Čistírna odpadních vod v Hradci Králové, foto: archiv VAK Hradec Králové
29. 6. 2022

Investice u členů SOVAK ČR pro rok 2022 – 6. část

V letošním roce je společnost VAK HK připravena investovat prostředky ve výši 394 milionů korun. Prostředky nutné pro investice získává z nájemného od provozní společnosti, komerčních úvěrů a z dotací Ministerstva zemědělství ČR. Tyto dotace se daří také díky členství společnosti VAK HK v Asociaci vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI).

V poslední době společnost zahájila další dvě významné akce s dotační spoluúčastí Ministerstva zemědělství ČR. První akcí je obnova přívodního řadu, kterým se čerpá voda z úpravny vody na Orlici v ul. Víta Nejedlého na Slezském Předměstí do novohradeckých vodojemů a také stavební práce na rekonstrukci a rozšíření vodojemu v Bohuslavicích nad Metují. Obě stavby byly zahájeny v březnu 2022 a předpokládaný termín dokončení je v roce 2023 a 2024. Celkové náklady činí 208 mil. Kč. Trasa rekonstrukce přivaděče na hradecké vodojemy vede hustou zástavbou města a z toho důvodu bude docházet k dočasným dopravním omezením v místě stavby. Akce byla zahájena v březnu a v roce 2023 bude pokračovat bezvýkopovou sanací potrubí pod řekou Orlicí a v ul. Na Kotli. V rámci této investiční stavby bude provedena v roce 2022 také přeložka kanalizace v ulici Oldřichova v délce 157 m. Došlo také ke kácení vzrostlých stromů, které se nacházejí v ochranném pásmu vodovodního řadu. Po dokončení stavebních prací bude provedena jejich náhradní výsadba. Náklady na tuto akci jsou 135,9 milionů korun, přičemž z 50 % (téměř 68 mil. Kč) budou financovány z dotace Ministerstva zemědělství ČR.

Významnou investiční akcí roku 2022 bylo dokončení rozsáhlé rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové. Cílem modernizace úpravny bylo rozšíření její výrobní kapacity z původních 150 na 250 litrů za sekundu. Toto opatření bylo potřeba provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti v dodávkách pitné vody pro obyvatele a průmysl okresu Hradec Králové. Rekonstrukcí úpravna procházela také již v letech 2012–2014, při které po padesáti letech od jejího vybudování došlo k modernizaci budovy a technologie a úpravě na výrobní kapacitu 150 litrů za sekundu. V roce 2019 došlo k další významné investici, která zvýšila kvalitu dodávané pitné vody, kdy byl rekonstruován stupeň filtrace přes granulované aktivní uhlí, proběhla výměna vnitřní technologie filtrů a bylo dodáno nové aktivní uhlí. Takto zmodernizovaná úpravna poskytuje jistotu dodávek vody v požadovaném množství a kvalitě v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ), která propojuje okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.

Úpravna vody na Orlici v Hradci Králové, foto: archiv VAK Hradec Králové

Na čistírně odpadních vod v Hradci Králové byl, z důvodu zpřísnění legislativy v oblasti likvidace kalů, zahájen projekt, jehož předmětem jsou stavebně-technologické úpravy kalového a plynového hospodářství. Jedná se o zavedení technologie termofilního vyhnívání, což v praxi znamená úpravu čistírenského kalu formou zvyšování jeho teploty v průběhu vyhnívacího procesu. Tím bude zajištěno odstranění choroboplodných zárodků a připuštěna možnost jeho dalšího využití v zemědělství.

Vodojem v Bohuslavicích, foto: archiv VAK Hradec Králové

Druhou stavbou je rozšíření kapacity vodojemu v Bohuslavicích, který zásobuje vodou 16 obcí na hranici okresů Hradec Králové a Rychnov nad Kněžnou. Cílem výstavby je zvýšení jeho akumulace z 1 000 m3 na 1 500 m3. V rámci rekonstrukce dojde zároveň i ke stavebním úpravám stávajícího objektu a také ke kompletní výměně a modernizaci strojní a elektrotechnologické části, měření, regulace a přenosů dat do dispečerského centra v Hradci Králové. Celkové náklady na stavbu činí 72,3 mil. Kč, z toho 50,6 mil. Kč (70 %) bude financováno z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství ČR.

Připraveny jsou i další projekty, na jejichž realizaci společnost VAK HK podala žádost o finanční spoluúčast Ministerstvo zemědělství ČR. Jedná se o rekonstrukci části přívodního řadu ze zdrojové oblasti Litá, dále sanace přivaděče surové vody na úpravnu vody Hradec Králové z jímacího objektu na břehu řeky Orlice a projekt zvýšení kapacity vodojemu v Chlumci nad Cidlinou. Celkové náklady těchto akcí činí 174,2 mil. Kč.

Vývoj investic VAK HK do obnovy vodárenské infrastruktury v letech 2018–2022

Vývoj investic VAK HK do obnovy vodárenské infrastruktury v letech 2018–2022

Srovnání ukazuje, že společnost VAK HK přistupuje k péči o vodárenskou infrastrukturu s plnou odpovědností a vážností, aby zajistila požadované služby ve vysoké kvalitě pro všechny odběratele v rámci celé Vodárenské soustavy východní Čechy. Jenom v Hradci Králové investovala společnost VAK HK v letech 2018–2022 celkem 646 mil. Kč.

Aktuální informace k probíhajícím stavbám naleznete na www.vakhk.cz/Probihajici-stavby.html.