Ilustrační fotografie
11. 12. 2019

Evropská unie a Česká republika - vodohospodářské legislativní aktuality

Ani v roce 2019 nezastavila Evropská komise svou aktivitu v oblasti dozoru na naplňování právních požadavků Evropské unie v jednotlivých členských státech. Níže jsou uvedeny 4 konkrétní případy pro oblast vodního hospodářství, kdy členské státy buď již mají, či v blízké budoucnosti budou mít velké problémy.


ŠVÉDSKO

Ač Švédsko patří spíše do skupiny premiantů, co se týče porušování Acquis communautaire, tak rok 2019 se Švédsku příliš nepodařil, neboť Evropská komise v létě předala případ dlouhodobého porušování předpisů v oblasti čištění odpadních vod Evropskému soudnímu dvoru. Evropská komise rozhodla předat případ Švédska Soudnímu dvoru Evropské unie, protože v některých regionech země nezajistilo Švédsko dle Komise řádné čištění odpadních vod podle předpisů Evropské unie.

ITÁLIE

V červenci připomněla Evropská komise Itálii, že dle jejího názoru nedostatečně zajišťuje povinnost řádného odvádění a čištění odpadních vod dle směrnice 271/91/EHS. Tento akt proběhl formou zaslání odůvodněného stanoviska pro selhání při zajištění odvádění a čištění odpadní vody v oblastech nad 2 000 obyvatel.

FRANCIE

V roce 2019 se pozornost Evropské komise upřela v oblasti ochrany vod i na Francii, která dlouhodobě patří se Španělskem a Itálií mezi největší „hříšníky“ v oblasti životního prostředí. Komise vyzvala Francii, aby zintenzívnila úsilí při obnovení dobrého ekologického stavu vodního toku Rýn a splnila tak povinnosti, vyplývající z předpisů Evropské unie, a to zejména Rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES. Komise se ve výzvě zaměřila na nedostatečnou snahu Francie o zlepšení ekologických podmínek na řece Rýnu na svém území s cílem zajistit mimo jiné dostatečné podmínky pro migraci ryb.

NĚMECKO

Posledním z hříšníků v oblasti kvality vod je dle Evropské komise Německo, které podle Komise nedostatečně implementovalo požadavky směrnice o dusičnanech 91/676/EHS a nezajišťuje dostatečně kontrolu vstupu dusičnanů ze zemědělských zdrojů do vodních útvarů. Z toho důvodu byla Německu zaslána formální výzva dle čl. 260 smlouvy o fungování Evropské unie k naplnění požadavků již platného rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2016.  Pokud Komise neobdrží odpověď, nebo bude odpověď neuspokojivá, tak Komise vrátí uvedenou záležitost k Evropskému soudnímu dvoru s požadavkem na paušální pokutu a případné penále.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.
člen představenstva EurEau a SOVAK ČR