30. 4. 2021

Aktualizace rubriky Časté dotazy – téma zásobovací vodovodní řady

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci možnosti připojení na zásobovací vodovodní řady. Znění dotazu bylo následující:

„Naše vodovodní přivaděče byly ve většině případů projektovány a vodoprávními úřady povoleny jako Vedení dálková (dálkovody) nebo Vedení hlavní (zásobovací) ve smyslu článku 4.1. odst. a) a b) ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení a slouží pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu, případně pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné vodovodní sítě ve smyslu § 1a odst. b) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se prování zákon č. 274/2001 Sb. Žádáme o výklad vztahu výše uvedeného a § 8 odst. 4 a 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.“

Více se dozvědí řádní členové zde.