Ing. Aleš Kendík, Ministerstvo zemědělství, Ing. Petr Valdman, Státní fond životního prostředí ČR a Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR
23. 3. 2020

​​​​​​​Den starostů

Den starostů na téma „Pitná voda je poklad, chraňme ho, aneb aby se čistá voda nestala luxusem“ v rámci veletrhu Aquatherm, který se konal 3. března na letňanském výstavišti přinesl možné odpovědi na zásadní otázku, jak ušetřit co nejvíce pitné vody.

Mgr. Lukáš Záruba, Ministerstvo životního prostředí

Starostové, členové místních samospráv či úředníci odborů správy majetku a investic si vyposlechli řadu přednášek či prezentací, které téma ochrany a snížení spotřeby pitné vody řešily mezioborově. Mluvilo se o procesu tvorby vodného stočného, nebo například o využitelnosti vodních kapacit. K cenotvorbě v oboru vodovodů a kanalizací vystoupil Ing. Aleš Kendík, náměstek pro sekci vodního hospodářství Ministerstva zemědělství. O možnostech omezení odběru vody a finanční regulaci se účastníci dozvěděli od ředitele odboru ochrany vod z Ministerstva životního prostředí Mgr. Lukáše Záruby.

Diskutovalo se také o tzv. šedé vodě a řada řečníků prezentovala projekty nebo metody šetření vodou. Ing. Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí ČR představil dotační programy směřující k hospodaření se srážkovými vodami, ke zvýšení retenčního potenciálu vodních toků a návaznými podporovanými aktivitami. Poměrně úspěšně jsou využívány dotace na posílení přirozené funkce krajiny, dotace na vodovody a kanalizace či dotace na zdroje pitné vody z podzemních zdrojů. Obor vodovodů a kanalizací formou statistických ukazatelů připomenul Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR. Zmínil rovněž pět významných výzev, které vodárenské společnosti řeší, a to sucho; kvalita vody a pesticidy; smart metering (dálkové odečty); postup vypracování posouzení rizik a hodnocení jeho výsledků, podle vyhlášky MZe č. 70/2018; či využití vyčištěné odpadní vody. Problematiku doložily i příklady dobré praxe, jakými byly třeba výstavba vodojemu Ohrazenice u Turnova, zavádění technologie s GAU filtry a odstranění organických látek u společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR
Mgr. Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR

Svaz měst a obcí ČR reprezentovala jeho výkonná ředitelka Mgr. Radka Vladyková, která poukázala na průkopnický projekt Smart Česko, jehož mottem je: Pitná voda je na pití, přečištěná má končit v zahradách a na polích. Snažila se inspirovat zástupce obcí k možným aktivitám v této oblasti, co vše mohou udělat pro svoji obec a okolní přírodu. Upozornila také, že zelená města a obce budoucnosti využívají přírodě blízká řešení směřující ke snížení energetické náročnosti budov a snížení dopadů elektromagnetického záření.

Diskuse na Dni starostů při veletrhu Aquatherm

Velký prostor byl věnován diskuzi, a tak se účastníci mohli zapojit i aktivně. Den starostů proběhl při veletrhu Aquatherm již podruhé a o jeho významu svědčí i to, že se ho letos zúčastnilo téměř 120 účastníků.