2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice
30. 1. 2024

2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice

Program má za cíl zajistit seznámení s nejlepší praxí v oblasti regulace cen vody a odpadních vod (s důrazem na reformy v českém vodárenském sektoru realizované před vstupem do Evropské unie, cca před 20–25 let); finanční a provozní výkonnost vodárenských společností; řešení, technologie a zkušenosti s plánováním a výstavbou úpraven vody.

Skupina byla sestavena z 23 účastníků – 19 zástupců z vodárenských společností v Bosně a Hercegovině a 4 členů týmu MEG. Jednalo se o 4denní program. Odborný program v České republice probíhal ve dnech 27. 11. až 30. 11. 2023.

2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice

Dne 27. 11. proběhla návštěva ve Středočeských vodárnách, a.s. Nejprve se uskutečnilo jednání ve vodárenské věži Toweru a poté byla uskutečněna prohlídka enviromentální expozice. Dále byla zajištěna exkurze na ČOV Lány a prohlídka úpravny vody Klíčava. Večer byla připravena plavba po Vltavě spojená s přednáškou o činnosti SOVAK ČR a následně slavnostní společnou večeří. Celého večerního programu se zúčastnil i Ing. Radek Hospodka z Ministerstva zemědělství.

2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice

Dne 28. 11. účastníci mise měli možnost zavítat do Vodovodů a kanalizací Beroun, a.s., a seznámit se s charakteristikou společnosti včetně způsobu zásobování pitnou vodou (nákup z Prahy) a odkanalizování. Byl uveden i projekt aplikace chytrých vodoměrů. K činnostem společnosti dále patří nakládání s odpady, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, služby v oblasti administrativní správy, poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost a řada dalších činností. Zástupce z BiH velmi zaujala i prezentace společnosti na sociálních sítích. Následovala exkurze na čistírně odpadních vod Beroun a byl představen projekt rušení malých ČOV a převod odpadních vod na větší ČOV. 

2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice

Dne 29. 11. program pokračoval návštěvou Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., kde byly prezentovány jak společnost, tak důležité projekty, zásady pro přípravu a realizaci vodohospodářských investic. Součástí byla i prohlídka ČOV II Mladá Boleslav-Podlázky a byl představen projektu Čistá Jizera – způsob odkanalizování obcí v povodí Jizery. Další exkurze patřila návštěvě Úpravně vody Rečkov u Bakova nad Jizerou. Zde byla uspořádána prohlídka úpravny a byl představen projekt hygienického zabezpečení vody bez použití chemikálií.

2. incomingová mise Bosny a Hercegoviny v České republice

Dne 30. 11. měli účastníci mise možnost seznámit se s Energií AG Kolín a.s., a tématy o spolupráci s obcemi a o projektu smartmeteringu. Poté proběhla exkurze na čistírnu odpadních vod pro Kolín.

2. incomingová mise se velmi vydařila, o její úspěšnosti svědčí i fakt, že se účastníci zapojovali ve vysoké míře do diskusí na jednotlivých místech.         

Všem, kteří se na zajištění po všech stránkách vydařené akce podíleli, patří poděkování.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR