Obálka čísla 12/2019 časopisu Sovak
18. 12. 2019

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 12/2019 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 12/2019 časopisu Sovak zachycuje Úpravnu vody Ostrava-Nová Ves. Ostravským vodárnám a kanalizacím a. s. (OVAK) je věnován úvodník, v němž bilancoval uplynulý rok Ing. Vojtěch Janoušek, generální ředitel OVAK. Ing. Libor Frydrych, MBA, ze stejné společnosti, představil praktické zkušenosti s čištěním studní metodou Hydropuls. Ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v. v. i., v oddělení hydrochemie odboru Analýz a hodnocení složek životního prostředí je od ledna roku 2018 řešen projekt „Čistá voda – Zdravé město. Komunální odpadní voda jako diagnostické médium hlavního města Prahy“ a jeho výsledky na stránkách časopisu prezentovali Ing. Věra Očenášková, Ing. Danica Pospíchalová, RNDr. Diana Marešová, Ph.D., Mgr. David Chrastina, Bc. Tereza Šafránková, Bc. Eva Bohadlová a Ing. Petr Tušil, Ph.D., MBA. Ve dnech 5.–6. listopadu 2019 proběhl 17. ročník významné oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací, pořádané SOVAK ČR, a rekapitulaci zajímavých přednášek z jejího odborného programu si lze přečíst v článku Ohlédnutí za konferencí Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Seminář Voda pro 3. tisíciletí, který proběhl dne 15. 10. 2019 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR, si kladl za cíl oslovit nejen odbornou, ale i širší veřejnost s komplexními a objektivními informacemi o stavu, problémech a perspektivách českého vodárenství a byl organizován Stálou komisí Senátu VODA – SUCHO. Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., odborný garant a moderátor semináře shrnul jeho závěry. Zástupci SOVAK ČR v EurEau připravili zprávy ze zasedání představenstva a valné hromady EurEau, komise EurEau pro pitnou vodu EU1 a komise EurEau pro odpadní vody EU2, konaných tentokrát v Rumunsku. V rubrice Z regionů se objevily Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., a Středočeské vodárny, a. s. Dozvíte se tak o provedení testování účinnosti sorpce huminových látek na aktivním uhlí na vodojemu v Malé Úpě v Krkonoších společností VODA CZ s. r. o. a v druhé zprávě o kontrole kanalizačních stok pomocí kouřostroje. Co vše číslo 12/2019 časopisu Sovak zahrnuje, můžete zjistit z jeho Obsahu.