9. 11. 2017

Provoz vodovodů a kanalizací 2017 již popatnácté

Úspěšně proběhla v Ostravě dvoudenní konference Provoz vodovodů a kanalizací 2017, kterou uspořádalo Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Konference nabídla prostor k diskusím nad otázkami, které jsou nyní nejvíce v popředí zájmu odborné veřejnosti, jakými jsou například benchmarking, jednotná koncepce odvětví, kybernetická bezpečnost, ochrana osobních údajů, či lepší vsakování srážkové vody v zemědělské půdě. Pětistovka účastníků konference, kteří dorazili z různých koutů České republiky, si mohla v Clarion Congress Hotel Ostrava rozšířit povědomí o nové legislativě, či zajímavých technologiích vodárenského oboru. Přítomní měli možnost si vyslechnout 35 odborných přednášek a seznámit se s výrobky či službami 37 zde se prezentujících firem.

Na slavnostním zahájení přednesli úvodní projevy Ing. František Barák, předseda představenstva Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství, Ing. Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí, Ing. Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města Ostravy, RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z.s. a generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik, Dagmar Novosadová, DiS, starostka obce Kunín a členka předsednictva Svazu měst a obcí, z.s., Ing. Jiří Pagáč, ředitel Povodí Odry, státní podnik, a zástupci generálních partnerů konference: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. a Ing. Petr Konečný, MBA, generální ředitel Ostravských vodáren a kanalizací a.s.

Náměstek ministra zemědělství Ing. Aleš Kendík vyzdvihnul dvě zásadní čísla týkající se obnovy vodárenské infrastruktury: „Celkové množství finančních zdrojů, které by bylo potřeba ročně generovat, aby nedocházelo ke zhoršení infrastruktury vodovodů a kanalizací, vychází podle našich odhadů zhruba na 15 miliard. Reálně se nyní v České republice vytváří necelých 14 miliard korun. Je tam tedy deficit, ale ne zásadní, jak je občas prezentováno.“ Náměstek ministra životního prostředí Ing. Jan Kříž přiblížil aktuální dotační politiku, kdy o poslední výzvy z Operačního programu Životního prostředí týkající se financování vodohospodářské infrastruktury je nebývale velký zájem. Vzhledem k nastávajícímu vyjednávání o novém plánovacím období vzpomenul důležité strategické dokumenty – Adaptační strategie, Strategie boje proti suchu, Česko 2030. Důležitými tématy, který by se měla projevit v dalším období, jsou podle náměstka ministra životního prostředí adaptace infrastruktury na budoucí klimatické extrémy, jako je především sucho, vnímání stavu vodních toků, jejich klesající hladiny, přísnější čištění odpadních vod, či propojení vodárenské infrastruktury. Ing. Jan Kříž připomenul ve svém vystoupení jak potřebu zamyšlení se nad cenovým vzorcem, aby byl dostatečně motivující ke generování úspor a zároveň pro zavádění inovací, tak i nutnost řešení atomizace. „Atomizace je největší neduh oboru, kdy existuje tisíce vlastníků a více jak dva tisíce provozovatelů a obor nelze regulovat. Kromě toho řada subjektů negeneruje prostředky na obnovu. Ze zprávy benchmarkingu vychází, že zhruba 80–90 procent testovaných subjektů, především menší obce, negenerují prostředky na obnovu. Je potřeba najít řešení a vymyslet systém, který bude dávat dohromady větší celky k efektivnímu provozování.“

Podle primátora města Ing. Tomáše Macury, MBA, učinila Ostrava za poslední roky v oblasti životního prostředí velký krok dopředu. Ve městě bylo vysazeno půl milionu stromů a keřů a oblasti životního prostředí a hospodaření s vodou věnovali představitelé statutárního města velkou pozornost při přípravě koncepce FajnOVA. Ing. Tomáš Macura, MBA také zmínil ve svém projevu úspěšný model spolupráce se společností OVAK a.s. „Jsem dalek názoru, že by vodu za každou cenu měla vlastnit města a komunální podniky. Nevěřím tomu, že pokud vodárenské sítě bude provozovat komunální podnik, budeme se mít lépe, voda bude levnější, kvalitnější, dostupnější a bude méně poruch. V Ostravě je jedna z nejlevnějších vod v rámci České republiky a vodárenská společnost má jedny z nejnižších ztrát vody. A to i díky know-how, které žádný komunální podnik řízený politiky nemůže nikdy dosáhnout.“

Konference přinesla zajímavý odborný program, ve druhém dnu probíhaly paralelně dvě sekce, jedna z nich se zaměřila na problematiku pitné vody a druhá na oblast kanalizace. Zpestřením přednášek byly i odpolední doprovodné exkurze. Účastníci konference se mohli díky komentované prohlídce Dolní oblasti Vítkovice po cestě výroby surového železa mimo jiné rozhlédnout i z Bolt Tower po industriální části Ostravy, nebo se zajet podívat na Ústřední čistírnu odpadních vod v Ostravě-Přívoze, či Úpravnu vody Podhradí a seznámit se tak v diskusi s jejich pracovníky i s praktickými otázky provozu. Podrobnější výstupy z přednášek přineseme v prosincovém čísle časopisu Sovak. 

Poděkování patří všem partnerům konference. Další ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací 2018 se bude konat v Brně.