Akce v sídle hradeckých vodáren akce pořádaná pod záštitou představitelů vodárenských společností u příležitosti Světového dne vody, zdroj: archiv Královéhradecká provozní, a.s.
16. 3. 2023

Společné projekty vlastníků a provozovatelů Vodárenské soustavy východní Čechy (VSVČ)

Dne 15. března proběhla v sídle hradeckých vodáren akce pořádaná pod záštitou představitelů vodárenských společností u příležitosti Světového dne vody. Hlavními tématy byly dotační projekty, realizace a plány investičních akcí 2023 a téma nadregionálního dispečerského řízení vodárenského provozu VSVČ.

 

Projekt VSVČ navazující na páteřní infrastrukturu vybudovanou v 70. a 80. letech minulého století okresními vodárnami byl dokončen v roce 1999. S celkovými náklady 1,3 miliardy korun přispěl k významnému rozvoji veřejného zásobování pitnou vodou. Soustava propojila okresy Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim a v současné době zabezpečuje dodávky kvalitní pitné vody pro téměř 600 tisíc obyvatel těchto okresů. Vodu systém získává z podzemních zdrojů v Polické křídové pánvi, Podorlické křídové pánvi (jímací území Litá), Hrobice, Nemošice, Podlažice a povrchových zdrojů písníku Oplatil, řeky Orlice a vodní nádrže Křižanovice na řece Chrudimce. Jejich průměrná roční kapacita činí 1 250 litrů za vteřinu, přičemž jejich rezerva je v současné době 40 %. Soustavu využívají vodárenské akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. „Hlavní výhodou této vodárenské soustavy je dostatečná kapacita přírodních zdrojů a přívodních řadů propojující skupinové vodovody těchto čtyř významných východočeských měst. Flexibilita systémů umožňuje zásobování vodou obcí z míst jejího přebytku do míst jejího nedostatku,“ vysvětlil Ing. František Barák, předseda představenstva Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Mapa Vodárenské soustavy Východní Čechy, zdroj Královéhradecká provozní, a.s.

VAK HK investuje do obnovy a modernizace majetku přes 400 milionů korun

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (VAK HK) v letošním roce zvýší investice do obnovy a modernizace vodárenského a kanalizačního majetku o 22 procent na 428 milionů korun. Kromě toho dalších 14,2 milionů korun použijí na splátky finančních zápůjček, které společnosti v minulých letech poskytla formou předplaceného nájemného Královéhradecká provozní, a.s. Za posledních 10 let společnost investovala do obnovy svého vodárenského majetku přes 3 miliardy korun. „Zákon o vodovodech a kanalizacích předepisuje, že každý vlastník veřejného vodovodu či kanalizace musí plánovat a financovat obnovu svých sítí, a pokud tak nečiní, může mu za to stát udělit finanční sankci. Obnova a modernizace veřejných vodovodů a kanalizací je navíc nezbytná pro jejich trvalou udržitelnost,“ sdělil Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK a předseda rady AVPVI a dále dodal: „Tato zařízení slouží pro kvalitní dodávku pitné vody a bezpečné odvádění a čištění odpadních vod. Naše společnost proto realizovala v letech 2010–2021 investice ročně v průměru ve výši 250 milionů korun, v roce 2022 to bylo 350 milionů korun a v letošním roce plánujeme prostavět dokonce 428 milionů korun.“ Přípravu a financování obnovy a rozvoje významných zdrojů pitné vody a páteřních přivaděčů koordinuje Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruktury (AVPVI). Také díky členství v této asociaci se společnostem daří získávat a smysluplně využívat dotace poskytované Ministerstvem zemědělství ČR.

VAK Náchod dokončí nový vodojem BRANKA III s nadregionálním významem

Příkladem je i společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., (VaK Náchod), které se právě díky spolupráci a koordinaci investic s jednotlivými majiteli a provozovateli vodovodů daří realizovat smysluplně investice do své vodohospodářské infrastruktury, která patří v rámci kraje k těm starším. „Aktuálně se nám podařilo dokončit vybudování zcela nového vodojemu BRANKA III o objemu 5 000 m3.  Ten má nepochybně nadregionální význam. Jednak zajišťuje dodávku pitné vody z Polické křídové pánve pro město Náchod, ale i Nové Město nad Metují a všechny přilehlé obce. Navíc je tato stavba díky svému umístění a nadmořské výšce schopna převádět dle potřeby přebytky této pitné vody i do oblastí Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi,“ upřesnil starosta Náchoda a místopředseda představenstva VAK Náchod Jan Birke.

VAK Pardubice investuje do obnovy a modernizace majetku přes miliardu korun

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., (VAK Pardubice) od roku 2010 investovala do posílení vodárenské infrastruktury i kvalitnějších technologií úpraven vod 1,03 miliardy korun. „Jednalo se zejména o rekonstrukce úpraven vod Hrobice, Mokošín a Studená voda v objemu 770 milionů korun a přivaděče vody na Holicko v ceně 262 milionů korun. V letošním roce jsme začali modernizaci i poslední úpravny vod v Nemošicích v ceně 31 milionů korun a dále za 24 milionů korun posílíme kapacitu vodojemu na Přeloučsku,“ řekl předseda představenstva VAK Pardubice Ing. Martin Charvát. VAK Pardubice v letošním roce plánují v rámci financování obnovy opravit majetek za 140 milionů korun. Kromě toho dalších 100 milionů budou investice do vodárenské infrastruktury. „V letošním roce jsme navýšili fond oprav o cca 30 %, abychom byli schopni plnit plán obnovy, a dále plánujeme postupně navyšovat objem financí tak, abychom byli schopni od roku 2026 ročně realizovat 270 milionů korun, jak nám ukládá Plán financování obnovy,“ sdělila technická náměstkyně společnosti Ing. Gabriela Fialková.

VAK Chrudim dokončí rekonstrukci části přivaděče VSVČ za 192 mil. Kč

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., (VAK Chrudim) za účelem zvýšení bezpečnosti dodávek pitné vody do systému VSVČ v letošním roce dokončí II. etapu rekonstrukce části přivaděče VSVČ (úsek Slatiňany – Mikulovice) ve výši investice 192 mil. Kč. Celkově bylo do obnovy infrastruktury, která je součástí VSVČ v průběhu 4 let investováno cca 314 mil. Kč. „Po dokončení rekonstrukce přivaděče VSVČ plánuje naše společnost realizovat modernizaci a zkapacitnění úpravny vody Seč. Touto investicí získáme další významný zdroj pro případné dodávky pitné vody do systému VSVČ,“ uvedl Pavel Koreček, ředitel a prokurista společnosti VAK Chrudim.

Nadregionální dispečerské řízení vodárenského provozu VSVČ

V areálu hradeckých vodáren se nachází dispečerské řídící středisko, které dohlíží nejen na běžný provoz, ale je využíváno také pro krizové řízení východočeské vodárenské infrastruktury v případech extrémních klimatických jevů (povodně, sucho, výpadek elektrické energie). „Pracovníci dispečinku zde mají veškeré informace pro případné nouzové zásobování pitnou vodou, koordinují využití záložních zdrojů v celé oblasti a jejich přesuny mezi regiony. Toto centrum plně splňuje kritéria kybernetické bezpečnosti pro krizovou infrastrukturu k zajištění bezpečných dodávek vody,“ řekl provozní ředitel Královéhradecké provozní (KHP) Ing. Tomáš Hosa.

„Stabilitu vodárenské soustavy považuji za jednu ze zásadních služeb pro obyvatele našeho regionu. Nadregionální dispečerské řízení pomáhá při řešení problematiky sucha, zajištění kvality vody a ochrany vodních zdrojů. V současné době, vzhledem k vyostřené situaci konfliktu na Ukrajině, spatřuji jeho velký význam také ve zvýšené ochraně před hrozbami kybernetických útoků na klíčové systémy společností zajišťujících kritickou infrastrukturu,“ na závěr zdůraznil Ing. Jakub Hanzl, generální ředitel KHP.

Mgr. Jitka Zoubková
Královéhradecká provozní, a.s.