Archiv časopisu Sovak 2016

12/2016 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císař­ském ostrově – Nová vodní linka.
Pražská vodohospodářská společnost a. s. 

Michal Dohányos, Josef Kutil, Jana Zábranská, Pavel Jeníček, Petr Čech
Trendy chování organických látek v čistírně odpadních vod       1

Kryštof Drnek
Generelní projekt nové čisticí stanice pro Velkou Prahu ve třicátých letech dvacátého století          7

Informační systém QI zjednodušuje komunikaci vodáren se zákazníky           10

Filip Wanner
V Hradci Králové se uskutečnila 14. konference Provoz vodovodů a kanalizací
         11

Poklopy z tvárné litiny  15

Ivana Weinzettlová Jungová
Pitná voda pro Trnovou         16

Ondřej Beneš
Jednání představenstva a valné hromady EurEau, 21. 9. 2016, Kodaň, Dánsko
    19

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu – EU1
         20

Petr Konečný
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku – EU3
         21

Z regionů    22

Martin Budiš
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze  24

Josef Nepovím
Problém podélného ukládání vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu
do silničních pozemků byl odstraněn      26

Jiří Hruška
Čtvrtstoletí časopisu Sovak
           27

Miloslava Melounová
Z konference ČSVH Povodně a hospodaření s vodou         28

Josef Nepovím
František Barák pětašedesátníkem        30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…         31

Rejstřík 2016      33

 

11/2016 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: Rekonstruovaná úpravna vody U Svaté Trojice v Kutné Hoře.
Vlastník a provozovatel: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a. s.

Kateřina Kvapilová
Rekonstrukce úpravny vody U Svaté Trojice    1

Karel Frank
Přehled vybraných informací ze Zprávy o stavu vodního hospodářství
České republiky v roce 2015           5

Věra Očenášková
Komunální odpadní vody obsahují i drogy a léčiva.
Odstraní je čistírny odpadních vod?         12

Vojtěch Doležal, Miroslav Kos, Libuše Kotilová, Jaroslav Pollert ml., Josef Šebek
Smart Regions a čistírny odpadních vod           14

František Kožíšek, Hana Jeligová
Převařování pitné vody při havarijních situacích v zásobování vodou         16

Nové výzvy v OPŽP      18

Josef Nepovím
Oprava a údržba vodovodních nebo kanalizačních přípojek uložených v pozemcích,
které tvoří veřejné prostranství          20

Jakub Rosypal
Elektronická evidence tržeb ve vodárenství
     22

Schvalovací dokumentace armatur pro pitnou vodu    23

Marek Coufal
Dřevěné dužinové potrubí      24

SWARM: inovativní varovný systém pro určení kvality povrchové vody            27

Z regionů    28

Radka Hušková, Hana Piskačová
Jednání komise laboratoří SOVAK ČR     30

Ing. Věroslav Žák pětaosmdesátníkem    31

Semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

10/2016 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Úpravna vody v Hradci Králové – část nové technologie

Pavel Král
ÚV Hradec Králové Orlice – provozní zkušenosti dva roky od rekonstrukce       1

Jana Říhová Ambrožová
Organoleptické závady pitné vody vyvolané přítomností geosminu
a 2-MIB v surových vodách        6

Jindřich Procházka, Jan Fafejta
Anaerobní stabilizace kalu u ČOV s kapacitou pod 10 000 EO    10

Filip Wanner
SOVAK ČR zahájil širokou diskusi o možnosti využití termochemických procesů
při zpracování kalů v čistírenské praxi
    14

Komplexní řešení pro přesné a spolehlivé měření spotřeby pitné vody    16

SmVaK: umíme nejen dodávat a čistit vodu!      17

František Kožíšek
Lisabonská charta – k čemu je to dobré?          18

Lisabonská charta – český překlad          18

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL – bezpečné a spolehlivé
spojení PE potrubí velkých průměrů         24

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL v zajímavých realizacích
– bezpečný spoj až do dimenze potrubí d 1 200 mm           25

Z regionů    26

BMH since 1991 – 20 let od první úspěšné obnovy kanalizačního potrubí
inverzní technologií Insak           28

HAWLE: kompletní řešení v nejvyšší kvalitě     29

TOPAZ® nový kanalizační systém z tvárné litiny        30

Semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

9/2016  – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: AČOV Tábor
Vlastník: Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

Kateřina Tebichová, Václav Fučík, Tomáš Roztočil
Rekonstrukce areálové čistírny odpadních vod Tábor  1

Rostislav Kasal, Evžen Porš, Jan Cihlář
Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování
regionů Hrádecko – Chrastavsko a Frýdlantsko pitnou vodou        4

Filip Wanner
Za zlepšením kvality pitné vody v Česku stojí investice i dobrá provozní praxe
       8

Lukáš Nohejl, Ladislav Baše
Nová právní úprava zadávání veřejných zakázek ve vodárenství         10

Ivana Jungová
Výjezdní zasedání komise pro čistírny odpadních vod     12

Technologie Nové vodní linky v Praze     13

Ivana Jungová
Zapomněli jsme, jaké funkce měla Trojská niva při rozlivech velkých vod
– rozhovor s architektem MgA. Markem Kundratou z Institutu plánování a rozvoje
hlavního města Prahy
  15

Luboš Stříteský, Radka Pešoutová, Vladimír Habr, Robert Hrich, Taťána Halešová
Projekt LIFE2Water na ČOV Brno-Modřice       18

Tomáš Mackuľak, Igor Bodík, Roman Grabic, Jozef Tichý, Paula Brandeburová
Správanie sa drog a liečiv v anaeróbnych podmienkach čistiarne            22

Omezení ztrát pitné vody       25

Z regionů    26

Lenka Fremrová
Jednání odborné komise pro technickou normalizaci a nové normy ve vodárenství         28

Monika Vrabcová
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů       29

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…          31

 

7-8/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Vodojem Ocmanice.
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Iva Šebková
Klademe důraz na moderní technologie a spolupráci s obcemi
Rozhovor s generálním ředitelem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Ing. Lubomírem Glocem          1

Jaroslav Hedbávný
Netradiční využívání vodárenských objektů      3

Ondřej Beneš
Chystané změny v regulaci vodohospodářského oboru     5

Radek Hospodka
Komentář k příspěvku Ing. O. Beneše Chystané změny v regulaci vodohospodářského oboru      7

Ivana Jungová
Novinky v zákoně o veřejných zakázkách        8

Vladimíra Škopová, Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková, Jaroslav Bytrianský
Nárůst biofilmů na materiálech ve styku s vodou určenou k lidské spotřebě           9

Ján Ilavský, Danka Barloková, Karol Munka
Odstraňovanie antimónu z vody sorpčným materiálom GEH pri rôznych výškach náplne filtra     13

Petr Sýkora
Harmonizace právních předpisů a technických norem v oblasti metrologie 
– zaměřeno na vodoměry a Smart metering      17

Ivana Jungová
Hříchem je pořádně se nezamyslet, co by s věžovým vodojemem bylo možné provést
Rozhovor s Ing. Robertem Kořínkem, Ph. D., vědeckým pracovníkem VÚV TGM, v. v. i.
        18

135 let tradice výroby v Jihomoravské armaturce      23

Josef Nepovím
Problematika podélného ukládání vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu v souvislosti
se zvláštním užíváním pozemních komunikací           24

Šárka Jiroušková
Industriální klenot uprostřed Evropy – stará čistírna odpadních vod Praha 1906           26

Praktické využití potrubí z tvárné litiny pro bezvýkopové technologie zajišťuje kvalitu realizace
a nejdelší životnost potrubních sítí      28

Michal Dohányos
Počátky a rozvoj anaerobie  30

Filip Wanner
Konference Pitná voda 2016           39

Tomáš Hloušek
Jednání komise SOVAK ČR pro úpravny vody v Táboře    40

Moderní informační systém je nejlepší investicí do budoucna      41

Lenka Kozlová
Úspěšná spolupráce vodárenských společností a města  42

Aktuální dotace    46

Miroslav Klos
V Brně se diskutovalo o obnově vodohospodářské infrastruktury         47

Ondřej Beneš
Valná hromada a představenstvo EurEau         50

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1            51

Modernizácia dvoch najväčších čistiarní odpadových vôd na Slovensku       52

Ladislav Jouza
Dovolená bez souhlasu zaměstnavatele           54

Josef Nepovím
Osazování podružných vodoměrů – právo nebo povinnost vodárenských společností?  56

Filip Wanner
Seminář Voda v krajině          57

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy...      59

 

6/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: Vodojem v Chrudimi
Vlastník: Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
Provozovatel: Vodárenská společnost Chrudim, a. s.

Josef Hrad
Kvalitnější vodárenská infrastruktura na Chrudimsku    1

Tomáš Mackuľak, Paula Brandeburová, Anna Grenčíková, Lukáš Žemlička, Jozef Tichý,
Igor Bodík, Roman Grabic, Ľubomír Kišš
Možný prienik liečiv a drog zo stabilizovaného kalu priamo do rastlín          4

Milan Beran
Metrologie ve vodárenství      6

Milena Tomešková
Zákon o registru smluv           8

Ondřej Beneš, Milan Lánský, Jiří Wanner
Co se skrývá v novém nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o vypouštění odpadních vod do vod povrchových?  10

Miroslav Kos
Pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označením CE na trh           14

Jan Plechatý
Informace o valné hromadě Svazu vodního hospodářství ČR           15

Ladislav Jouza
Skončení pracovního poměru dohodou  16

Ivana Jungová
Podnítili jsme zájem o vodu z kohoutku – rozhovor s RNDr. Marcelou Dvořákovou, ředitelkou komunikace a marketingu 
      18

Ivana Jungová
Anketa – Jakými vzdělávacími a propagačními aktivitami oslovujete veřejnost,
připravujete speciální akce pro děti? Spolupracujete se základními školami?        20

Jitka Kramářová
Zásobování Českých Budějovic vodou na videoprojekci  24

Close-Fit-Lining v citlivém chráněném území – rekonstrukce potrubí metodou šetrnou k životnímu prostředí          26

Jiří Wanner
Podpora mladých odborníků            29

Milan Kalina
Navždy nás opustil Ing. Jiří Hoffmann      30

Karel Frank
Laboratoře v novele vodního zákona       30

Poprvé byla provedena celosvětová inventura zásob podzemních vod  31

 

5/2016 - celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: Úpravna vody Příkrý.
Vlastník: Vodohospodářské sdružení Turnov

Milan Hejduk
Modernizace úpravny vody pro Semilsko a osvěta na Turnovsku           1

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Jakost pitné vody dodávané veřejnými vodovody v České republice v roce 2014          5

Jana Zábranská, Michal Dohányos, Ladislav Paclík, Josef Kutil
Problémy s amoniakálním dusíkem v anaerobní technologii
a čistírenské lince – možnosti řešení  9

Zpětné armatury ve vodohospodářských potrubních systémech  13

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR   14

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2016     17

Ivana Jungová
Média by měla dát prostor i dobrým zprávám – rozhovor s RNDr. Petrem Kubalou       20

Jan Plechatý
Vyhlášení vítězných staveb soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015            22

Ivana Jungová, Marie Nehasilová, Ondřej Nehasil
Hospodaření se srážkovou vodou            28

Marek Coufal
Konference Voda Zlín 2016  30

 

4/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Podzemní ČOV Pec  pod Sněžkou

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
(Foto: Milan Lhoták)

Ivana Jungová
Bezvýkopové technologie jsou vhodné na delší úseky bez přípojek – rozhovor s ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., Ing. Josefem Moravcem       1

Ondřej Pavlík
Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic      3

Moderní sanace potrubí bez výkopu       9

Miroslav Kos
Aerobní nebo anaerobní stabilizace kalu u komunálních čistíren odpadních vod
od 10 000 do 25 000 EO?  12

Značka Kamstrup – inovativní řešení pro měření spotřeby vody a optimalizaci provozu sítě        16

Václav Kutil, Pavel Fialka

Zkušenosti a poznatky z projektování a provozování kalového a plynového
hospodářství za posledních 25 let          18

Na konferenci VODA Zlín 2016 zaujalo…       23

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EUREAU pro pitnou vodu EU1    24

Ivana Jungová
Rozhovor s předsedou komise Ing. Milanem Míkou      26

Informace pro členy SOVAK ČR  27

Hodnocení hospodaření se srážkovými vodami v sídlištích       28

Nová odborná publikace: Čerpadla         30

Ondřej Beneš
Jednání skupiny Voda (EP Water) Evropského parlamentu s tématem
oběhového hospodářství (Circular Economy)      31

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

 

3/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

titulní strana:
Úpravna vody v Hradci Králové
Vlastník: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Provozovatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Pavel Loskot
Vodárenská soustava východní Čechy – vysoká zabezpečenost v dodávkách
pitné vody pro půl milionu obyvatel na východě Čech         1

Jiří Wanner
Terciární čištění odpadních vod s cílem jejich opětovného využívání       4

Prohlášení o shodě, vlastnostech u vodárenských armatur        8

Vodárenský problém SVS aneb jak zajistit vodu bez vody     9

Josef Reidinger, Kateřina Hánová
Druhé plány povodí a první plány pro zvládání povodňových rizik
na území České republiky schváleny     12

Jan Plechatý
Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2015      14

160 let výroby a vývoje produktů z litiny pro vodovody a kanalizace    24

HENNLICH: V dávkování se vyznáme    25

Pavel Chudoba
Anaerobní stabilizace – klíčový faktor k dosažení energeticky soběstačné ČOV       26

Josef Nepovím
Koncepce ochrany proti suchu a osvobození od povinnosti platit
za odvádění srážkových vod          29

Ivana Jungová
Dvě stě padesát expertů ve čtrnácti komisích     30

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

Příloha (samostatně neprodejná): 
Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

 

2/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: 
Zaměstnanec společnosti SmVaK Ostrava na Úpravně vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí,
kam přitéká surová voda z údolní nádrže Šance

Marek Bereiter, Michal Chromík
SmVaK Ostrava: Rekonstrukce strojně-technologického zařízení Úpravny vody v Podhradí pokračuje
i v roce 2016        1

Miroslava Goňo, Pavel Petrovský, Richard Játi
Malé vodní elektrárny provozované u společnosti SmVaK Ostrava a. s.        4

Marek Síbrt
Anatol Pšenička: „SmVaK je stabilní firma s potenciálem růstu“ – rozhovor s generálním ředitelem společnosti        7

Karel Frank
Majetková a provozní evidence – informace ze semináře SOVAK ČR     9

Jakub Jura
Inteligentní řízení tlakové kanalizace      11

František Barák
Úhel pohledu       16

Pronikání dusičnanů do podzemní vody a možnosti jejich odstraňování       18

Od- a zavzdušňovací ventily a snížení rizik provozních poruch při čerpání vody        23

Josef Máca, Milan Rataj, Ludvík Nesnídal, Zdeněk März
Vývoj energetické bilance ČOV II Plzeň          24

Miroslav Kos
Oběhové hospodářství – návrh akčního plánu EU – hlavní body týkající se oboru VaK          27

Ladislav Jouza
Promlčení a zánik práva v pracovněprávních vztazích      28

Společnost Kamstrup nabízí nové sekční vodoměry  29

Iva Šebková
Zvítězili jsme v soutěži o Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost       31

Vybrané semináře… školení… kurzy… výstavy…    31

 

1/2016 – celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Úpravna vody Bedřichov po rekonstrukci.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Bohdan Soukup
Úvodník      1

František Barák
Přání do nového roku  2

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.      3

Stárnoucí zaměstnanci? Handicap nebo deviza           3

Lubomíra Mejstříková
Automatizace analýz v laboratoři Útvaru kontroly jakosti Severočeských vodovodů
a kanalizací, a. s.          4

Michal Dohányos
Konference ANAEROBIE 2015    7

Lenka Fremrová
Nové normy pro analýzu vody        9

Armatury z tvárné litiny PAM           12

Jana Šenkapoulová
Problematika financování obnovy infrastruktury u malých obcí  13

Miroslav Kos
Čistírenský kal – obnovitelný zdroj pro výrobu paliva a hnojiva    16

20 let novodobé historie JMA        21

Pavel Novák, Antonín Zajíček, Petr Fučík, Tomáš Hejduk,
Petr Kvapil, Romana Šuráňová, Irena Šupíková, Jiří Fiedler
Nové metody detekce pesticidních látek ve zdrojích pro pitnou vodu,
jejich hodnocení a eliminace          22

Pavel Rubeš
Budoucnost patří mazaným aneb právní aspekty
chytrých vodovodů a vodoměrů          27

Ludvík Koumar, Miroslav Kos
Vzpomínka na Ing. Jiřího Ježka     29

JUDr. Ludmila Žaludová        29

Odešel Ing. Vladimír Pytl      30

Světový den vody 2016 – informace o přípravě  30

Oldřich Vlasák
Novoroční vykročení    31

Vybrané semináře… školení… kurzy…výstavy…    31