9. 4. 2021

Aktualizace tabulky Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě k 9. 4. 2021

SOVAK ČR se zabýval v březnu a dubnu materiály, třemi vyhláškami a zákonem. 

Byly předány připomínky k novele vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a novele vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Již uplatněné připomínky si mohou řádní členové přečíst zde. Aktuálně probíhá ještě připomínkovací řízení k novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Řádní členové SOVAK ČR mohou zasílat k vodnímu zákonu připomínky do 21. 4. 2021. Mohou se obrátit s návrhy připomínek přímo na SOVAK ČR na e-mail tomcalova@sovak.cz nebo na příslušné odborné komise a začlenit tak své návrhy do konečného stanoviska vydaného prostřednictvím SOVAK ČR, které bude zveřejněno pro řádné členy v rubrice Stanoviska SOVAK ČR k připravované legislativě