Webové stránky VŠCHT Praha
2. 6. 2021

Proč studovat vodu a proč na VŠCHT Praha?

Podle nedávné studie MU Brno české veřejnosti na vodě opravdu záleží. Na celostátní úrovni vnímají lidé jako závažný problém znečištění vod (85 %) a hodnotí ho jako nebezpečný pro životní prostředí (90 %). Není překvapivé, že aktuálně mezi veřejností nejvíce rezonuje téma sucho. Celých 79 % české veřejnosti považuje sucho za závažný problém. Veřejnost má také poměrně jasnou představu o řešení problematiky sucha, kdy nejvíce respondentů podporuje využití dešťové odpadní vody (93 %) a využití vyčištěné odpadní vody (88 %). VODA bude v naší společnosti tedy vždycky jedním z nejdůležitějších témat.

Zájemci o studium tohoto oboru si mohou být jisti, že jejich vzdělání „nevyjde z módy“. Technologie vody je bouřlivě se rozvíjející odvětví a vysoce vzdělaných odborníků na nakládání s vodou je všude u nás i ve světě zoufale málo. Odborníci na vodu mají trvalou jistotu zaměstnání. Odborníky na vodu vychovává ve třech stupních studia (Bc., Ing. a Ph.D.) Ústav technologie vody a prostředí. Výuka v oboru „technologie vody“ má na tomto ústavu více jak stoletou a velmi úspěšnou tradici. Začíná v roce 1910 založením Ústavu pro technologii paliv, svítiv a vody v rámci tehdejší České vysoké školy technické v Praze. V roce 1920 se tento ústav stává součástí nově vzniklé Vysoké školy chemicko-technologického inženýrství (VŠCHTI), která byla jednou ze sedmi fakult sdružených v rámci nově ustaveného Českého vysokého učení technického (ČVUT). Později se ústav rozdělil na dva, na Ústav technologie paliv a svítiv a Ústav technologie vody. Oba ústavy se staly základem Fakulty technologie paliv a vody vzniklé 1. 9. 1953, rok po ustavení samostatné Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Od roku 1972 je součástí názvu ústavu i technologie prostředí (anglicky Water technology and environmental engineering).

Studium na Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha se vyznačuje některými v České republice unikátními rysy:

  • Studijní program je od zahájení studia v bakalářském stupni založen na komplexním přístupu k ochraně vody a technologiím vodárenské úpravy, čištění odpadních vod, zpracování kalů, recyklacím vod, nutrientů apod. Studenti se tak postupně seznamují s právními základy oboru v České republice a v Evropské unii, základními disciplínami jako hydrochemie, mikrobiologie, ochrana vodních zdrojů a další až po vlastní technologické disciplíny.  
  • Studenti obdrží v průběhu studia potřebné informace o fungování, řízení a úkolech společností „vodovody a kanalizace“, správců povodí, vodoprávních úřadů či ČIŽP tak, aby se snáze orientovali po svém nástupu do praxe.
  • Vodárenství a čištění OV pojato v celém komplexu od zdrojů vod a jejich ochrany přes jímání, úpravu a distribuční sítě na straně jedné a stokové sítě a jejich vliv na ČOV na straně druhé.
  • V souladu se současnými trendy jsou do studijního programu zahrnuty i decentralizované přístupy a „smart cities“ přístupy k řešení vodního hospodářství měst a obcí.
  • Řada členů ústavu i jeho absolventů pracuje v odborných i řídicích orgánech národních i mezinárodních odborných společností typu SOVAK ČR, CzWA, EWA, IWA, EurEau a ústav i hostí jejich zasedání nebo konference.
  • Od svých počátků se Ústav technologie vody a prostředí řídil zásadou, že učitel ústavu není jen pedagog, ale že musí být zároveň i výraznou osobností oboru. To znamená, že kromě spolupráce s vodohospodářskou praxí se učitelé ústavu podílejí i na výzkumu ve svých disciplínách, publikování nových poznatků a do této činnosti zapojují i své studenty.
  • Na Ústavu technologie vody a prostředí se řeší řada zajímavých projektů financovaných národními grantovými agenturami TA ČR, GA ČR, MPO, NAZV i velké mezinárodních projekty podporované různými programy Evropské unie. Kromě tohoto spolupracuje Ústav na výzkumu s významnými universitami v zahraničí jako např. TU Delft, Universita Gent, TU Mnichov, TU Vídeň, Universita Palermo. Díky těmto projektům mohou studenti Ústavu řešit své bakalářské, diplomové i disertační práce na nejaktuálnější témata v oboru, a to nejen na VŠCHT Praha, ale i na zahraničních pracovištích.
  • Ústav technologie nabízí náročné studium srovnatelné se studiem na prestižních universitách s možností studovat částečně v angličtině nebo ve formě double degree tj. částečně na VŠCHT a částečně v zahraničí.
  • Efektivní spolupráce na řešení výzkumných úkolů ústavu s předními firmami v oboru či podniky VaK dává studentům možnost seznámení s problematikou provozní praxe už v rámci studia.

Více zde.

Z této stručné informace je zřejmé, co děláme u nás na Ústavu s vodou:

„Všechno, co je v našich silách, abychom nemuseli řešit otázku, co dělat bez vody!“