materiálu byly přesvědčivé   30

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…   31

 

7-8/2015 - celé číslo ke stažení v .pdf zde

titulní strana:
Vodárenská věž v Českých Budějovicích.
Provozovatel:
ČEVAK a.s.

Lenka Zimmelová
ČEVAK otevírá veřejnosti areál pod Vodárenskou věží    1

Lenka Zimmelová
V nové laboratoři ročně zpracují šest tisíc vzorků    3

Josef Nepovím
Problematika osvobození od placení srážkových vod       4

Michal Ašer, Jaroslav Fuka, Jiří Miškovský, Aleš Mucha, Miroslav Kos, Jiří Kratěna, Petr Kuba, Viktor Sláma
Využití technologií 3D a BIM při přípravě projektů čistíren a úpraven vody    8

Jiří Hruška
19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY–KANALIZACE 2015        13

Jaroslav Šrail
14. ročník Vodárenské soutěže zručnosti        18

Soutěž o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2015  20

Soutěž o nejlepší expozici    22

Fotosoutěž VODA 2015       24

Kristýna Husáková
Situace v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod          27

Veronika Jarolímová
Nakládání s kaly z ČOV pohledem České inspekce životního prostředí       28

Armatury pro dodávky bezpečné pitné vody    29

Výzkum pro vodárenské a kanalizační infrastruktury zítřka         30

Pavel Punčochář
Prioritní polutanty ve vodách – jak dál?     34

Ponorné motory Franklin Electric 4“, 6‘‘, 8‘‘, 10‘‘ a 12“      36

Adam Vizina, Radek Vlnas, Martin Hanel, Ladislav Kašpárek, Anna Hrabánková
Hydrologické sucho v České republice            38

Eva Soukalová
Hydrologické sucho v podzemních vodách na jižní Moravě       43

Pavel Otta
Jednání odborné komise pro čistírny odpadních vod       50

Ladislav Jouza
Práce na dálku    52

Jana Koubová, Barbora Prokel Stěhulová, Barbora Ondrová
Optimalizace nastavení chodu čistírny odpadních vod v Horních Počernicích-Svépravicích po provedené intenzifikaci         53

Ondřej Beneš
Jednání představenstva EUREAU 7.–8. 5. 2015, Namur, Belgie       58

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         59

 

6/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana:
Čistírna odpadních
vod Stříbro.
Provozovatel:
Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Josef Kronďák
Čistírna odpadních vod Stříbro  1

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2015     5

Biologie podzemních vod – ekosystémy v podzemí         10

Svatopluk Šeda
Druhý ročník celostátní konference „Podzemní vody ve vodárenské praxi“ v Dolní Moravě             13

Marek Skalický
Umělá infiltrace lokality Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití  14

Tvárná litina PAM na letošní vodohospodářské výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2015      16

Věra Tesařová, František Kožíšek
Výsledky průzkumu informovanosti odběratelů o kvalitě pitné vody v Kraji Vysočina           17

Společnost HECKL s. r. o. buduje nové výzkumné a vývojové pracoviště           21

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1     22

Zprávy z EUREAU        26

Projektování regulačních armatur          27

Pavel Viščor
Ztráty vody Brněnské vodárenské soustavy        28

Jiří Hruška
Detekce virů z vody je obtížná
– rozhovor s vedoucím oddělerní hygieny vody SZÚ MUDr. Františkem Kožíškem   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…  výstavy…          31

 

5/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Brno – retenční nádrž Jeneweinova.
Provozovatel:
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.

SOVAK ČR změnil ředitele      1

Robert Hrich, Radka Pešoutová, Luboš Stříteský, Vladimír Habr, Taťána Halešová, Marie Malá
Projekt LIFE2Water
Ověření a vyhodnocení technologií pro terciární dočištěníkomunálních odpadních vod      2

Štěpán Chládek
Podružné měření energií na ČOV Brno-Modřice            3

Miloš Kněžínek, Pavel Viščor
Rekonstrukce čerpacích stanic nejen na brněnské vodovodní síti  4

Ladislav Prokop
Rekonstrukce evakuační stanice II. březovského vodovodu        6

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2015          9

Vyhlášení vítězných staveb soutěže „Vodohospodářská stavba roku 2014“    14

Výstava VODOVODY–KANALIZACE 2015 reflektuje aktuální témata a představí nejnovější trendy oboru       19

Doprovodný program výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2015      21

Vodárenská soutěž zručnosti     24

ZLATÁ VOD-KA 2015 – soutěž o nejlepší exponáty 19. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2015     24

Fotosoutěž VODA 2015            24

Je cena špatným parametrem pro výběrová řízení?         26

Pozvánka na expozici firmy Kamstrup  27

Technologie vápenného hospodářstvís tradicí již 25 let na trhu, realizovaná F.T.W.O. Zlín, a. s.         28

Vodovodní systém z tvárné litiny BLUTOP® – technické a ekonomické zhodnocení zkušeností z instalací v České republice          32

PUMPA, a. s., představuje 6“ vysoce účinný systém HES pro ponorná čerpadla do vrtů          34

HENNLICH: Čerpadla pro úpravny vody           36

Nové hyperboloidní míchadlo – cesta od šesté k sedmé generaci          37

Informační systém generelu      38

Moderní informační systém je nejlepší

investicí do budoucna    39

Svahové sekačky Spider a údržba vodojemů       40

Karel Frank
Nakládání s kaly z ČOV – informace ze semináře SOVAK ČR      41

Jaroslav Hlaváč
Užitečná příručka pro vlastníky a provozovatele vodovodních sítí            45

Kvalitu pitné vody je třeba chránit v budovách – i před budovami  46

Ladislav Jouza
Dovolená          48

Marcela Zrubková
Zpráva ze zasedání EUREAU – komise EU2 pro odpadní vody, únor 2015     49

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…         51

 

4/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Čistírna odpadních vod ve Starém Plzenci.
Provozovatel:
VODÁRNA PLZEŇ a. s.

Martin Košek
Odvádění odpadních vod ve Starém Plzenci       1

Jan Plechatý
Operační program Životní prostředí – včera, dnes a zítra          5

Jiří Hruška
Posláním inspekce je zlepšování stavu životního prostředí
– rozhovor s ředitelem České inspekce životního prostředí Ing. Erikem Geussem, Ph. D.    8

Jana Šenkapoulová
Technické požadavky v zadávacích podmínkách kanalizačních staveb          10

Jan Toman
Technická novela zákona o veřejných zakázkách a připravovaný nový zákon o veřejných zakázkách  13

Novinky ve světě dálkových odečtů READy Suite    14

Usnesení vlády České republiky ze dne 9. února 2015 č. 86 s přílohou     16

Miroslav Kos
Benchmarking základem rámce koncepčního řešení regulace vodárenství           18

Jiří Šťastný, Jiří Kašparec
Dispečink VaK Mladá Boleslav jako nástroj pro řízení mimořádných situací             20

Vojtech Dirner

20 let vodohospodářského a environmentálního studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava              23

Ponorné motory Franklin Electric – „Zajištění vody pro život“          24

Požadavky na materiály armatur pro pitnou vodu            26

Vladimír Pytl
Konference Financování vodárenské infrastruktury 2015       27

Ladislav Jouza
Vyšší příspěvky zaměstnavatelům v roce 2015       29

Ing. Miroslav Riegl osmdesátníkem       30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…          31

 

3/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Čistírna odpadních vod Klatovy.
Šumavské vodovody a kanalizace a. s.


Pavel Punčochář
Světový den vody 2015:
„Voda a udržitelný rozvoj“  1

Radka Hušková
Novela vyhlášky pro pitnou vodu, metodika stanovení
nerelevantních metabolitů   3

Aleš Krbec, Tomáš Jirout, Martin Dostál,
Karel Petera
Optimalizace systémů tlakových kanalizací
pomocí matematického modelování
jejich provozních stavů: hydrodynamický model potrubní sítě   6

Martin Vonka, Robert Kořínek
Komínový vodojem – funkce, konstrukce,
architektura   12

Vodohospodářská stavba roku 2014   17

Důsledky snižující se rychlosti
transformace dusičnanů v horizontech
podzemních vod   24

Zprávy z EurEau   28

Povrchové ochrany pro prodloužení
životnosti armatur   29

Vybrané semináře… školení… kurzy…
výstavy…   31
 

 

2/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Čerpací stanice Štítary.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Jiří Hruška
Ve vodním hospodářství je důležitá solidarita – rozhovor
s generálním ředitelem Vodárenské akciové společnosti, a. s., Ing. Lubomírem Glocem   1

Luboš Mazel
Úpravna vody Mostiště je po celkové rekonstrukci a doplnění technologické linky
ve zkušebním provozu   3

Antonín Stuhl
Skupinový vodovod Znojmo: zajištění kvality pitné vody je ve finále   6

Jiří Novák, Petra Oppeltová
Vodní dílo Vranov oslavilo 80 let   7

Pavel Punčochář
III. česko-izraelský vodohospodářský seminář v Praze a ve Vodňanech   11

Ladislav Jouza
Vyšší pokuty za porušování pracovněprávních předpisů   16

Svatopluk Šeda
Ohlédnutí za prvním ročníkem konference Podzemní vody ve vodárenské praxi 2014   18

Svatopluk Šeda
Pozvánka na konferenci Podzemní vody ve vodárenské praxi 2015   20

Renesance třmenových šoupátek v oblasti výroby pitné vody a čištění odpadních vod   21

Ondřej Beneš
Jednání představenstva EUREAU 24. 10. 2014, Sofie, Bulharsko   22

Nové funkce a vyšší výkon, to je nová generace inteligentních vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100   23

Jiří Wanner, Andrea Benáková, Lubomír Macek
Poznatky ze semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních vod   24

Josef Fiala
Recenze Komentáře k zákonu o vodovodech a kanalizacích   27

Kabely nepatří do vodovodní sítě    29

Rozšířené květnové vydání časopisu Sovak – prostor pro vaši inzerci před výstavou
VODOVODY–KANALIZACE 2015   30

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…   31

 

1/2015 - celé číslo ke stažení v PDF zde

titulní strana:
Čistírna odpadních vod Opava.
Provozovatel:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.


Miroslav Kos
Ohlédnutí za rokem 2014 v časopise Sovak   1

Marek Bereiter, Jiří Komínek
Malá vodní elektrárna Podhradí   3

Adriana Bednaříková, Martin Veselý
Podpora pracovních procesů u SmVaK Ostrava a. s. využitím GIS aplikace   6

Albín Dobeš, Halina Studničková,
Ignacio Castro Parrado
Dopad novely vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích do druhového členění nákladů
v kalkulacích regulovaných cen   10

Miroslav Klos
Provoz vodovodů a kanalizací v Babyloně – ohlédnutí za konferencí SOVAK ČR 2014   16

HELP DESK – komplexní přehled o řešení zákaznických požadavků!
S QI je to možné.   20

Společnost Kamstrup se připravuje na globální růst  21

Petra Oppeltová, Jiří Novák,
Zdeňka Jedličková, Markéta Drgová
Hodnocení vývoje jakosti surové vody v nádrži Vranov nad Dyjí   22

Odolnost šoupátek a hydrantů při manipulaci
ve vazbě na normu ČSN EN 1074-2     25

Jan Foller, Andrea Špačková
Využití volné kapacity kalového hospodářství a ČOV k přijímání externích odpadů
ke zpracování, rizika a výhody   26

Vybrané semináře… školení… kurzy…
výstavy…   31