Obálka čísla 5/2023 časopisu Sovak.
29. 5. 2023

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 5/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachyceno autorizované měření průtoků odpadních vod ve společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. (OVAK).

Peter Michalčák informuje ve článku OVAK získal autorizaci k výkonu úředního měření o důvodech, které vedly jeho společnost k rozhodnutí usilovat o osvědčení v této oblasti i o rozsahu, v jakém jsou zaměstnanci OVAK oprávněni tuto činnost vykonávat. Pavla Domanská pak v textu nazvaném Aplikace vyjadřování popisuje funkce aplikace pro automatizované poskytování vyjádření k existenci sítí, kterou společnost OVAK zpřístupnila v prvním verzi v roce 2019 a letos ji aktualizovala.

V článku Jak lze hodnotit kvalitu vápenného hydrátu na vodárně Marek Zamazal nabízí vhled do konkrétního postupu při hodnocení kvality vápenného hydrátu pro předúpravu pitné vody z pohledu vybraných technologických vlastností. Hodnoticí ukazatele jsou rozděleny do kategorií: suspendovatelnost a rozpustnost, sypné vlastnosti, alkalizační schopnost, tvorba tuhých inkrustů v procesu.

Ve zprávě z valné hromady Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z. s., 2023 Radka Hrdinová shrnuje hlavní body jednání, zpráva obsahuje přijatá usnesení a doprovází ji fotografie z neformálního setkání účastníků valné hromady SOVAK ČR a Svazu vodního hospodářství, které následovalo po ukončení oficiální části jednání.

Jan Bartáček s kolektivem autorů upozorňuje v článku Dlouhodobý monitoring přítomnosti genů antibiotické rezistence v čistírenských kalech a účinnost hygienizačních technologií při jejich odstraňování na mimořádně naléhavý problém. Výzkum, jehož výsledky jsou v článku zveřejněny, se zaměřuje na odpadní vody jako na jednu z dominantních cest, kterými se geny antibiotické rezistence do prostředí dostávají. V rámci výzkumu bylo sledováno 10 městských čistíren odpadních vod (ČOV) ve čtyřech evropských zemích, jednotlivé ČOV byly přitom zvoleny tak, aby pokrývaly širokou škálu metod zpracování kalů včetně různé technologie předúpravy vstupního a hygienizace vystupujícího kalu.

V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s., ČEVAK a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a VODÁRNA PLZEŇ a. s.

František Kožíšek, Lenka Mayerová a Petr Pumann v článku Metody senzorické analýzy vody a jejich použití ve vodárenské praxi popisují přehledně postupy, které jsou k dispozici pro posouzení chuti a pachu vody a jsou využitelné jak výrobci pitné vody, tak především laboratořemi, které se senzorickou analýzou vody zabývají.

V textu Incomingová mise Bosny a Hercegoviny v ČR se Vilém Žák vrací k úspěšné návštěvě 26 vodohospodářských odborníků z Ministerstva zemědělství, vodního hospodářství a lesnictví Federace Bosny a Hercegoviny, Asociace komunálních veřejných služeb, Sdružení vodohospodářských společností a zástupců projektu MEG Water Utility Companies v České republice, při které měli možnost navštívit několik českých společností včetně exkurzí do vybraných vodárenských provozů.

Přehled obsahu čísla 5/2023 je k dispozici zde.