Ing. Radek Hospodka, ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK MZe
29. 10. 2020

Novinky v legislativě a pohled MZe na obor VaK na webináři SOVAK ČR

Webinář Novinky v legislativě a pohled MZe na obor VaK, který pořádal SOVAK ČR, se uskutečnil dne 14. 10. 2020. Po zahájení webináře ředitelem a členem představenstva SOVAK ČR Ing. Vilémem Žákem proběhla dvě vystoupení zástupců Ministerstva zemědělství (MZe). 

První téma vztahující se k novele vyhlášky č. 428/2001 Sb., a metodickým pokynům, přednesla vedoucí oddělení metodického řízení provozu odboru vodovodů a kanalizací MZe Ing. Věra Bogdanova. Její prezentace se týkala v první řadě zejména výkresové dokumentace VaK v digitální formě v jednotné datové struktuře, stanovení podmínek pro stavbu a provoz odlehčovacích komor, úpravě kanalizačního řádu, ale i stanovení podmínek pro zpracování a realizaci plánu financování obnovy (PFO), či úpravě kalkulace ceny pro vodné a stočné a úpravy nájemného. Vyzdvižena byla důležitost aktualizace PFO, která by měla být provedena v kalendářním roce následujícím po kalendářním roce, kdy došlo ke změně hodnoty majetku vlastníka podle VÚME o více než 10 % hodnoty majetku uvedené v PFO, nejdéle však do 5 let. Zaznělo rovněž připomenutí závazné teoretické životnosti pro účely zpracování PFO: u vodovodů 80 let, ÚV 45 let, stok 90 let a ČOV 40 let. V případě odděleného vykazování jsou pak hodnoty následující: u technologií 15 let, stavební části ÚV 55 let a ČOV 50 let. S metodickým pokynem Ministerstva zemědělství pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací je možné se seznámit zde. Po přednášce se rozproudila rozsáhlá diskuse přes chat.

Druhým přednášejícím byl ředitel odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK MZe Ing. Radek Hospodka, který si připravil prezentaci Dohledová role Ministerstva zemědělství, shrnutí. Seznámil účastníky webináře s výsledky vrchního dozoru MZe ze zákona o VaK. Připomenul, že výstupy z kontrol jsou každoročně od roku 2016 na webu MZe uveřejňovány formou zpráv o výkonu kontrolní činnosti nad vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v ČR. Rovněž vybrané výstupy z činností MZe, benchmarking vlastnických a provozovatelských subjektů od roku 2015 jsou k dispozici na webu ministerstva. Ing. Radek Hospodka  mimo jiné zmínil, že bylo během léta 2018 odesláno 1 950 dopisů vybraným vlastníkům formou výzev k provedení kontroly tvorby prostředků na obnovu VaK. V naprosté většině případů se MZe setkalo s pozitivními reakcemi. Ministerstvo se snaží také upřednostnit při své činnosti edukativní přístup. Na přelomu roku 2018–2019 bylo zahájeno oslovení některých vlastníků (cca 1 000) s ohledem na zjištěný nesoulad mezi údaji VÚPE a Porovnáním. Letos v říjnu 2020 byly odeslány výzvy ke zjednání nápravy věci neobdržení Porovnání za rok 2019. Snahou MZe je dosáhnout posílení dohledové role a vyšší transparentnosti v oboru VaK při naplňování nastavených cílů regulace ve vodárenství, zejména s vizí nastavit dobře fungující informační prostředí o všech vlastnících a provozovatelích infrastruktury VaK. Na závěr Ing. Radek Hospodka shrnul, že za 5 let existence posílení dohledu se jednoznačně ukazuje, že kontrolní role MZe má smysl. Podle jeho názoru je v oboru nezbytné dobře pracovat s objektivní prezentací cen pro vodné a stočné vůči odběratelům i vlastníkům, kteří tyto ceny schvalují.

Webinář se u účastníků setkal s úspěchem, o čemž svědčí počet přihlášených i zájem a aktivní účast v obou online diskusích.

Ivana Weinzettlová Jungová
SOVAK ČR