Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody, zdroj Poslanecká sněmovna PČR
31. 3. 2020

Kvalita pitné vody z pohledu odborníků

Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody se konal pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (PSP ČR) Ing. Dany Balcarové dne 18. února 2020 v Praze a přinesl tak odborný pohled na komplexní problematiku zdrojů, zpracování a distribuci pitné vody. Na semináři vystoupili RNDr. Pavel Punčochář, CSc., z Ministerstva zemědělství ČR, doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., z Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, Ing. Martina Klimtová z VODÁRNY PLZEŇ a.s., MUDr. František Kožíšek, CSc., ze Státního zdravotního ústavu a Ing. Jiří Lidmila, MBA, z Vodárenské akciové společnosti, a.s. (VAS).

Na úvod Ing. Dana Balcarová zmínila, že vláda a Poslanecká sněmovna PČR se zabývá problematikou opatření pro zmírnění sucha a shrnula současné projednání takzvané suché novely zákona o vodách a dále návrh na ústavní ochranu vody. Na toto téma navázal RNDr. Pavel Punčochář, CSc., když hovořil o stavu hladin podzemních vod, která je v současné době neuspokojivá. Zdůraznil výhody existence přehradních nádrží, které přes zimu doplňují svou kapacitu a jsou tak připraveny k odběrům v případě nedostatku vody během letních měsíců. Shrnul i dosavadní scénáře vývoje klimatu pro území České republiky, kdy se mění časové i místní rozložení srážek a lze očekávat, že se situace posledních let bude opakovat a suchá období se budou objevovat častěji. Je tedy zapotřebí v budoucnu posílit povrchové zdroje vody a pečovat o podzemní zdroje.

Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody, zdroj Poslanecká sněmovna PČR

Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., přednesl dvě přednášky. První byla za Mgr. Víta Kodeše, Ph.D., z Českého hydrometeorologického ústavu, který se jednání nemohl zúčastnit, a týkala se tématu problematických cizorodých látek ve vodách v České republice. V druhé přednášce doplnil svůj pohled na znečištění vodních zdrojů pro výrobu a kvalitu pitné vody. Je nesporným faktem, že kvalita vody se mění a v současné době jsou sledovány například sinice a další mikroorganismy, látky produkované sinicemi a řasami, DBPs, pesticidy a jejich metabolity a další mikropolutanty. Odpovědí na zvýšený výskyt těchto látek je změna způsobu hospodaření v krajině, ochrana současných vodních zdrojů, či hledání nových, optimalizace stávajících a zavádění nových technologií. Doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D., se shodnul s názorem předcházejícího řečníka, že je zapotřebí budovat nové vodárenské nádrže. I když jsou opatření změna hospodaření v krajině neméně důležitá, vodu pro výrobu pitné vody zadržíte právě v přehradách.

Seminář Cena, kvalita a dostupnost pitné vody, zdroj Poslanecká sněmovna PČR

MUDr. František Kožíšek, CSc, upozornil mimo jiné na to, že chemické látky jsou všude kolem nás, voda je pouze marginální zdrojem těchto látek. Připomněl také v následné diskusi, že se rozpadl dřívější systém ochrany vodních zdrojů a zrušená původní pravidla zcela nenahradila nová. Ve své prezentaci o kvalitě pitné vody v České republice konstatoval, že se její kvalita za posledních 15 let zlepšuje. Výjimkami jsou hodnoty pesticidů a to zejména u malých vodovodů, kde se ukazuje, že mezi velikostí subjektu a mírou nedodržení hodnot bývá vzájemná souvislost. MUDr. František Kožíšek, CSc, apeloval také na to, aby v případě epidemií byly zveřejňovány příčiny jejich vzniku.

S provozními zkušenostmi s úpravou povrchové vody z řeky, a to na konkrétním příkladu Úpravny vody Plzeň, seznámila přítomné Ing. Martina Klimtová. Zdůraznila přitom důležitost výzkumu i pro provozovatele, kdy jen díky němu lze pokračovat ve sledování látek a toho, jak si s nastalými problémy poradit. Také je důležité důsledně kontrolovat ochranu zdrojů, aby se provozovatel mohl o kvalitu výstupní pitné vody dobře starat. Je třeba globálnějšího pohledu na obor vodárenství. Ve své prezentaci se Ing. Martina Klimtová věnovala i řešení havárie na řece Úhlavě, kdy dne 8. 10. 2019 unikly nebezpečné látky Impralit BSK effect z areálu firmy Holz Schiller do Drnového potoka. I tady se dokázal význam vodní nádrže, kdy vypouštěním dostatku vody bylo znečištění naředěno, odplavováno a dokázala se tak tato nepříjemná situace zvládnout. Ing. Jiří Lidmila, MBA, se zaměřil na ekonomickou oblast, tedy cenu vody a její regulaci.

V závěru jednání se diskutovalo i o tom, že polovina vlastníků nebude schopna hradit obnovu infrastruktury z vodného a stočného. Zaznělo téma potřeby sdružování vodárenských společností. K dalším aktuálním problémům patří zpracování rizikové analýzy, se zaměřením na  rizika a jejich zmírnění.

Ivana Weinzettlová Jungová