2. 2. 2023

Aktualizace rubriky Odborné dotazy – téma vlastnictví vodoměru

Na základě dotazu řádného člena SOVAK ČR připravila Právní komise SOVAK ČR odpověď ve věci postupu při stanovení vlastníka vodoměru.

Znění dotazů bylo následující:

Obracíme se na Vás se žádostí o výklad ustanovení § 16 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění – „Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu“.

Naše společnost je provozovatelem vodovodů pro veřejnou potřebu v oddílném modelu. V rámci povinností stanovených ve smlouvách o provozování vodovodů pro veřejnou potřebu, které jsou zpravidla ve vlastnictví měst a obcí, patří mezi povinnosti naší společnosti také povinnost formulovaná zpravidla takto: „provádět osazení, údržbu a výměnu vodoměrů ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů“.

Dle naší dosavadní praxe a výkladu § 16 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích jsme toho názoru, že tato formulace v sobě nezahrnuje povinnost provozovatele hradit a nést náklady spojené s nákupem vodoměrů, neboť výše uvedené ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích má dle našeho názoru kogentní charakter a jednoznačně a bezvýjimečně (kromě již výše zmíněné neaktuální výjimky u nabytí vlastnictví k vodoměru před účinností zákona o vodovodech a kanalizacích) určuje osobu vlastníka vodoměru. Protože v praxi je obvyklé, že nákup vodoměrů zajišťuje provozovatel, který vede evidenci odběrních míst, v nichž je měřeno množství dodávané vody a který současně zajišťuje provádění výměn vodoměrů v souladu s předpisy o metrologii, jsou náklady na pořízení vodoměrů ve smyslu „koupě“ vyúčtovány vlastníkovi vodovodu, který je dle našeho názoru jako jejich vlastník osobou ze zákona povinnou jejich cenu uhradit (viz též výklad obsažený v komentáři k zákonu o vodovodech a kanalizacích, IV. vydání, nakl. SONDY, s.r.o. Praha 2014, str. 81), což v jedné námi provozované lokalitě vlastník vodovodu neakceptuje a trvá na názoru, že s ohledem na povinnost uvedenou ve smlouvě o provozování viz text v uvozovkách výše tato zahrnuje i materiál vodoměrů a povinnost hradit nákup vodoměrů nemá.

Platí, že vlastník vodovodu je vždy a za všech okolností vlastníkem vodoměru ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích (ze zákona) a je tedy i osobou povinnou nést náklady spojené s jeho pořízením (samozřejmě s dnes již neaktuální výjimkou týkající se koupě vodoměru před účinností zákona o vodovodech a kanalizacích)?

Více se dozvědí řádní členové zde.