Profesor Grau a voda
4. 4. 2022

Prof. Ing. Petr Grau, DrSc., devadesátníkem

Profesor Grau se narodil 4. 4. 1932 v Hořicích v Podkrkonoší, kde je také od roku 2017 čestným občanem. Po absolvování VŠCHT Praha pracoval v letech 1956–60 jako vývojový inženýr CHEPOS Praha a v letech 1960–66 působil na tehdejším Ministerstvu lesního a vodního hospodářství. V roce 1967 se vrátil na VŠCHT Praha, kde působil jako výzkumný pracovník na katedře technologie vody, v roce 1972 byl jmenován docentem pro obor technologie vody. V roce 1978 obhájil vědeckou hodnost DrSc. a o rok později byl jmenován profesorem pro obor technologie vody, v této pozici působil až do svého penzionování. V roce 1974 převzal po svém předchůdci profesoru Maděrovi i vedení katedry technologie vody a prostředí, jak se v té době toto pracoviště nazývalo.

Odborně se profesor Grau zabýval zejména substrátovou kinetikou, populační dynamikou směsných kultur a separací suspenzí. Je autorem a spoluautorem 26 patentů a užitných vzorů a množství odborných článků. Spolu s W. Wesley Eckenfelderem jr. editoval i monografii Activated Sludge Process Design and Control: Theory and Practice. Jeho  odborná a pedagogická činnost (včetně hostování na předních světových universitách, např. University of California, Berkeley, University of Adelaide, Austrálie) byla ohodnocena řadou významných ocenění, např. výroční cenou The Association of Environmental Engineering and Science Professors USA a Kanady v roce 1989 („Distinguished Lecturer“) i cenami několika významných universit.

Prezident IAWQ zahajuje bienální konferenci ve Washingtonu, DC, 1992

Je rovněž držitelem zlaté medaile Australian Water and Wastewater Association (1993). Byl zvolen členem The International Water Academy, Oslo. V nadaci Stockholm Water Foundation, která uděluje tzv. Stockholmskou vodní cenu, již předává na Stockholmské radnici švédský král, působil mj. i jako předseda výboru pro výběr oceněných. Za dlouholetou činnost ve Stockholm Water Foundation obdržel čestnou cenu města Stockholmu.

Profesor Grau se švédským králem
Předseda poroty pro udílení Ceny J. S. Čecha

Mimořádná byla jeho činnost v mezinárodních odborných společnostech, např. v International Union on Pure and Applied Chemistry (IUPAC) nebo International Association on Clean Technology (IACT). Se jménem profesora Graua je ovšem spojeno zejména působení v International Association on Water Quality IAWQ (od roku 2000 International Water Association IWA). V letech 1975–1998 zastupoval Československo a poté Českou republiku jako člen Governing Board (dnes Governing Assembly).

V letech 1980–85 předsedal ad hoc skupině připravující jednotnou notaci pro popis biologických čistírenských procesů a v letech 1988–90 předsedal skupině specialistů pro populační dynamiku aktivovaného kalu, kterou jsme spolu v roce 1988 založili z VŠCHT Praha. V rámci IAWQ působil dále jako člen výkonného výboru asociace (1984–88), vice-prezidentem IAWQ byl v letech 1988–1990 a prezidentem v letech 1990–94. Ve vedení IAWQ pak působil další čtyři roky jako tzv. Immediate Past President.

Po ukončení akademické kariéry, během které vychoval řadu výborných a uznávaných technologů, působil profesor Grau i nadále jako poradce, konzultant a člen expertních týmů. Jako expert pracoval i pro mezinárodní organizace, např. pro WHO, UNIDO, OECD, World Bank nebo EC. Byl také osobním poradcem švédského krále Karla XVI. Gustava. Přibližně deset let působil jako pozvaný nezávislý konzultant na projektech a řízení provozu velkých čistíren odpadních vod v jižní Americe pro města Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires nebo Santiago de Chile. Velmi přínosná byla i jeho spolupráce s italskými universitami, díky které bylo dosaženo vynikajících výsledků při asanaci Benátské laguny.

Spolupráce s Itálií

Jeho konzultační služby však využívaly i české firmy či města jako např. Severočeské vodovody a kanalizace, Hydrotech, s. r. o., ENVI-PUR, s. r. o., ARKO TECHNOLOGY, a. s., Sweco Hydroprojekt, a. s., a celá řada dalších. V konzultační a poradenské činnosti pokračuje i v současnosti jako jednatel společnosti AquaNova International, s. r. o.

Málokdo z jeho bývalých kolegů či žáků ví, že profesor Grau je dlouholetým příznivcem automobilového sportu i aktivním účastníkem řady automobilových rallye. Mnoho let působil jako technický expert Subaru Czech Rallye Teamu a přispěl tak k řadě prestižních výsledků tohoto týmu.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

VŠCHT Praha