18. 7. 2022

Stanovisko EurEau k revizi systému emisních povolenek s dopadem na obor VaK

SOVAK ČR se jako člen evropské asociace EurEau připojuje k vydanému stanovisku týkajícího se revize nastavení systému emisních povolenek, kompletní znění níže.

Evropský parlament vyzývá k začlenění zařízení na spalování komunálního odpadu (MWII), kam může spadat i část kalů z čistíren odpadních vod v případě termického zpracování, do systému EU-ETS a to od roku 2026. EurEau a SOVAK ČR tento návrh nepodporují.

Pokud by MWII měly být zahrnuty do ETS, kaly z čistíren odpadních vod (dále ČOV) by měly mít nulovou hodnotu emisí skleníkových plynů (GHG), protože jsou převážně složeny z biogenního uhlíku. Kaly z ČOV by měly zůstat ze systému EU-ETS vyloučeny.

Kal z ČOV je vedlejším produktem čištění městských odpadních vod.  Podle čl. 3.2 písm. b) směrnice 2008/98/ES o odpadech je kal z ČOV z definice "komunálního odpadu" vyloučen, přesto je možné v případě nutnosti jeho tepelné zpracování nebo spoluspalování s jinými typy odpadů. Tepelné zpracování kalů z ČOV nabývá na významu v posledních letech, kdy je v řadě zemí, a to včetně České republiky, omezována aplikace kalů z ČOV na zemědělskou půdu. Z těchto důvodů je nezbytné zachování možnosti tepelného zpracování kalů za stávajících podmínek, aby ČOV mohly řádně plnit svou funkci  a chránit veřejné zdraví a životní prostředí.  V případě velkých ČOV může být schůdnou možností monospalování, spoluspalování s komunálním odpadem je variantou především pro menší ČOV. Výstavba monospalovny není pro menší ČOV ekonomicky únosná a může ovlivnit cenovou dostupnost vodohospodářských služeb.

EurEau podporuje návrh Evropské komise, který nepředpokládá zahrnutí MWIP do povinnosti obchodování s emisemi.  Pokud budou tato zařízení zahrnuta do revidovaného systému, bude třeba zajistit, aby spoluspalování kalů z komunálních ČOV - stejně jako jiným biogenním složkám odpadu - byla přidělena nulová hodnota emisí bez nutnosti doložení udržitelnosti podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie.

EurEau dále požaduje, aby monospalovací zařízení, pokud používají pouze kaly z čistíren odpadních vod, nebyla zahrnuta do systému ETS. Tato zařízení by měla být považována za zařízení spalující biogenní uhlík, aby se předešlo dodatečným nákladům a nepřiměřené administrativní zátěži v důsledku nových povinností dotčených společností v oblasti monitorování a podávání zpráv.

Celý text zprávy je ke stažení v anglickém jazyce zde.