30. 1. 2023

Aktualizace rubriky Odborné dotazy – téma platnosti smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při odmítnutí či nereakci na výzvu k podpisu nové smlouvy na dodávku pitné vody či odvádění odpadních vod.

Znění dotazů bylo následující:

Přechodným ustanovením zákona č. 275/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v článku II. odst. 5 je stanovena povinnost do 1. 1. 2024 uvést smlouvu s odběrateli do souladu s ustanoveními § 8 odst. 16 a 17. Již v této době víme, že někteří odběratelé nám na výzvu nereagují či odmítají novou smlouvu podepsat a předpokládáme, že se nám nepodaří s některými z těchto odběratelů vůbec nové smlouvy uzavřít. Jak máme postupovat v případě, že z těchto důvodů (nespolupráce či odmítnutí ze strany odběratele) nebude možné uzavřít smlouvu v souladu výše uvedeným ustanovením. Je možné tento přístup odběratele považovat od 1. 1. 2024 za neoprávněný odběr pitné vody či neoprávněné vypouštění odpadních vod se všemi důsledky a lze tedy původní, starou smlouvu, považovat od 1. 1. 2024 za neplatnou?

Více se dozvědí řádní členové zde.