15. 12. 2021

Aktualizace rubriky Časté dotazy – téma přepojení domovní kanalizační přípojky

Na základě dotazů řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise odpovědi ve věci povinnosti občanů přepojení domovní kanalizační přípojky. 

Znění dotazů bylo následující:

  1. Dovoluje/nedovoluje současná legislativa v oblasti vodovodů a kanalizací či v oblasti stavebního práva (včetně schválené novely) a důvody obce pro výstavbu nového splaškového řadu, které jsou ve veřejném zájmu, vlastníkům nemovitostí, aby v případech, kdy přepojení jejich stávající funkční domovní přípojky z jednotného řadu do řadu splaškového (připadně dešťového řadu) iniciuje obec, odmítali spolupráci a poskytnutí součinnosti obci s argumentací, že veškeré náklady související s přepojením/rozdělením dešťové či splaškové kanalizační přípojky i na jejich pozemcích, hradí obec?
  2. Má/nemá obec právo v tomto případě vyžadovat po vlastnících nemovitostí/objektů potřebnou součinnost spočívající v provedení stavebních úprav domovních přípojek na svých pozemcích na vlastní náklady tak, aby po vybudování nového splaškového řadu byli vlastníci připraveni na přepojení jejich domovních přípojek tak, aby do nového splaškového řadu vypouštěli jen splašky a do stávajícího jednotného řadu, který bude rekolaudován na dešťový, jen deště, nebo si dešťovou vodu kumulovali na svých pozemcích pro vlastní potřebu?
  3. Jak potom postupovat v případech, kdy vlastník pozemku/objektu odmítne s obcí spolupracovat? Je možné tyto vlastníky zákonnou cestou donutit, aby splnili požadované podmínky a pokud se tak nestane, odpojit je od jednotného řadu a na nový splaškový řad je nepřipojit a zrušit s nimi Smlouvu o odvádění odpadních vod?
  4. Jak postupovat v případech, kdy obec dodatečně po výstavbě nového splaškového řadu zjistí, že vlastníci pozemků/objektů dále vypouští do dříve jednotného, nyní dešťového, řadu splašky, které si měli přepojit do nové splaškové kanalizace nebo budou do nového splaškového řadu vypouštět deště, které si měli kumulovat na svých pozemcích?
  5. Lze u vlastníků nemovitostí/objektů, u kterých je oddělení dešťové a splaškové vody na jejich pozemcích technicky velmi komplikované a vysoce nákladné uplatnit výjimku a dovolit jim, aby do splaškového řadu vypouštěli i dešťovou vodu? (U některých objektů je technicky velmi obtížně realizovatelné, neboť jsou to řadové domy a přípojky vedou přímo pod objekty.)

Více se dozvědí řádní členové zde.