Nabídka dezinfekce

Vytvořeno dne
12. Květen 2020
Zadavatel
Královéhradecká provozní, a.s.
Lokalita
Hradec Králové
Cena
70Kč/l bez DPH
Nabízíme alkoholový tekutý prostředek pro dezinfekci rukou a pokožky.
Dezinfekce může být dodána v 3l nebo 5l kanystrech.
Textovou část etikety naleznete níže. Bezpečnostní list dezinfekce a bližší informace poskytne Radim Staněk; radim.stanek@khp.cz; 602 288 406.

ETOX
Alkoholový tekutý prostředek
pro dezinfekci rukou a pokožky

Nebezpečí

Vysoce hořlavá kapalina a páry
Způsobuje vážné podráždění očí
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

Kapalný přípravek k hygienické dezinfekci rukou. Účinný proti virům.
Pouze pro vnější použití na zdravou kůži.
Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu.
Naneste na pokožku dlaně rukou. Pečlivě rozetřete a nechte působit 2 minuty. Neoplachujte.
Použití maximálně 10 krát denně.
Chraňte před tepelným a slunečním zářením!

Obsahuje: biocidní účinnou látku (PT1) ethanol 75g/100g
Skladování: v originálním obalu, při teplotě -10 0C/+25 0C.


Výrobce:
KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové, IČ: 27461211
+420 495 715 111


Máte zájem? Vyplňte formulář a inzerent se s Vámi domluví na detailech.

Vyplněním formuláře beru na vědomí Zásady zpracování osobních údajů SOVAK ČR.