Obálka čísla 7-8/2022 časopisu Sovak

Na titulní stránce je zachycena čistírna odpadních vod v Havířově, kterou spravuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Více o nových projektech této společnosti se dozvíte v úvodních článcích tohoto vydání. Ing. Lenka Kolářová popsala historii a současnost zásobování vodou pro město Odry, včetně aktuálního projektu zkapacitnění zdrojů a rekonstrukce úpravny vody. Bc. Dalibor Jurčák v článku představil rekonstrukci úpravny vody Klokočůvek v Oderských vrších a Ing. Jan Švrček s Ludmilou Dostálovou shrnuli investice do čistírenských provozů na Novojičínsku.

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová a Radka Hrdinová shrnuly hlavní body jednání valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., která se konala na konci června.

V článku Vodárenské nádrže v České republice a sucho se RNDr. Pavel Punčochář, CSc., věnuje bilanci vody v krajině s ohledem na změny klimatu, a to především s ohledem na akumulaci ve vodních nádržích. Upozorňuje, že zatímco výhledy o dostatečnosti a udržitelnosti zdrojů pozemní vody byly zpřesněny do roku 2040, údaje pro zdroje podzemních vod nejsou k dispozici.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., a RNDr. Petra Hesslerová, Ph.D., (ENKI, o. p. s.) se v článku Aktivní úloha vzrostlého lesa v klimatu, oběhu vody a zadržování živin zabývají dopady odvodnění krajiny, odlesnění a urbanizace na toky sluneční energie, důraz kladou na úlohu lesa v oběhu vody a tvorbě dešťových srážek.

Možnosti opětovného použití vyčištěných vod, potenciál v podmínkách ČR a limitující faktory je titulek článku, ve kterém In. Jakub Kovařík z Pražské vodárenské společnosti a. s., Ing. Vilém Žák ze SOVAK ČR a Ing. Jan Kretek ze Středočeské vodárny, a. s. shrnují trendy v opětovném využívání vyčištěné vody v EU a probíhající výzkumné projekty v této oblasti.

S tématem koncepčního hospodaření se srážkovými vodami v obcích seznamuje článek doc. Ing. Davida Stránského, Ph.D., a doc. Ing. Ivany Kabelkové z Fakulty stavební Českého vysokého učení technického. JUDr. Josef Nepovím v textu K problematice osvobození od placení stočného za odvádění srážkových vod (1. díl) komentuje právní předpisy upravující platby za odvádění srážkových vod obecně a v detailu u ploch pozemních komunikací a drah.

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D., se ve svém příspěvku vrací k mezinárodní konferenci Počítáme s vodou 2021 s tématem Celostní pohled na město při plánování modro-zelené infrastruktury. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech společností ČEVAK, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Ostravské vodárny a kanalizace a. s. a také Jihočeského vodárenského svazu.

V závěru letního dvojčísla časopisu shrnujeme červnové jednání komisí EurEau. Zveřejňujeme také zápis z představenstva a valné hromady EurEau, kde SOVAK ČR zastupoval Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. Co vše číslo 7-8/2022 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.