Stavba retenční nádrže v Plzni na Vinicích, foto: VODÁRNA PLZEŇ a.s.
4. 5. 2022

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2022 – 4. část

Seznamte se s přehledem investic, které mají v plánu realizovat v letošním roce členové SOVAK ČR. Dnes se zaměříme na VODÁRNU PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. zahájila 1. března 2022 v Karlovarské ulici stavbu rozšíření spojné kanalizační šachty, jenž se vztahuje k probíhající akci vybudování retenční nádrže Vinice. Jde o zkapacitnění šachty, v níž se sbíhá několik kanalizačních stok, zejména z oblasti Vinic. Tato stavební akce se vztahuje k dokončení retenční nádrže Vinice.

Zkapacitnění šachty v Karlovarské ulici spočívá ve vyhloubení a zapažení stavební jámy, na což je třeba asi 22 tun oceli. Práce budou probíhat v desetimetrové hloubce. Samotná spojná šachta má půdorys 10 x 4 metry, vyhrazený přidružený prostor pro techniku a materiál je plánován na 10 x 9 metrů.

Jedná se o poslední složitý stavební objekt v rámci celé výstavby retenční nádrže. Jde o klíčovou vodohospodářskou stavbu za téměř 130 milionů korun, již podporuje více než 80 miliony korun Evropská unie. Retenční nádrž dokáže v budoucnu zadržovat a postupně uvolňovat až 6 000 kubíků vody z přívalových dešťů. Tím se vyřeší problémy s přetíženou kanalizační stokou v oblasti Vinic a Sylvánu. Současně je nádrž stavbou, bez níž není možné pokračovat ve stavbě pro město stěžejního severozápadního okruhu Plzně.

Pokračujeme v rekonstrukci Roudenského kanalizačního sběrače za cca 93 milionů korun. Jde o páteřní sběrač nutný pro dokončení a zprovoznění severozápadního okruhu města a také pro nové rozvojové plochy na Vinicích a Sylvánu. Dnes přetížený sběrač je rekonstruován v délce 412 metrů mezi ulicemi Pramenní a Bolevecká v Plzni.

Stavba retenční nádrže v Plzni na Vinicích, foto: VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Miliony korun investujeme i letos do obnovy infrastrukturního majetku – 260 milionů korun do obnovy VHI VP a.s. a 100 milionů korun do ČOV, tak i do úpravny vody.

V polovině února 2022 jsme začali s rekonstrukci vodovodní a kanalizační sítě a přepojení přilehlých nemovitostí ve zhruba čtvrtkilometrovém úseku ve Zborovské ulici v Plzni. Práce se tu předpokládají do konce června 2022. Stavba se dotýká vozovky a chodníků, takže je tu nutné dopravní omezení. Akce je spojena s navazující etapou v Doudlevecké ulici, která zahrnuje i obnovu důležitého vodovodního řadu o profilu DN 400 a délce přes 400 metrů. Část prací se však bude provádět souběžně a poslední činnosti už budou probíhat mimo komunikaci maximálně do října 2022. Investorem stavby je VODÁRNA PLZEŇ a.s.  Předpokládané náklady činí 43,6 milionu korun bez DPH.

Pokračujeme v odkanalizování městských částí Lhota a Koterov.