Ilustrační fotografie
19. 12. 2019

Evropská komise zveřejnila výsledky fitness check pro vodohospodářskou legislativu

Dne 12. 12. 2019 zveřejnila Evropská komise výsledek komplexního posouzení (tzv. fitness check) vodohospodářské legislativy – Rámcové směrnice o vodách, směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním, směrnice o normách environmentální kvality a konečně směrnice o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik. Pro vodohospodáře je zásadní konstatování Komise, že hodnocený legislativní balík je považován za efektivní nástroj pro zlepšování vodního prostředí a nebude tak v budoucnosti uvažováno o úpravách formy regulace. Tato otázka byla řešena vzhledem k narůstající vážnosti témat, kterými jsou zejména klimatická změna, nedostatek vody či přítomnost tzv. mikropolutantů (vč. mikroplastů či farmak) ve vodách.

Komise se zároveň jasně vymezila proti nedostatečné implementaci požadavků zejména Rámcové vodní směrnice ze strany členských států (poslední zpráva z 2/2019), kdy je stále méně jak v 50 % vodních útvarů dosaženo dobrého stavu vod. Tento fakt lze dle Komise obecně přičíst zejména nízké úrovni investic a nedostatečné ochraně vod proti znečištění ze sektorů, jako je zemědělství.  Zpráva se tak stává i varováním před tím, že Komise bude v následujících letech mnohem důsledněji uplatňovat požadavky na nápravná opatření, která plynou z jednotlivých implementačních zpráv a v případě nedosahování cílů členskými státy bude přistupovat k cílené sankcionaci.

Odborný spolek SOVAK ČR se aktivně zapojil do veřejné konzultace k Water fitness check v únoru 2019 a jeho členové přispívají k plnění environmentálních požadavků i tím, že každoročně proinvestují více jak 10 mld. Kč do vodohospodářské infrastruktury s cílem dodávat kvalitní pitnou vodu a účinně odvádět a čistit odpadní vody.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva SOVAK ČR