Obálka čísla 7–8/2020 časopisu Sovak
21. 8. 2020

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 7-8/2020 časopisu Sovak

Titulní strana čísla 7-8/2020 časopisu Sovak zachycuje zpřístupnění ČOV Olomouc veřejnosti během dne otevřených dveří. Objekt provozuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. Této společnosti se týkají i dva úvodní články: Nové řídicí středisko Hubgrade ve Zlíně a Moderní trendy rekonstrukce úpraven vody využitím membránové technologie. V čísle je dále připomenuta valná hromada SOVAK ČR, která se konala dne 17. června 2020 v Kongresovém a vzdělávacím centru Floret v Průhonicích u Prahy a byla volební. Pohled na budoucnost zdrojů pitné vody v České republice připravil RNDr. Pavel Punčochář, CSc., z Ministerstva zemědělství. Představeny jsou disponibilní vodní zdroje České republiky a jejich výhled. Dne 18. 6. 2020 pořádal SOVAK ČR ve spolupráci se členy odborných komisí pro technickou normalizaci, pro čistírny odpadních vod a laboratoří seminář Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení. O průběhu semináře informovala Ing. Lenka Fremrová, předsedkyně odborné komise SOVAK ČR pro technickou normalizaci. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., otestovaly přístroj založený na principu průtokové cytometrie, která by mohla být vhodným doplňkem ke klasickým kultivačním metodám. Příspěvek autorek Ing. Jany Zuzákové, Ing. Jany Kabátové, Ing. Zuzany Novákové, Ing. Lenky Vavruškové a doc. RNDr. Jany Říhové Ambrožové, Ph.D., Kontrola mikrobiologické kvality vody s využitím průtokové cytometrie – zkušenosti z procesu úpravy pitné vody shrnuje získané poznatky. Výzkumný projekt Věžové vodojemy – identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití je řešen Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka, v.v.i., (pobočka Ostrava) a Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební. Zaměřuje se na komplexní výzkum vývoje staveb věžových vodojemů v České republice od nejstarších zmínek o těchto objektech až do současnosti a v článku Přínosy výzkumného projektu o věžových vodojemech Ing. Roberta Kořínka, Ph.D., a Ing. Aleny Kristové jsou čtenářům představeny některé jeho dílčí výsledky. Inspirací ze Slovenska může být rekonstrukce aeračního systému ČOV Levice, kterou v časopise prezentoval Ing. Miloš Dian ze Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  Problematice umístění ovládacích armatur vodovodních přípojek se věnoval JUDr. Josef Nepovím. Ve volném seriálu o zpravodajích vodárenských společností Komunikační nástroje VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., představila Mgr. Iva Librová, MBA. V článku Informační servis vodárenských společností Ing. Ivany Weinzettlové Jungová lze načerpat inspiraci ohledně elektronických služeb. Zástupci SOVAK ČR v EurEau Ing. Filip Wanner, Ph.D., a Ing. Marcela Zrubková, Ph.D., shrnuli online zasedání komise EurEau pro odpadní vody EU2. V rubrice Z regionů o svých aktivitách podaly zprávu ČEVAK a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Pražská vodohospodářská společnost a. s., Středočeské vodárny, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. Celý obsah čísla 7-8/2020 naleznete zde.