Sál konference Počítáme s vodou 2021
19. 11. 2021

Počítáme s vodou 2021

Dne 11. 11. 2021 se  v Praze konala mezinárodní konference Počítáme s vodou 2021 s tématem CELOSTNÍ POHLED NA MĚSTO PŘI PLÁNOVÁNÍ MODRO-ZELENÉ INFRASTRUKTURY. Časopis Sovak byl mediálním partnerem konference.

Akce se konala prezenční formou a zároveň byla přenášena i online, což s ohledem na epidemiologickou situaci bylo zcela jistě přínosné.

Ing. Petr Valdman

Úvodní slovo za Ministerstvo životního prostředí přednesl v zastoupení ministra Mgr. Richarda Brabce Ing. Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zdůraznil, že modro-zelená infrastruktura (MZI) stojí na pomezí politického a úřednického rozhodnutí, a ne vždy je jednoduché zde najít potřebnou rovnováhu. Hlavními pilíři jsou nakládání se srážkovou vodou, ekonomická motivace a vzdělávání. Úvodem do tématu MZI provedla účastníky doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, a to se zaměřením na celkovou potřebu koncepčního řešení v hospodaření se srážkovou vodou v obcích.

doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. se věnoval tématu, jak voda a vegetace tlumí dopady klimatu. Důležité je zařazení problematiky do výuky ve školách a podpora způsobů, jak si děti mohou samy vyzkoušet technologie a měření v terénu. Velký důraz byl kladen na řešení situace v městském prostředí a jeho vliv na extravilán, čímž přímo navázala další přednáška RNDr. Bc. Gabriely Lickové, Ph.D. Mezi intra a extravilánem měst a obcí zastává zásadní roli správný způsob územního plánování, je třeba brát ohled na infiltrační pásma a chápat rozdíl mezi retencí a akumulací vody, kde často dochází k neporozumění veřejnosti.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Další přednášku přednesl Ing. Miroslav Pauch, který je hlavním architektem města Olomouc. Byly představeny konkrétní realizované i plánované projekty vedoucí ke zlepšení mikroklimatu a role městského vodohospodáře. Stejnou roli zastává i Ing. arch. Ingrid Konrad v Bratislavě, hlavním městě našich sousedů. V přednášce ukázala, jaké projekty se podařilo za posledních 5 let realizovat a zdůraznila především sociální aspekt pro tvorbu MZI, a to ve věci lidského zdraví a životních podmínek ve městě. Vystoupení Ing. Petra Valdmana bylo zaměřeno na představení dotačních titulů SFŽP podporujících MZI na území České republiky.

Josh Lighthipe

Další zahraniční přednášející Jamie Kukadia a Michaela Shorey z Londýna představili své projekty v obvodu Enfield. Zabývají se především prevencí povodní a územními změnami, které chrání jak životní prostředí, tak obyvatele a dále se věnují zlepšování mikroklimatu v zastavěném území budováním dešťových zahrad. To, že situace v oblasti MZI není úplně jednoduchá doložila dvojice přednášejících Ing. Jiří Vítek a David Hora, DiS. Legislativa má v této oblasti výrazné nedostatky, přesto je snaha tuto situaci zvrátit a zavést indexy MZI, aby bylo docíleno smysluplného plánování ve výstavbě a souladu v prostoru zeleně a nakládání s vodou. Zástupce generálního partnera konference společnosti Skanska Ing. Miroslav Kobera představil několik projektů rezidenčního bydlení, kde nejen využívají srážkovou vodu, ale také vodu šedou. Své komplexy se snaží budovat tak, aby plnily veškeré sociální a životní funkce jejich obyvatel. Online přes MS Teams se připojil Josh Lighthipe z Oregonu, který zmínil jak historické souvislosti výstavby kanalizace, tak řadu inspirativních současných příkladů zavádění modro-zelené infrastruktury ze severoamerického regionu Pacific Northwest.

Na závěr shrnul stěžejní body konference David Hora, DiS., kdy potěšitelné je mimo jiné i to, že MZI není již neznámým pojmem. Navíc prosazování správných řešení je vždy o lidech a  cesta se dá nalézt, i legislativa se nakonec přizpůsobí.

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D.
SOVAK ČR