Delegace z Bosny a Hercegoviny na Ministerstvu zemědělství
8. 11. 2022

Ohlédnutí za incomingovou misí Bosny a Hercegoviny v ČR

V dubnu letošního roku se na SOVAK ČR obrátil ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci Ministerstva zahraničních věcí pan Petr Gandalovič s návrhem spolupráce. Jak vyplývá z názvu výše uvedeného odboru, jeho náplní je organizace, ale také financování rozvojové spolupráce a humanitární pomoci. Významná část české zahraniční pomoci směřuje do oblasti vodárenství, přesněji řečeno na podporu projektů zajišťující pro místní obyvatelstvo výrobu a distribuci pitné vody nebo odvádění a čištění vod odpadních. Proto bylo jen otázkou času, kdy se aktivity uvedeného odboru a SOVAK ČR protnou.

Výsledkem hned první schůzky byla dohoda o účasti ředitele a člena představenstva SOVAK ČR Ing. Viléma Žáka na obchodní misi do Bosny a Hercegoviny, která se konala ve dnech 24.–27.5. Česká ambasáda zde organizovala pod názvem Czech Water Days konferenci, jejímž cílem bylo místním autoritám představit české firmy a jejich know-how ve vodárenství. Zahajovací přednášku celé konference za českou delegaci přednesl Ing. Vilém Žák. Obsahem přednášky byl popis vývoje českého vodárenství od společenských změn v roce 1989 až po současnou dobu. Úvod přednášky byl věnován představení organizace SOVAK ČR včetně struktury členské základny. Na časových řadách byl posluchačům představen výkon a vývoj vodárenského sektoru. Přednáška se dotkla také regulace vodárenského oboru daná národní legislativou i ekonomické stránky fungování vodárenství. Mimořádný zájem pak vzbudila část přednášky, která se zabývala srovnáním českého vodárenství s vybranými zeměmi evropského společenství, z kterého vyplývá, že patříme v řadě parametrů mezi nejvyspělejší evropské státy.

Cílem přednášky bylo mimo jiné ČR představit jako stát, který ve vodárenství prošel za historicky relativně krátké období dynamickým vývojem. Snahou bylo ukázat, že máme v oboru špičkové odborníky a firmy, které dodávají na náš i zahraniční trh vynikající technologie a služby. Celkově se přednáška setkala s mimořádným zájmem, o čemž mimo jiné svědčí fakt, že bezprostředně po jejím ukončení požádal prof. Branko Vučijak, který patří v Bosně a Hercegovině mezi přední vodárenské experty, ředitele SOVAK ČR o spolupráci a pomoc při zajištění oficiální návštěvy delegace Bosny a Hercegoviny do ČR. Členové delegace by se chtěli seznámit s místním vodárenstvím a chtěli by připravit podmínky pro následující spolupráci při rozvoji vodárenského sektoru v Bosně a Hercegovině. Svoji žádost prof. Vučijak zaslal řediteli SOVAK ČR bezprostředně také písemně.

Delegace z Bosny a Hercegoviny na kladenské věži Veolia Smart Control Tower

Během následujících týdnů si představitelé Bosny a Hercegoviny začali zařizovat přes rozvojovou organizaci spojených národů UNDP finanční podporu pro realizaci incomingové mise do ČR. Paralelně s tím probíhala komunikace mezi prof. Vučijakem a ředitelem SOVAK ČR o nastavení programu mise, jejíž realizace byla nakonec naplánována na 19.–23. 9. 2022.

Delegace z Bosny a Hercegoviny na Úpravně vody Klíčava

Mise se za Bosnu a Hercegovinu účastnilo celkem 26 vodohospodářských odborníků z Ministerstva zemědělství, vodního hospodářství a lesnictví Federace Bosny a Hercegoviny, Asociace komunálních veřejných služeb, Sdružení vodohospodářských společností a zástupců projektu MEG Water Utility Companies spadajícího pod UNDP.

 

Delegace z Bosny a Hercegoviny v Úpravně vody v Mladé Boleslavi

SOVAK ČR připravil pro účastníky 4 dny velmi intenzivního programu, a to ve spolupráci se svými členy, vodárenskými společnostmi: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Pražská vodohospodářská společnost a.s., Středočeské vodárny, a.s.., RAVOS spol. s r.o., Vodovody a kanalizace Beroun a.s., Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a .s., a s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem financí.

Delegace z Bosny a Hercegoviny na návštěvě ve společnosti RAVOS

Návštěva všech uvedených vodárenských společností probíhala podle jednotného scénáře. V úvodu se účastníci seznámili s danou společností včetně základních výkonnostních kritérií a modelu provozování. Následovaly exkurze do vybraných vodárenských provozů vždy doprovázené velmi zasvěceným a odborným výkladem.

Delegace z Bosny a Hercegoviny na Ministerstvu zemědělství

Třetí den návštěvy v ČR delegace zavítala na Ministerstvo zemědělství, kde náměstek ministra zemědělství Aleš Kendík se svými kolegy řediteli odborů Jiřím Dudou a Radkem Hospodkou odprezentovali hlavní informace o principech fungování a regulace vodního hospodářství ČR. Prezentace Ministerstva zemědělství doplnila prezentace zástupců Ministerstva financí o pravidlech cenové regulace. Všechny přednášky se setkaly až s nečekaným zájmem. Účastníci přednášejícím pokládali velmi konkrétní dotazy a následná diskuze trvala proti všem předpokladům více než hodinu.

Incomingová mise měla rovněž společenskou a poznávací část. Večer 21. 9. byla po náročném programu pro účastníky zajištěna plavba lodí po Vltavě spojená s večeří a odborným výkladem o pražských pamětihodnostech. Součástí tohoto setkání byla také neformální prezentace SOVAK ČR, které se zhostil Ing. Filip Wanner, Ph.D.

Plavba lodí po Vltavě a prezentace SOVAK ČR

Závěrem můžeme konstatovat, že účastníci ocenili dokonalou přípravu odborného programu ze strany SOVAK ČR, ministerstev a hlavně jednotlivých vodárenských společností, které tak doslova reprezentovaly české vodárenství na mezinárodní úrovni.

Delegace z Bosny a Hercegoviny na Nové vodní lince ÚČOV v Praze

Všem, kteří se na zajištění po všech stránkách vydařené akce podíleli patří ohromný dík. Doufáme, že se tuto návštěvu podaří Ministerstvu zahraničních věcí přetavit do konkrétní spolupráce umožňující členům SOVAK ČR navázat nová obchodní spojení a příležitosti.

Ing. Vilém Žák
ředitel a člen představenstva SOVAK ČR

Delegace z Bosny a Hercegoviny na návštěvě ve VaK Mladá Boleslav