VODOVODY-KANALIZACE 2019
21. 5. 2019

21. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 byl zahájen

Výstava VODOVODY-KANALIZACE 2019, která je největším tuzemským oborovým setkáním a koná se jednou za dva roky, probíhá ve dnech 21.–23. května. Pořadatelem a odborným garantem výstavy je Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., (SOVAK ČR), organizátorem je společnost Exponex, s.r.o. Záštitu výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2019 poskytli ministr zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace krajů ČR, Svaz  měst a obcí České republiky a Svaz vodního hospodářství ČR, z.s. Mezi nejvýznamnější hosty zahájení výstavy patřili  ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec, náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Radka Vladyková, senátor a předseda stálé komise Senátu VODA-SUCHO Ing. Jiří Burian, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství, z.s., RNDr. Petr Kubala.

Logo 30 let SOVAK ČR

Představitelé obou významných rezortů vztahujících se k vodnímu hospodářství ve svých vystoupeních zmínili mimo jiné problematiku sucha, výsledky jednání Národní koalice pro boj se suchem, či financování projektů zaměřených na udržování vody v krajině. Zástupce Ministerstva zemědělství zdůraznil význam zásobování obyvatel pitnou vodou jako službu, jejíž význam veřejnost plně docení až při nedostatku vody.

Předseda Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) Ing. Miloslav Vostrý přivítal vystavovatele i návštěvníky výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 a zdůraznil, že výstava je centrem setkání producentů a uživatelů moderní vodárenské techniky a technologií, čistíren odpadních vod, ale i prezentací řady dalších výrobků a služeb a místem pro získání uceleného komplexu odborných informací z vodárenství. Předseda zmínil i JOB-ku, která by měla přispět k obsazení pracovních míst ve vodárenském oboru a také Vodárenskou soutěž zručnosti, kde do budoucna není vyloučeno pořádání i její mezinárodní varianty.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. (SOVAK ČR) připomenul, že veletrh je zaměřen především na využívání vodních zdrojů, zásobování kvalitní vodou a čištění vod odpadních, což jsou témata, která se dotýkají každé domácnosti a spoluurčují kvalitu života nás všech. „V letošním roce slaví SOVAK ČR výročí 30 let,“ řekl Ing. Vlasák, „proto mají návštěvníci možnost se na výstavě seznámit i s historickými fotografiemi z jeho dosavadní činnosti, oslavy tohoto výročí vyvrcholí na podzimní konferenci Provoz vodovodů a kanalizací v listopadu.“

Zástupkyně Svazu měst a obcí České republiky zmínila důležitou roli starostů, kteří opatření týkající se oboru vodovodů a kanalizací přijatá vládou a parlamentem realizují v praxi. 

Minulý ročník výstavy přilákal 9 875 návštěvníků z 23 zemí světa. Letos účastníky a návštěvníky čeká téměř 330 prezentujících firem. O výstavu projevily velký zájem i zahraniční subjekty. Nově je letošní ročník rozšířen o JOB-ku, koncipovanou jako poradensko-konzultační centrum se zaměřením na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží, či trainee programů pro zájemce o zaměstnání ve vodohospodářském oboru.

Výstava je přínosná pro starosty měst a obcí a zástupce komunální sféry, provozovatele vodovodů a kanalizací, stavební firmy, projektanty či investory, zástupce průmyslu, finančních institucí, poradenských institucí v oblasti ochrany životního prostředí a všechny, které problematika vodohospodářství zajímá.

JOB-ka 2019
Fotosoutěž VODA 2019

Doprovodný program pořadatelé a organizátoři obohatili již tradičně o řadu soutěží. Odborná komise bude vybírat nejlepší exponát v soutěži ZLATÁ VOD-KA 2019 a také Nejlepší expozici. Soutěžit se bude i ve zručnosti montérů vodohospodářských společností, již tradičně bude probíhat také doprovodná soutěž učňů oboru Instalatér. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výstavu vybraných fotografií z fotosoutěže VODA 2019, tentokrát na téma Vodní skvosty.

Výstava nabízí i zajímavé přednášky. V úterý 21. 5. se přednášející zaměří na legislativu a programové financování. Ve středu 22. 5. se přednášky budou týkat zásobování pitnou vodou ve vazbě na sucho, odpadní vodě, srážkové vodě a kalům. Závěrečný den výstavy ve čtvrtek 23. 5. bylo do programu přednášek zařazeno téma cirkulární ekonomiky a použití technologií. Více o programu výstavy se dozvíte zde.

Hlavní tématy výstavy jsou:

  • Hospodaření s pitnou vodou, kvalita.
  • Problematika extrémních jevů – sucho, povodně a jejich zvládání.
  • Hospodaření s dešťovými vodami.
  • Recyklace vyčištěných odpadních vod.
  • Ochrana vodních zdrojů.
  • Nové technologie v oboru.
  • Hospodaření s kaly.
  • Cirkulární ekonomika ve vodním hospodářství.
  • Legislativa – nový vodní zákon.
  • Dotační politika po roce 2020.

Výstavu SOVAK ČR pořádá již od roku 1995 a s historií výstavy se lze seznámit na webových stránkách spolku www.sovak.cz/cs/prehled-vystav-vod-ka.

Ing. Oldřich Vlasák
ředitel SOVAK ČR