Konference Nové trendy v čistírenství, zdroj:  ENVI-PUR, s.r.o.
25. 11. 2022

Ohlédnutí za konferencí Nové trendy v čistírenství

Další ročník konference Nové trendy v čistírenství, věnovaný zejména tematice čištění a znovu využívání průmyslových odpadních vod, legislativě a čištění komunálních vod, který 25 let pořádá společnost ENVI-PUR, s.r.o., je za námi. Mediálním partnerem byl SOVAK ČR.

Konference se opět konala druhý listopadový týden v hotelu Palcát v Táboře, kde se navzdory podzimu plnému dalších zajímavých akcí a konferencí, sešlo téměř 300 účastníků. Hosté k nám přijeli z celé České republiky a Slovenska. Během jednodenní konference prezentovali přednášející zejména praktické informace z jejich působení v oblasti legislativy, čištění odpadních vod, vodních auditů, spotřeby elektrické energie při čištění odpadních vod – velice aktuální téma při současné energetické krizi anebo pohled z druhé strany, který demonstroval spolupráci stavební a technologické firmy při výstavbě ČOV.

V první přednášce prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., seznámil publikum s pokyny evropské komise podporující uplatňování nařízení Evropské unie č. 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody. Členské státy tak získaly metodický návod, jak se vypořádat s implementací nařízení, které vstoupí v platnost v celé Evropské unie v červnu 2023.

Konference Nové trendy v čistírenství, zdroj:  ENVI-PUR, s.r.o.

Další přednášky se pak věnovaly průmyslovým odpadním vodám. Ing. Jana Křivánková, Ph.D., z ENVI-PUR, s.r.o., prezentovala zkušenosti z praxe, kdy pro optimální návrh technologie čištění či recyklace průmyslových odpadních vod je vhodné volit postup nejprve provedení laboratorních testů možných postupů čištění a následné ověření v poloprovozu již vhodného procesu a finální realizace. Tyto postupy byly názorně demonstrovány na třech příkladech.

Ing. Jan Bindzar, Ph.D., z VŠCHT Praha ve své přednášce informoval o technologických procesech pro recyklaci vody v průmyslu, zejména využití membránových procesů. Ing. Lenka Procházková, Ph.D., z ČEVAK, a.s., specifikovala účely využití vody v průmyslu, produkci odpadních vod v jednotlivých průmyslových odvětvích. Část přednášky byla věnována i vodnímu auditu, kdy tento nástroj pomůže průmyslovým podnikům zhodnotit jejich vodní hospodářství a nalézt možné úspory vody. Ing. Radek Vojtěchovský z ENVI-PUR, s.r.o. zhodnotil pět let provozu průmyslové ČOV s instalovanými membránovými moduly. Technologie membránového bioreaktoru byla pro rekonstrukci závodní ČOV zvolena z důvodu malých prostorových nároků, navýšení celkové kapacity se podařilo i při využití jen části původní čistírny.

Přednáška Ing. Jiří Moravec, PhD., z ČVUT Praha byla názorným příkladem aplikace výstupů výzkumného projektu, na kterém spolupracovala výzkumná instituce se soukromým sektorem, kdy byl představen nový typ míchadla vhodný pro flokulační nádrže.

Konference Nové trendy v čistírenství, zdroj:  ENVI-PUR, s.r.o.

Odpolední sekce se pak věnovala čištění komunálních odpadních vod. Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., z ČEVAK, a.s., se věnoval v dnešní době často zmiňovaném tématu, a to spotřebě elektrické energie na komunálních ČOV. Významnou část nákladů na vlastní čištění pak tvoří elektrická energie a vzhledem k současným zvyšujícím se cenám lze očekávat, že náklady právě na elektrickou energii budou významně promlouvat do výše stočného, kde lze očekávat nárůst podílu nákladů na elektrickou energii z jednotek procent až na desítky procent. Hledání úspor nebo zvyšování efektivity by měla předcházet analýza systému. Dr. Tomáš Lederer představil inovativní nosiče biomasy pro post-treatment komunálních vod, kdy na případové studii seznámil posluchače s využitím nosičů pro post-nitrifikaci.

Závěrečná přednáška patřila Ing. Janu Kudláčovi ze stavební společnosti Bross, spol. s r.o., který z pohledu stavebníka předal publiku některé zkušenosti z realizací intenzifikací ČOV.

Všechna témata se setkala s velkým zájmem publika a časté dotazy doplňovaly jednotlivé přednášky o další zajímavosti a diskuse. Další ročník konference bude zase za rok, ale už teď si můžete rezervovat 7. 11. 2023.

Petra Volavá