27. 3. 2023

SOVAK ČR vítá nárůst povědomí o vracení nepoužitých léčiv do lékáren

Dne 18. 3. 2023 zveřejnila Česká televize reportáž, která analyzovala trend v množství nepoužitých léčiv, vrácených spotřebiteli do lékáren k ekologické likvidaci. Meziroční nárůst objemu o 12 % znamená potvrzení trendu zvýšeného povědomí Čechů o případných následcích uvolňování farmak do půdy či vody v případě neřízené likvidace. SOVAK ČR tento trend vítá zejména v kontextu nutnosti zvýšené ochrany zdrojů pitné vody. Farmaka totiž tvoří významnou skupinu tzv. mikropolutantů, která představují při dlouhodobé expozici významné riziko pro lidské zdraví.

I proto Evropská komise prosadila v rámci revize směrnice o pitných vodách (historické stanovisko SOVAK ČR zde) povinný monitoring relevantních látek v případě kladného výstupu z rizikových analýz. Potvrzením vážnosti problému farmak ve vodním prostředí je to, že v tzv. „Watch listu“ pro nové monitorované látky, ohrožující životní prostředí, byly loni zařazeny z počtu 7 látek rovnou 3 farmaceutické látky. Stejně tak Evropská komise v návrhu revize směrnice o čištění městských odpadních vod zavádí institut rozšířené odpovědnosti původců farmaceutických přípravků. Tento institut by měl teoreticky finančně přispívat na dobudování a provoz finančně velmi náročných technologií na čistírnách odpadních vod, které zachytí a zneškodní farmaka a produkty jejich rozpadu z vyčištěných odpadních vod, vypouštěných do vodních útvarů.

Jakékoliv snížení vnosu farmak do vodního prostředí je pro vodohospodářský obor skvělou zprávou. Aktivity výrobců farmak, které vedou ke snižování obsahu účinné látky při zachování jejich účinnosti a bezpečnosti představují bezesporu pozitivní trendy, které je nutné podporovat na úrovni lékových agentur v rámci schvalování těchto léčivých přípravků, u spotřebitelů a uživatelů farmak. Na druhou stranu je nutné vnímat i skutečnost, že trh farmaceutických výrobků je vzhledem k rostoucímu průměrnému věku v EU na stálém vzestupu s více jak 5 % meziročním růstem. I z toho důvodu nabývá racionální nakládání s nepoužitými léčivy na významu.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., Ing. Radka Hušková, Ing. Josef Máca, Ph.D.