Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací
3. 11. 2021

SOVAK ČR – Webkonference Provoz vodovodů a kanalizací byla zahájena

19. ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací pod záštitou ministra zemědělství pořádaný online ve dnech 2., 3. a 5. listopadu nabídl v prvním vysílacím dni zajímavý vhled do aktuální problematiky českého vodárenství, a to i v kontextu mezinárodním.

Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., člen představenstva SOVAK ČR

Vysílalo se z impozantního a architektonicky významného prostoru podolské vodárny. Konferenci zahájil Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, který mimo jiné uvedl: „Cílem spolku je přinášet informace o stavu našeho oboru a jeho směrování, a to včetně vývoje související legislativy na evropské i národní úrovni. Bez těchto znalostí totiž nelze ani na korporátní úrovni přijímat správná strategická rozhodnutí.“

Bertrand Vallet na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací

K prestižním řečníků patřil v úvodu zástupce EurEau Bertrand Vallet, který přednesl prezentaci „Kam kráčíš Evropo“? Svůj pohled následně nabídl Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.,  člen představenstva SOVAK ČR a zároveň představenstva EurEau. Soustředil se přitom na problematiku Green Deal a Taxonomii.

Publikace EurEau

Srovnání českého vodárenství s evropskými zeměmi se posluchačům dostalo od předních odborníků z akademické obce, profesorů Václava Jandy, Pavla Jeníčka a Jiřího Wannera. Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR a RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva Svazu vodního hospodářství ČR, z.s., představili Poziční dokument definující základní potřeby vodohospodářského a vodárenského odvětví pro nadcházející období.

   

   Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR a RNDr. Petr Kubala, předseda představenstva SVH ČR

  „Je to historicky poprvé, co se vodohospodáři napříč oborem byli schopni shodnout na úkolech a cílech, které mají být zárukou spolehlivého fungování našeho oboru na další období. Důležité je, že tento dokument byl předán Ministerstvu zemědělství jako podklad pro zapracování do strategií ministerstva pro vodní hospodářství,“ zdůraznil Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR.

  Poziční dokument SOVAK ČR a SVH ČR

  Bylo stanoveno osm zásadních tezí:

  1. Poskytování bezpečných a spolehlivých vodohospodářských služeb.
  2. Ochrana vodních zdrojů jako zranitelného strategického zdroje.
  3. Podpora hodnoty vodohospodářských služeb k zajištění dlouhodobě udržitelného financování.
  4. Posun k vodohospodářským službám, které jsou šetrné ke zdrojům a klimaticky neutrální. 
  5. Posílení ochrany vodních zdrojů a odolnosti vodohospodářských služeb z hlediska přírodních katastrof, vývoje klimatu, ekonomiky, legislativy a dalších bezpečnostních rizik.
  6. Podpora vody v oběhovém hospodářství.
  7. Motivace k inovaci a inspirování profesionálů ke splnění současných i budoucích výzev.
  8. Správa dlouhodobých aktiv v rychle se měnícím prostředí.

  Úplné znění dokumentu naleznete zde.

  Podolská vodárna

  Časopis Sovak v letošním roce slaví 30. ročník vydávání, nulté číslo časopisu vyšlo na konci roku 1991 a od ledna 1992 se začala psát historie pravidelně vydávaného odborného časopisu. Předseda redakční rady časopisu Sovak Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA, vzpomenul začátky časopisu a jeho poslání. Postupem času narostl například roční počet stran od cca 340 v prvních letech až po 420 od roku 2006.

  Historie časopisu Sovak

  Stěžejním milníkem je i rok 2008, kdy byl zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. „Pokud zrekapitulujeme 30 let vydávání časopisu Sovak ukazuje se, že myšlenka vydávat oborový časopis byla správná a je i přes nástup moderních informačních technologií nadále přínosná. Časopis Sovak nesporně svoji úlohu naplnil a je toho schopen i do budoucnosti,“ zmínil Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA.    

  Ing. Vilém Žák, ředitel a člen představenstva SOVAK ČR, a Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA., předseda redakční rady časopisu Sovak   

  Zcela novým způsobem bylo uchopeno vystoupení zástupců ministerstev, která vytvářejí regulatorní rámec pro fungování vodárenského oboru. Na odpoledne byl připraven kulatý stůl se zástupci nejvýznamnějších regulátorů oboru vodárenství pod moderací Ing. Viléma Žáka, ředitele a člena představenstva SOVAK ČR. Zúčastnili se ho zástupci ministerstev – za Ministerstvo zemědělství Ing. Aleš Kendík, náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství, za Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí Ing. Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, za Ministerstvo financí Ing. Lukáš Teklý, pověřen řízením odboru Cenová politika a za Ministerstvo zdravotnictví MUDr. František Kožíšek, CSc., vedoucí Národního referenčního centra pro pitnou vodu, Státní zdravotní ústav. Diskutujícími za SOVAK ČR byli Ing. Jiří Heřman, člen představenstva SOVAK ČR, Ing. Radka Hušková, předsedkyně komise laboratoří, Ing. Stanislav Váňa, předseda ekonomické komise a Mgr. Barbora Veselá, předsedkyně právní komise.

  Kulatý stůl na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 2021

  V následujících dnech proběhnou tradiční specializované části konference – 3. 11. k problematice pitné vody a 5. 11. 2021 odpadní vody. V závěru druhého dne budou vyhlášeny výsledky foto a video soutěže 2021 „Voda v první linii“. Úplný program dalších dvou dnů webkonference naleznete zde.

  Tradiční a vysoce oceňovanou odbornou konferenci pořádá letos SOVAK ČR již 19. rokem. V uplynulém období nalezla konference „útočiště“ v 11 městech, v některých i víckrát. Poslední dva roky se konference v nezměněném kvalitním standardu přenesla do virtuálního prostoru.

  Ivana Weinzettlová Jungová
  SOVAK ČR