Seminář Hospodárnější nakládání užívání vod v průmyslu a energetice
22. 11. 2021

Seminář Hospodárnější nakládání užívání vod v průmyslu a energetice

Časopis Sovak byl mediálním partnerem akce pořádané společností ENVI-PUR dne 8. 11. 2021 v Táboře. Tématem byla problematika hospodaření s vodou v průmyslových podnicích v kontextu vodních auditů. Takové informace byly přínosné zejména pro možnosti využití dotací MPO na zpracování vodního auditu, nebo pro ty, kterým není finanční úspora a interní hospodaření s vodou lhostejné.

Seminář zahájila s tématem „Aktivity MPO v oblasti vodního hospodářství průmyslových podniků“ Ing. Radka Bučilová a představila operační programy spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konkrétně OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který vede k naplňování zelené dohody pro Evropu, a OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost zaměřený na úsporu vody. V zastoupení za ENVI-PUR, s.r.o., představil Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., ČEVAK a.s., projekt „Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR“, jedná se o TITOMPO941 Hospodárnější využívání vod v průmyslu a energetice ČR v programu BETA2 vyhlášeného a zaštítěného MPO ČR a TA ČR. Projekt je zaměřen na několik oblastí s cílem charakterizace jednotlivých průmyslových odvětví z hlediska nakládání s vodami. Za ČEVAK a.s. přednesla Ing. Lenka Procházková, Ph.D., přednášku „Struktura spotřeby vody v průmyslu“. Uvedla, že voda je pro průmysl nezbytnou surovinou, ale přesto její spotřeba v čase neustále klesá. V průmyslových odvětvích má absolutně nejvyšší spotřebu vody energetika, z odvětví zpracovatelského průmyslu dominuje chemický průmysl, následovaný papírenstvím, hutnictvím a potravinářstvím.

 

„Metodikou Vodního auditu a představení katalogu technologií“ provedl účastníky semináře Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., ČEVAK a.s. Samotné zhotovení vodního auditu je nyní dotačně podporováno. Metodika postupuje od popisu současného stavu s důrazem na odhalení rizikových faktorů, přes návrhy opatření, až po vyhodnocení jejich efektivity, a to i ekonomické. Recyklací vody v průmyslu se zabývala přednáška Ing. Daniela Vilíma, který za ENVI-PUR představil „Návrh vhodné technologie na čištění, úpravu a recyklaci vod pomocí poloprovozního testování“. S ohledem na složení průmyslových odpadních vod ve srovnání s komunálními odpadními vodami, která je proměnlivé v závislosti na probíhajících výrobních procesech a výkyvech množství mohou  je vhodný technologický návrh čištění průmyslových odpadních vod nebo jejich znovuvyužití náročnější a rozsah návrhových parametrů pro čištění průmyslových odpadních vod širší. Téma „Úspora vody/chladicí okruhy“ přednesla Ing. Hana Urbanová, ČEZ. Nároky na vodu pro energetické provozy jsou z pohledu množství velmi významné a podle zpracované analýzy využívající databázi MPO ČR a vodoprávních rozhodnutí tvoří nároky na vodu pro energetiku a teplárenství více než 80 % celkové spotřeby vody pro průmysl. „Provozní zkušenosti s technologií MBBR a FBBR při čištění průmyslových odpadních vod“ představil na třech projektech Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., Technická univerzita v Liberci. Instalace MBBR v průmyslu jsou například v Lučebních závodech Draslovka Kolín, jedna z největších instalací MBBR technologie v ČR byla realizována pro čištění podzemních vod znečištěných fenoly a kresoly v areálu RPA Unipetrol, FBBR byla ověřena na ČOV Bochemie Bohumín. Dvojice přednášek z VŠCHT Praha byla zaměřena na recyklaci průmyslových odpadních vod.

Seminář Hospodárnější nakládání užívání vod v průmyslu a energetice

Přednáška Ing. Jana Bindzara, Ph.D., VŠCHT Praha z pohledu „Fyzikálně chemické technologie pro recyklaci vody v průmyslu“, které jsou vhodné pro recyklaci vody v podmínkách průmyslových podniků a to s ohledem na přístup Minimal Liquid Discharge (MLD) nebo Zero Liquid Discharge (ZLD), tedy minimálním či nulovým vypouštěním odpadních vod. Následovala přednáška „Inovativní biologické procesy využitelné pro čištění a recyklaci odpadních vod v průmyslu“ doc. Ing. Jana Bartáčka, Ph.D., VŠCHT v Praze. Tyto technologie nejsou tradičně využívány v průmyslu, založené jsou na biologických procesech (např. NEREDA, bioelektrické systémy, speciální kombinace odstraňování dusíku, uhlíku a síry atd). Seminář uzavřela přednáška „Digitalizace vodního hospodářství v průmyslu“ Ing. Petr Dolejš, Ph.D., IP4life s.r.o. Jedná se o inovativní přístupy ke správě a řízení vodohospodářské infrastruktury v průmyslu a prezentuje možnosti využití moderních SW a HW nástrojů za účelem optimalizace provozu a například úspory vody.

Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková, Ph.D.
SOVAK ČR