Archiv zpráv EurEau 2015–2020

Zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 23.–24. ledna 2020

Dne 14. 5. 2020 proběhlo online zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 a podrobnosti z projednávání připravili Ing. Filip Wanner, Ph.D. a Ing. Marcela Zrubková, Ph.D. v článku pro časopis Sovak Zpráva z květnového zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2

Ve dnech 23.–24. ledna 2020 se uskutečnilo v irském Dublinu zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 a podrobnosti z projednávání přinesl v textu Zpráva ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2 v Irsku Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Zasedání představenstva a valné hromady EurEau 24.–25. 10. 2019 a komise EurEau pro odpadní vody EU2 a pro pitnou vodu EU1 v Rumunsku 23.–24. 10. 2019 

Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili informaci z říjnových zasedání, kterých se zúčastnili. Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., z jednání představenstva a valné hromady EurEau, Ing. Radka Hušková ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a Ing. Filip Wanner, Ph.D., ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2

Zasedání představenstva a valné hromady EurEau 23.–24. 5. 2019 a komise EurEau EU1 16.–17. 5. 2019 a EU2 9.–10. 5. 2019

Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili informaci z květnových zasedání, kterých se zúčastnili. Ing. Ondřej Beneš, Ph. D., MBA, LL. M., z jednání valné hromady a představenstva EurEau v Německu, Ing. Radka Hušková ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a Ing. Marcela Zrubková, Ph. D., ze zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2

Zasedání představenstva a valné hromady EurEau, 8.–9. 11. 2018 a kongres EurEau, 7.–9. 11. 2018

V Limassolu na Kypru se konalo zasedání představenstva a valné hromady EurEau ve dnech 8.–9. 11. 2018 a kongres EurEau ve dnech 7.- 9. 11. 2018, v rámci kongresu probíhala individuálně zasedání jednotlivých pracovních skupin, další část byla společná pro všechny účastníky a byla zaměřena na inovativní řešení ve vodním hospodářství. Více se dozvíte v Zápisu ze zasedání představenstva a valné hromady EurEau a Zprávě ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1.  

Zasedání komise EurEau pro pitnou vodu (EU1), 24.–25. 5. 2018

Ve dnech 24.–25. 5. 2018 se konalo jednání komise EU1 pro pitnou vodu ve městě Soluň (Řecko). Jednání se zúčastnilo 28 členů EU1 z 28 členských států, Jos van den Akker – koordinátor EU1, za sekretariát EurEau byla přítomna Carla Chiaretti a generální sekretář Oliver Loebel. Zasedání Valné hromady a představenstva EurEau proběhlo ve dnech 17.–18. 5. 2018 v Římě. Na obou jednáních byli přítomni zástupci SOVAK ČR a zprávu si můžete přečíst zde

Zasedání komise EurEau pro pitnou vodu (EU1), 1.–2. 3. 2018  

Ve dnech 1.–2. března se v letošním roce uskutečnilo první jednání komise EU1 pro pitnou vodu ve městě Hamar (Norsko). Jednání se zúčastnilo 35 členů EU1 z 28 členských států, Jos van den Akker – koordinátor EU1, za sekretariát EurEau byla přítomna Carla Chiaretti a Bertrand Vallet, jednání se účastnil prezident EurEau Bruno Tisserand. Více se dozvíte v článku od zástupkyně SOVAK ČR v EurEau od Ing. Radky Huškové zde.

Zasedání komise EurEau pro odpadní vody (EU2), 25.–26. 1. 2018

Ve dnech 25.–26. 1. 2018 se ve Stockholmu (Švédsko) uskutečnilo jednání komise EurEau – EU2 (komise pro odpadní vody), které bylo organizováno švédskou vodárenskou asociací Svenskt Vatten. Více se dozvíte v článku od zástupkyně SOVAK ČR v EurEau Ing. Marcely Zrubkové, Ph.D., zde.

EurEau kongres 2017

Španělské město Bilbao hostilo ve dnech 18.–20. 10., u příležitosti 50 let od založení EurEau, EurEau kongres 2017, jehož součástí byla oddělená jednání všech odborných komisí, jednání odborných pracovních skupin, jednání představenstva EurEau a společné jednání všech přítomných k udržitelnému rozvoji vodního hospodářství. V časopise Sovak č. 12/2017 byly v souvislosti s uvedenými jednáními zveřejněny články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, a to od Ing. Ondřeje Beneše, Ph.D., MBA, LL. M. – Valná hromada a představenstvo EurEau ve Španělsku a od Ing. Radky Huškové – Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Bilbau.

Zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1 v Dublinu

Další jednání komise  pro pitnou vodu EU1 proběhlo ve dnech 15.–16. 6. 2017 v irském Dublinu, kterého se zúčastnilo 35 členů EU1 z 28 členských států. Text od Ing. Radky Huškové, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, vyšel v letním dvojčísle 7-8/2017.

Ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu EU1

V Lausanne ve Švýcarsku proběhlo ve dnech 2.–3. 2. 2017 jednání komise EU1 pro pitnou vodu za účasti třiceti čtyř členů EU1 z dvaceti sedmi členských států. Článek o tomto jednání od Ing. Radky Huškové, předsedkyně odborné komise laboratoří SOVAK ČR, zveřejnil časopis Sovak v březnovém čísle. 

Aktuálně ze zasedání komisí EurEau a jednání představenstva a valné hromady EurEau

V prosincovém čísle časopisu Sovak byly zveřejněny tři články od zástupců SOVAK ČR v EurEau, od Ing. Ondřeje Beneše, Ph. D., MBA, LL. M. Jednání představenstva a valné hromady EurEau, 21. 9. 2016, Kodaň, Dánsko, od Ing. Radky Huškové Česká republika Zpráva ze zasedání komise EurEau pro pitnou vodu – EU1 a od Ing. Petra Konečného, MBA Zpráva ze zasedání komise EurEau pro legislativu a ekonomiku – EU3.   

 

Příprava plenárních zasedání odborné skupiny Voda Evropského parlamentu

Pod předsednictvím Esther De Lange jsou se chystají další dvě veřejná zasedání odborné skupiny Voda Evropského parlamentu. Zasedání jsou organizována ve spolupráci s evropským vodohospodářským sdružením EurEau, kde je SOVAK ČR členem. Prvním zasedáním je veřejné zasedání k tématu Voda a zaměstnanost v září tohoto roku. Vlastní předmět jednání reaguje na stále rostoucí významu sektoru vodohospodářských služeb z pohledu zaměstnanosti a to nejenom v rámci Evropské unie. Níže uvedený graf z dílny Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation) jasně ilustruje odliv zaměstnanců z tradičních sektorů, jako je zemědělství do sektoru služeb v rozvinutých ekonomikách a sektoru průmyslu v rozvíjejících se ekonomikách.

Zaměstnanost a vodohospodářský sektor 2015​, Zdroj: IWO (2015)   ​

Tématu zaměstnanosti a vazbě na vodohospodářské služby se věnovala i letos publikovaná zpráva Organizace spojených národů Water and Jobs (dostupná na www.unesco.org). Zpráva mimo jiné uvádí, že až 1,5 miliardy obyvatel na Zemi pracuje v činnostech, které jsou významně na vodním hospodářství závislé. Tato zpráva je určitě zajímavá i pro budoucí zaměstnance vodohospodářského oboru v České republice, kde zatím přetrvává zájem o vysokoškolská studia „měkkých“ věd na úkor oborů technických, ale tato situace se určitě v budoucnosti změní právě s ohledem na rostoucí poptávku po odbornících z „malé“ i „velké“ vody. Vlastní výstupy ze zprávy OSN budou zařazeny na jednání odborné skupiny, kde vystoupí řada odborníků ze strany OSN, Evropského parlamentu nebo EurEau.

Návazné zasedání skupiny Voda v Evropském parlamentu je plánováno na 6. prosince 2016 s tématem Voda a přizpůsobení se změně klimatu a opět reaguje na rostoucí význam adaptačních opatření ve vodohospodářském sektoru i potřebným strukturálním opatřením. Podrobný program obou zasedání i možnost registrace účasti na vlastním jednání budou dostupné zde.

Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Změna na pozici generálního sekretáře

Oliver Loebel byl s platností od 18. 4. 2016 zvolen výkonným výborem EurEau do pozice generálního sekretáře. Po ukončení stávajícího pracovního poměru v říjnu vstoupí do nové funkce v EurEau, kde nahradí dočasného generálního sekretáře Neila Dhota z UK. Neil bude dále pokračovat jako člen pracovní skupiny Water lobby.

Logo EurEau

Hodnocení za rok 2015

Rok 2015 znamenal pro asociaci EurEau změnu z pohledu organizace vedení, neboť od 13. 4. 2015 se stal generálním sekretářem Neil Dhot z anglické vodohospodářské asociace Water UK. Mezi jeho pracovní historii patří mimo jiné práce pro finančního regulátora FSA. Rok 2015 byl rokem volebním a novým předsedou EurEau se tak stal Bruno Tisserand, místopředsedy Claudia Castell-Exner a Carl-Emil Larsen. Do výkonného výboru byli zvoleni Anna Linusson, Sarah Mukherjee, Mircea Macri, Klara Szatkiewicz a Roberto Zocchi. Předsedou komise EU1 se stal Arjen Frenz, předsedou komise EU2 Jean-Pierre Silan a konečně předsedou komise EU3 Carl-Emil Larsen.

Zcela zásadní pro EurEau bylo schválení dlouhodobé strategie v roce 2015. Jedním z hlavních témat roku 2015 byla také revize Rámcové vodní směrnice, kde EurEau upozorňuje mimo jiné na nekoherenci plánovacích období s vlastní realizací opatření celého vodohospodářského sektoru, nedostatečnou vázanost největších znečišťovatelů vodního prostředí vodohospodářskou politikou, nedostatečnou kvalitu dat pro reporting a kontrolu zemědělství, absenci uplatňování principu nákladové návratnosti tarifů i to, že většina členských zemí Evropské unie nebude schopna dosáhnout požadavků na dosažení dobrého stavu vod ani do roku 2027.

Dále pokračovalo připomínkování a diskuze k směrnici o pitných vodách, a to zejména čl. 7.2 a 7.3. a byl také diskutován judikát Evropského soudního dvora ke „zhoršení stavu vodního útvaru“ dle článku 4 Rámcové vodní směrnice. Pokračovala diskuze nad rolí mikropolutantů, farmaceutických přípravků, veterinárních přípravků a znovuvyužití odpadních vod, kde se zvažuje či připravuje metodika regulace na úrovni Evropské komise a kde se EurEau aktivně účastnilo připomínkového řízení. Stranou nezůstalo ani téma vyhodnocování klimatických změn či stanovisko k řešení odlehčování z kanalizačních sítí nebo k benchmarkingu a transparentnosti vodohospodářských služeb v souvislosti s aktivitou Right2Water. Veškerá stanoviska a výstupy z jednání k jednotlivým problematikám jsou k dispozici pro členy SOVAK na stránkách EurEau.