Obálka č. 7-8/2023 časopisu Sovak
29. 8. 2023

Nepřehlédněte: Vyšlo číslo 7-8/2023 časopisu Sovak

Na titulní straně je zachycena Čistírna odpadních vod Opava. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. připravila úvodní články, a to Měření uhlíkové stopy v podmínkách SmVaK Ostrava a potenciál jejího snižování, GIS jako efektivní nástroj podpory plánování investic a kontrol armatur a Rekonstrukce významného přivaděče pro zásobování jihu Ostravy provedená bezvýkopovou technologií. Miroslav Kos upozorňuje ve svém textu Slunce neposílá faktury na možnosti, jak v době rostoucích cen energií snížit náklady na provoz. Představuje přitom několik inspirativních řešení jakými jsou hybridní solární panely a hybridní solární sušárnu s hybridními solárními panely. Na energie se zaměřil i text Milana Melče, Jiřího Frýby, Rostislava Kasala a Marka Coufala Strategie rozvoje fotovoltaických elektráren. Čtenáři se mohou seznámit se zkušenostmi z posuzování a návrhů instalací fotovoltaických elektráren na vodohospodářských objektech. Tomáš Kučera, Renata Biela, Kristína Zelinová a Filip Mečíř v článku Technologie úpravy vody v kontextu s novými požadavky na jakost pitné vody představují přehled nových požadavků na jakost vody určené k lidské spotřebě s ohledem na nové ukazatele, které zavádí nová evropská směrnice pro pitnou vodu. Rozsáhlý soubor příspěvků včetně bohaté fotodokumentace se věnuje výstavě VODOVODY–KANALIZACE 2023 (22. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY–KANALIZACE 2023Soutěž o nejlepší exponát Zlatá VOD–KA 2023Soutěž o nejlepší expozici 202317. ročník Vodárenské soutěže zručnosti 2023 a Fotosoutěž VODA 2023). Příznivci historie si mohou přečíst článek Kryštofa Drnka Velká Praha a její vodárenská situace, který přibližuje, jak se začala řešit problematika zásobování pitnou vodou v souvislosti se vznikem nového městského útvaru, vzniklého před sto lety na území dnešního hlavního města, a to Velké Prahy. Součástí čísla jsou i resumé zpráv z valné hromady a zasedání představenstva EurEau a z jednání komisí EurEau EU1, EU2 a EU3, a také shrnutí ze semináře Mikrobiální kvalita recyklovaných odpadních vod v souladu s platnou legislativou. Dalšími zajímavými články jsou Elektronické uzavírání smluv – 2. část (Daniel Marian a Jakub Adámek) a Použití Manningovy rovnice při hydraulických výpočtech stok (Vojtěch Bareš a Vladimír Havlík). V rubrice Z regionů přinášíme informace o aktuálních projektech a aktivitách společností ČEVAK, Královéhradecká provozní, Ostravské vodárny a kanalizace, Pražské vodovody a kanalizace, Severočeská vodárenská společnost, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a Vodovody a kanalizace Vyškov. Obsah čísla 7-8/2023 časopisu Sovak je k nahlédnutí zde.