Archiv časopisu Sovak 2017

12/2017 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích

Jana Bábíková

V Českých Budějovicích dalších deset let s ČEVAK           1

Filip Wanner

Ostrava hostila konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2017           4

Vladimír Havlík

Změna režimu proudění homogenních nenewtonských suspenzí        10

Ondřej Beneš

Valná hromada a představenstvo EurEau ve Španělsku    14

Radka Hušková

Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Bilbau      16

Výsledky měření: Rok 2017 byl plný úspěchů            18

Miroslav Pfleger

PAM tools  19

Proces sanace vodojemu v Německu      20

Z regionů    24

Josef Reidinger, Jana Tejkalová

Konference k připomenutí mimořádných povodní v České republice  26

Partnerství SOVAK ČR s Hospodářskou komorou ČR         28

Jednoduché řešení pro od- a zavzdušňovací ventily           29

Alena Nižnanská

Sedmá konference Hydroanalytika 2017          30

Rejstřík 2017        33

 

11/2017 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. – správní budova a čerpací stanice Vsetín-Ohrada

Michal Korabík, Jan Ručka, Markéta Rajnochová, Tomáš Sucháček

Změny způsobu dezinfekce pitné vody ve Vsetíně    1

Filip Wanner

Je voda v České republice dražší než v Izraeli?        6

Vladimír Havlík

Laminární proudění homogenních nenewtonských suspenzí      12

Josef Nepovím

Placení náhrad při ukládání vodovodů a kanalizací do silničních pozemků     16

Zástupci SOVAK ČR a CzWA podepsali Memorandum o spolupráci  19

Katarína Šimovičová, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Mária Valičková

Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu    20

Z regionů    24

Právě teď: Kamstrup mění budoucnost vodárenství           26

Komunikační strategie v krizových případech  27

Jaroslava Kračúnová, Zdeněk Horáček

GDPR v oblasti vodárenství  29

Internet věcí (IoT): Velké téma i ve vodárenství         31

 

10/2017 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Úpravna vody Podhradí (SmVaK Ostrava a. s.) a Ústřední čistírna odpadních vod Ostrava-Přívoz (OVAK a. s.)

Kateřina Dančová, Peter Ostrák

Projekt Smart Metering – využití moderních technologií ve prospěch OVAK a. s. i zákazníka          1

Roman Bouda

Zkušenosti ze sanací akumulačních prostor     5

Vývoj v českém vodohospodářství směřuje k energeticky efektivním a inteligentním sítím     10

Pavel Punčochář

O náplni a významu „Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky“ k zajištění vodních zdrojů    11

HAWLE: řešení na míru v nejvyšší kvalitě        20

První rekonstrukce revizní šachty metodou Vertiliner v ČR!        22

Přenos dat z inteligentních vodoměrů a senzorů do systému AMR      23

Josef Nepovím

Další výjimka z povinnosti zpoplatnění za odvádění srážkových vod  24

Nízkoteplotní pásové sušárny kalů STC            26

Miroslav Kos

Vyhláška č. 237/2017 Sb. – čistírenské kaly při výrobě organických hnojiv a substrátů          27

Marek Coufal

Skleněné vodovodní potrubí           28

Internet věcí aneb nové přenosové technologie ve vodárenství            32

Podzemní hydranty – je cena opravdu nejdůležitější parametr?           33

Z regionů    34

Recyklace fosforu a její perspektivy         36

EUTIT – od Trojské ke stokám malých profilů            39


9/2017 – celé číslo ke stažení v PDF zde
itulní strana: Úpravna vody Bedřichov. Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Ladislav Rainiš, Tomáš Bajer

Úpravna vody Bedřichov slaví 30 let provozu  1

Monika Stehnová

ČOV Benecko-Štěpanická Lhota    4

Filip Harciník, Pavel Loužecký, Jiří Wanner

Sledování procesu nitrifikace v regenerační zóně ČOV Ústí nad Labem-Neštěmice         9

Kontinuální monitoring kvality pitné vody: společnost Kamstrup nabízí rychlý a přesný senzor         13

Milan Lindovský, Jiří Kašparec

Kybernetická a provozní bezpečnost vodárenských dispečinků            14

Josef Ondroušek

Čtvrtstoletí odborné komise bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany         18

Pavel Novák, Irena Šupíková, Antonín Zajíček, Petr Fučík, Štěpán Marval, Tomáš Hejduk

Sanace zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou ovlivněných pesticidy      19

Miroslav Kos

Doporučení HELCOM k nakládání s kaly          24

Informační systém QI ve VaK Vyškov: Řídíme společnost z mobilu     26

Informační systém QI ve vodárenství      27

Z regionů    28

Nová koncepce turbodmychadel AERZEN       30

 

7-8/2017 – celé číslo ke stažení v PDF zde

Titulní strana: Čistírna odpadních vod Žebrák. Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.

Jiří Paul, Jitka Svobodová, Petra Pašková
ČOV Žebrák – intenzifikace a rekonstrukce čistírny na citlivém recipientu    1

Rostislav Kasal, Tomáš Grim
Zkušenosti z přípravy a realizace vodovodního přivaděče realizovaného v rámci projektu Zásobování Mníšeckého regionu pitnou vodou  6

Petra Hrušková, Jiří Paul, Petr Dolejš, Pavel Dobiáš, Tomáš Brabenec
Mikrofiltrace na ÚV Trnová – první zkušenosti v reálném provozu        9

Miroslav Kos
Regionální zpracování čistírenských kalů         14

Ivana Weinzettlová Jungová
20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2017          18

Soutěž o nejlepší exponát ZLATÁ VOD-KA 2017     24

Soutěž o nejlepší expozici 2017     25

15. ročník Vodárenské soutěže zručnosti         27

Fotosoutěž VODA 2017         28

(Ucelený blok k výstavě v .pdf formátu k dispozici zde)

Hana Nečasová
Prognózy na další desetiletí: sucho, vysoké teploty i jiný charakter krajiny – rozhovor s prof. M. Trnkou 32

Budoucnost vody je na vodě           35

Richard Bábíček
Plně automatizovaná čistírna odpadních vod  37

Jan Hrabák, Jakub Rosypal
Výzvy a nové povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů    42

Josef Reidinger
20 let od katastrofálních povodní na území České republiky  46

Vodovodní přivaděč Jabloňák DN 200 v délce 136 m        49

Z regionů    50

Ivana Weinzettlová Jungová
Informační servis vodárenských společností    53

Milena Jačková
Zpravodaj akciové společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav    54

Filip Wanner
Seminář Fakta o vodě  56

Ivana Weinzettlová Jungová
Počítáme s vodou         60

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1          62


6/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde 

Titulní strana: Pokládání vodojemu ve Zdětíně před jeho generální opravou. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Jiří Šťastný
Opravy věžových vodojemů Hydroglobus             1

Tomáš Žitný
Odkanalizování obcí v povodí Jizery        5

Tomáš Zahrádka
Setkání odborné komise SOVAK ČR pro úpravny vody             6

Tomáš Zahrádka, Pavel Otta
Den otevřených dveří na ČOV II Mladá Boleslav a na Úpravně vody Rečkov         7

Valná hromada Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR 2017        9

Lukáš Nohejl, Tereza Synáčková
Problematika spoluvlastnictví u odběratelských smluv 11

Lucie Fochtová, Ludvík Rutar
Ice Pigging – čištění potrubí ledovou tříští
     14

Jiří Hruška
Ice Pigging v praxi – rozhovor s Ing. Lucií Fochtovou z Ostravských vodáren a kanalizací a. s
.               18

Filip Wanner
Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod  20

Kamstrup na výstavě Vodovody–kanalizace: Díky za skvělou zkušenost!           24

Odolnost šoupátek a hydrantů při manipulaci ve vazbě na normu ČSN EN 1074-2  25

Z regionů             26

Jaroslav Jásek
Výrobci vodoměrů v hlavním městě Praze do poloviny 20. století    28

Miroslav Kos
Výsledky průzkumu EurEau k nakládání s čistírenskými kaly
 30


5/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: LIFE2Water – pilotní ultrafiltrační jednotka. ČOV Brno-Modřice, Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.   

Radka Pešoutová, Luboš Stříteský, Josef Šebek, Vladimír Habr, Robert Hrich, Taťána Halešová
Projekt LIFE2Water             1

Filip Wanner, Ondřej Beneš
Seminář SOVAK ČR Udržitelné nakládání s čistírenskými kaly ve světle nové odpadové legislativy            3

Doprovodný program výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2017           6

Vodárenská soutěž zručnosti        9

ZLATÁ VOD-KA 2017 – soutěž o nejlepší exponáty 20. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2017         9

Fotosoutěž VODA 2017      9

Efektivní ochrana čerpadel hlídacími relé firmy TELE-Haase    10

Vývoj trubních systémů z tvárné litiny malých profilů           12

Kónické elektrospojky KM XL        14

Pozvánka: Kamstrup na výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2017           15

DHI představuje SYNGISMO         17

Jana Říhová Ambrožová
Proběhla konference Vodárenská biologie 2017              19

Miroslav Kos
Německá vláda schválila znění nové vyhlášky o čistírenských kalech    21

Filip Wanner
Praktické poznatky z optimalizací provozů komunálních ČOV    22

Yveta Kožíšková, František Kožíšek
Varující případ amerického města Flintu            24

Pavel Adler
XXI. mezinárodní vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2017        28

Miroslav Kos
Odpadní voda: nevyužitý zdroj      30

Vídeňská čistírna odpadních vod vyrobí více energie, než sama spotřebuje          31

Ivana Weinzettlová Jungová
Světový den vody     33

Z regionů – SDV 2017 v regionech         34

Petr Sýkora, Petr Kocourek, Jana Šenkapoulová
Odešel Ing. Michal Dolejš  38


4/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana: Mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Blatnička po rekonstrukci. Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.

Jiří Hruška
Skupinový vodovod Horňácko je mojí srdeční záležitostí – rozhovor s RNDr. Pavlem Koubkem, CSc., ředitelem společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s.
  1

Jan Plechatý
Představení staveb přihlášených do soutěže Vodohospodářská stavba roku 2016
 5

Férové rozúčtování spotřeby vody          11

Andrea Benáková, Jiří Wanner
Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou     12

Marie Vojtíšková, Elena Monge Ruíz, Vladimír Sýkora, Pavel Jeníček
Vliv post-aerace na kvalitu anaerobně stabilizovaného kalu        15

Jan Plechatý
Setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 2017
      19

Karel Plotěný
Semináře o anaerobii a léčivech v odpadní vodě      25

Z regionů    26

Dagmar Koželuhová
Financování obnovy vodárenských věží a dalších objektů průmyslového dědictví        28

Informace o studijním programu Provozovatel vodovodů a kanalizací       31

Semináře... školení... kurzy... výstavy...  31


3/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde

titulní strana:
Nově vystrojená čerpací stanice Podmračí pro Skupinový vodovod Benešov-Sedlčany. 
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Rostislav Kasal, Stanislav Typner
Zkušenosti z přípravy a realizace vodovodního přivaděče Skupinový vodovod Benešov–Sedlčany         1

Pavel Punčochář
„Odpadní voda“ – motto Světového dne vody v roce 2017          8

Filip Wanner
Konference Financování vodárenské infrastruktury        10

Miroslav Kos
Farmaceutické látky v čistírenských kalech         14

Miroslav Kos
Rakousko rozhodne o zákazu přímého používání kalů a povinném získávání fosforu z čistírenských kalů  17

Montážní vložky – neprávem podceňované armatury          18

Radka Hušková
Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1
    19

Status quo rozšiřování čistíren odpadních vod o další stupeň pro cílené odstraňování stopových látek         22

Jak zredukovat úniky vody a ušetřit?       27

Z regionů    28

Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací           30

Provozní životnost, bezpečnost a spolehlivost potrubí NATURAL z tvárné litiny        31

Biokoroze potrubních systémů a staveb           32

Jaroslav Hlaváč
Vzpomínka na profesora Vojtěcha Mencla       34

Ondřej Beneš, Filip Wanner
Slovensko preferuje centrální způsob čištění odpadních vod
 35

 

2/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde

titulní strana:
ČOV Ivanovice na Hané.
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.

Karel Hájek
ČOV Ivanovice na Hané         1

Daniel Weyessa Gari, František Kožíšek
Rok 2015 – změna v jakosti dodávané pitné vody?       3

Tomáš Sucháček, Ladislav Tuhovčák, Jan Ručka
Možnosti srovnání vodárenských systémů a provozovatelů      9

Petr Vašek, Radka Hušková, Bohdana Tláskalová, Simona Pytlová
Zhodnocení Národního akčního plánu udržitelného používání pesticidních látek           13

Měření spotřeby vody: Přesnost je klíčová        17

Filip Wanner
Profesor Drewes přednášel na VŠCHT
      19

Blanka Marvanová
Historie dobříšského vodovodu a kvalitní pitná voda i do budoucna
          20

Z regionů    22

Metabolity chloridazonu v podzemní vodě na Dolním Rýnu – úroveň koncentrace,
příčiny a omezení používání            24

Miroslav Kos
Novela německé normy DWA-A 131 pro navrhování biologických čistíren        29

Jiří Stara, Milan Drda, Jiří Paul
Seminář technické hydrobiologie v Žirovnici  30

Vybrané semináře... školení... kurzy... výstavy...           31

1/2017 celé číslo ke stažení v .pdf zde

Titulní strana:
Bloky membránových modulů v hale ultrafiltrace karlovarské úpravny vody.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.

Bohdan Soukup
Úvodník
     1

Josef Drechsler, Jiří Doubrava, Zdeněk Frček
Ultrafiltrace na karlovarské úpravně vody          3

Zdeněk Frček, Josef Drechsler
Sušení kalů na ČOV Karlovy Vary, Drahovice  7

Petr Kelbich, Marek Červenka, Bohdana Tláskalová, Zuzana Nováková
Hygienické zabezpečení pitné vody chlornanem sodným vyráběným
elektrolýzou solanky v areálu Flora          11

Josef Ondroušek
Z jednání odborné komise BOZP a PO   16

Ivana Jungová
Prožíváme jednu z nejsušších period novodobé historie
– rozhovor s prof. Ing. Zdeňkem Žaludem, Ph. D.
     18

15. Vodohospodářský tenisový turnaj      20

S Kamstrupem do nového roku       21

František Pavlík a kol.
Generel vodního hospodářství krajiny České republiky
– kombinované posouzení nebezpečí sucha, povodní z přívalových srážek a eroze půdy     22

Z regionů    26

Těžká protikorozní ochrana ve vodohospodářství    28

Josef Nepovím
Nová právní úprava problematiky použití upravených kalů na zemědělské půdě     29

Vybrané semináře... školení... kurzy... výstavy...           31

Vyhlášení fotosoutěže VODA 2017          3. strana obálky