Foto: archiv Kanceláře Senátu. Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí.
26. 11. 2019

Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí

Foto: archiv Kanceláře Senátu. Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí.

Dne 15. října 2019 se ve Valdštejnském paláci konal odborný seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí pod záštitou místopředsedy Senátu PČR Jiřího Oberfalzera. Na organizaci semináře se podílel předseda Stálé komise Senátu VODA – SUCHO Ing. Jiří Burian spolu s prof. Ing. Jiří Wannerem, DrSc., z Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, který celý seminář moderoval. Semináře se zúčastnilo přes sto účastníků.

Tématem semináře byly všechny aspekty výroby pitné vody, kvantity a kvality jejích zdrojů, vodárenské infrastruktury a legislativní otázky. Jeden příspěvek se týkal recyklace použitých vod jako cesty k úsporám pitné vody a jako opatření proti suchu. Inspirativní příklady recyklace ve své prezentaci představil Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. Uvedl, že v roce 2017 evidovala Evropská asociace pro recyklaci vody 787 projektů recyklace v provozním měřítku a oproti předchozí evidenci z roku 2006 se jedná o nárůst o 130 %. Recyklovaná voda je v řadě případů využívána k doplňování podzemní vody či k její ochraně, jako je tomu například u Španělska (www.water-reuse-europe.org). O tom, že je recyklace současným trendem, svědčí i fakt, že celosvětově přesahuje denní produkce a využití recyklovaných vod 30 mil. m3/d.

Foto: archiv Kanceláře Senátu. Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí.
Foto: archiv Kanceláře Senátu. Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M. zmínil produkci takových vod na ČOV v Barceloně 4 m3/s, kde existuje samostatný rozvod recyklované odpadní vody v Barceloně. Ten je využit k závlahám, nadlepšování průtoku a ochraně proti zasolení (po průchodu reverzní osmózou). Stejně tak se problematikou recyklace zabývají v Itálii, ČOV Nosedo v Lombardii po terciárním dočištění (odstranění P, N a kompletní desinfekci) v sezóně je odtok nabízen pro potřeby zemědělství. Z České republiky byla uveden příklad ČOV Kbely, kdy je vyčištěná odpadní voda využívána po desinfekci k zavlažování golfového areálu. Zajímavostí je i ERKO, první pivo, vyrobené v dubnu 2019 v pivovaru Čížová z recyklované vyčištěné odpadní vod z Ústřední čistírny odpadních vod v Praze. Úprava vody přitom proběhla na mobilní jednotce skupiny Veolia (koagulace, ultrafiltrace, reverzní osmóza, adsorpce na GAU, hygienizace).

V závěrečné diskusi zaznělo ještě mnoho dalších námětů a předseda Stálé komise Senátu VODA – SUCHO Ing. Jiří Burian formuloval závěry a doporučení vzniklé na semináři, které budou postoupeny do dalších jednání komise a na vládní úroveň.

Podrobnější text ke semináře včetně doporučení bude otištěn v časopise Sovak.

Foto: archiv Kanceláře Senátu. Seminář Pitná voda pro 3. tisíciletí.