Obálka čísla 1/2020 časopisu Sovak
23. 1. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 1/2020 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 1/2020 časopisu Sovak zachycuje věž starého kladenského vodojemu po přestavbě. Unikátní proměnu ve Future tower neboli Věž budoucnosti představil v úvodním článku Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA, ze Středočeských vodáren, a.s. Ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák připomenul v úvodníku stěžejní aktivity spolku za minulý rok. Mikroplasty v odpadních vodách a kalech jsou aktuálním tématem a současné znalosti v této oblasti předkládá příspěvek prof. Ing. Pavla Jeníčka, CSc., a Alexandry Milobedzky z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT Praha). Na podzim proběhla 24. národní konference o bezvýkopových technologiích a průběh této akce shrnul Ing. Marek Helcelet z České společnosti pro bezvýkopové technologie. JUDr. Josef Nepovím se tentokrát zaměřil na měření dodávky pitné vody v souvislosti s novelou zákona o vodách. Dne 4. prosince 2019 se konal Kalový den, který připravily odborná skupina Kaly a odpady při CzWA a VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí. Resumé zajímavých přednášek si lze přečíst v článku Kalový den 2019. Vodohospodářské sdružení Turnov uskutečnilo rozsáhlou investiční akci Jilemnice – zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice – likvidace odpadních vod. Zkušenosti s tímto projektem popsali Ing. Milan Hejduk a Bc. Ondřej Šimůnek z uvedeného sdružení. Čtenáři se mohou seznámit i s příspěvkem Problematika odlehčovacích komor z pohledu technických norem doc. Dr. Ing. Ivany Kabelkové z Českého vysokého učení technického v Praze, který zazněl na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2019, pořádané SOVAK ČR. Na novou knihu Management of Water Quality and Quantity upozornila doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., z VŠCHT Praha. Zahraniční inspirací může být výzkumný projekt zkoumající příčiny oteplování pitné vody ve vodovodních systémech. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., ČEVAK a.s., Jihočeský vodárenský svaz, Sdružení ÚČOV Praha, Pražské vodovody a kanalizace, a. s. a Vodovody a kanalizace Zlín, a. s. Dne 13. prosince zemřel prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., významná osobnost vodohospodářského oboru. Jeho úspěšnou životní dráhu připomíná nekrolog. Přehledný obsah čísla naleznete zde.