30. 3. 2020

Spolek SOVAK ČR má nového ředitele

Ing. Vilém Žák, ředitel SOVAK ČR

Zapsaný spolek SOVAK ČR si zvolil k 31. 3. 2020 nového ředitele Ing. Viléma Žáka. Nahradil tak Ing. Oldřicha Vlasáka, který odstoupil na vlastní žádost, odchází do důchodu, a který funkci ředitele vykonával 5 let. Ing. Oldřich Vlasák významně napomohl ke zvýšení prestiže spolku. Byly rozvíjeny mezinárodní vztahy i zintenzivněny vazby na odborné subjekty,  jako jsou například Svaz měst a obcí ČR či Hospodářská komora ČR. Ing. Oldřich Vlasák se zasadil za zřízení pracovní skupiny Vodárenství při Hospodářské komoře ČR poté, co se SOVAK ČR stal jejím členem. Došlo také k zefektivnění činnosti kanceláře přemístěním do reprezentativnějších nových prostor na Křižovnickém náměstí. Ing. Vilém Žák má za sebou více jak čtvrtstoletí trvající kariéru v  environmentální oblasti. Za zmínku stojí dlouhodobá působnost v dozorčí radě vodárenské společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., působení v roli náměstka hejtmana Středočeského kraje či působení v poradní funkci na Ministerstvu životního prostředí nebo ve funkci statutárního náměstka na Ministerstvu zemědělství.  

Před příchodem do SOVAK ČR působil řadu let v expertní roli pro společnost Deloitte. Ing. Žák si vytyčil cíle dále zkvalitňovat služby pro jednotlivé členy SOVAK ČR v oblasti poskytování expertní a edukativní činnosti. Za důležité považuje v daleko větší míře ukazovat objektivní stav českého vodárenství a jeho skutečný význam pro celou společnost v kontextu klimatického vývoje a při neustále se zvyšujících požadavcích na kvalitu vyráběné pitné vody i kvalitu vody čištěné.  Chce se zasazovat o prosazování oprávněných zájmů členské základny zefektivněním práce SOVAK ČR, což ale zároveň znamená také zvýšit i kvalitativní požadavky na vlastníky a provozovatele veřejných vodovodů a kanalizací s cílem poskytovat lepší služby pro konečné zákazníky za férové a transparentní ceny.

SOVAK ČR k 30. 3. 2020 sdružuje a hájí zájmy 111 řádných členů a  122  členů přidružených, zajišťujících služby v oblasti výroby a dodávek pitné vody a čištění odpadních vod a souvisejících činností. Členové SOVAK ČR zásobují pitnou vodou přes 9 mil. obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 mil. obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.